Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp 

Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp  Cơ quan hải quan đánh giá, phân loại tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, bao gồm: a) Doanh nghiệp ưu tiên; b) Doanh nghiệp tuân thủ; c) Doanh nghiệp không tuân thủ. Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp được dựa trên Hệ thống các các chỉ tiêu thông tin theo khoản 1 Điều 14 Nghị định [...]

Read more...

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với cơ quan [...]

Read more...

Quy định về thực hiện thủ tục hải quan 

Quy định về thực hiện thủ tục hải quan  Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện vận tải hoặc trên cơ sở thông báo trước qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản [...]

Read more...

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; Điều 6, Điều 7, Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13; Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, người khai hải quan, người nộp thuế có trách nhiệm trong [...]

Read more...

Nguồn thông tin, xây dựng, bổ sung, sửa đổi

Nguồn thông tin, xây dựng, bổ sung, sửa đổi Nguồn thông tin của cơ quan hải quan: a) Nguồn thông tin về giá xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự và đã được cơ quan hải quan chấp nhận trị giá hải quan do doanh nghiệp khai báo tại Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giá hải quan; b) Nguồn thông tin về kết quả kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm [...]

Read more...

Thời hạn, trách nhiệm xây dựng

Thời hạn, trách nhiệm xây dựng Thời hạn xây dựng, bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo: Định kỳ tối thiểu sáu tháng một lần hoặc trong trường hợp cần thiết trên cơ sở xem xét: a) Các kiến nghị của tổ chức, cá nhân; b) Đề xuất của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải [...]

Read more...

Cơ sở dữ liệu trị giá

Cơ sở dữ liệu trị giá Cơ sở dữ liệu trị giá là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung thống nhất và thường xuyên cập nhật. Bao gồm: a) Hệ thống quản lý dữ liệu giá hải quan; b) Danh mục [...]

Read more...

Đối tượng khai tờ khai trị giá hải quan

Đối tượng khai tờ khai trị giá hải quan Hàng hóa nhập khẩu phải khai trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan, trừ các trường hợp sau: Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; Hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao [...]

Read more...

Phân bổ các khoản điều chỉnh

Phân bổ các khoản điều chỉnh Trường hợp khoản điều chỉnh cộng hoặc điều chỉnh trừ đủ điều kiện để cộng vào hoặc trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nhưng hợp đồng mua bán hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến khoản điều chỉnh cộng hoặc điều chỉnh trừ đó không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thì người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân bổ quy [...]

Read more...

Các khoản điều chỉnh trừ

Các khoản điều chỉnh trừ Chỉ được điều chỉnh trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ hợp pháp liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá; b) Đã được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; c) Phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán Việt Nam. Các khoản điều chỉnh trừ: a) Chi phí [...]

Read more...