Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm

Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm

 1. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và các tổ chức kinh doanh bảo hiểm.
 2. Nhà nước đầu tư vốn và các nguồn lực khác để doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bảo hiểm phát triển, giữ vai trò chủ đạo trên thị trường bảo hiểm.
 3. Nhà nước có chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, chính sách ưu đãi đối với các nghiệp vụ bảo hiểm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là chương trình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Điều 5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nhà nước thống nhất quản lý, có chính sách mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá; khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam; tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tăng cường hợp tác với nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm.

Điều 6. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm

 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết của mình đối với bên mua bảo hiểm.

Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

 1. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:
 2. a) Bảo hiểm trọn đời;
 3. b) Bảo hiểm sinh kỳ;
 4. c) Bảo hiểm tử kỳ;
 5. d) Bảo hiểm hỗn hợp;

đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

 1. e) Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định.
 2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:
 3. a) Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người;
 4. b) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
 5. c) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;
 6. d) Bảo hiểm hàng không;

đ) Bảo hiểm xe cơ giới;

 1. e) Bảo hiểm cháy, nổ;
 2. g) Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu;
 3. h) Bảo hiểm trách nhiệm chung;
 4. i) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;
 5. k) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
 6. l) Bảo hiểm nông nghiệp;
 7. m) Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định.
 8. Bộ Tài chính quy định danh mục chi tiết các sản phẩm bảo hiểm.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *