Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LNG

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LNG 1. Chỉ bán LNG cho khách hàng có hợp đồng mua LNG đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LNG, phòng cháy và chữa cháy; bán đúng giá quy định, đủ khối lượng LNG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và phải bảo đảm chất lượng LNG phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương [...]

Read more...

 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LPG

 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm cấp LPG 1. Chỉ bán LPG cho khách hàng có hợp đồng mua LPG và đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LPG, phòng cháy và chữa cháy. 2. Bán đúng giá quy định, bảo đảm đủ khối lượng LPG theo hợp đồng đã ký với khách hàng và chất lượng LPG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do [...]

Read more...

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 1. Biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp phải ghi đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật. 2. Được liên doanh, liên kết góp vốn xây dựng trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải với cửa hàng bán xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. 3. Chỉ bán LPG bảo đảm chất lượng theo quy [...]

Read more...

 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG/CNG

 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất, chế biến LPG/LNG/CNG 1. Có các quyền và nghĩa vụ như thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí quy định từ khoản 3 đến khoản 16 Điều 20 Nghị định này. 2. Trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc ủy quyền cho chi nhánh hoặc công ty con của thương nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu khí khi đáp ứng đủ điều kiện của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu [...]

Read more...

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa LPG chai đáp [...]

Read more...

Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini

Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini 1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. 3. Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 4. Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu [...]

Read more...

Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG

Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG 1. Trạm cấp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm cấp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Điều 13. Điều kiện đối với trạm nén CNG 1. Trạm nén CNG phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm nén [...]

Read more...

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí 1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG; c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và [...]

Read more...

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí 1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng; c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các [...]

Read more...

Trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam Ngoài chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam còn có các trách nhiệm cụ thể sau: 1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên Hiệp hội thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu theo chính sách hiện hành của Nhà nước. 2. Phối hợp với [...]

Read more...