Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ   Nhà, đất: a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).   Súng săn, súng [...]

Read more...

Đối với hồ sơ xóa nợ thuế

Đối với hồ sơ xóa nợ thuế Chi cục Thuế lập danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận; lập công văn gửi Cục Thuế đề nghị xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Cục Thuế tỉnh, thành phố có trách nhiệm a) Thẩm định hồ sơ do Chi cục Thuế gửi đến – Đối với hồ sơ đã đầy đủ và đáp ứng các điều kiện [...]

Read more...

Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước

Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước Văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, trong đó xác nhận số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến nay còn nợ và chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp (mẫu số 04 và 04a ban hành theo Thông tư này). Văn bản đề nghị xóa nợ [...]

Read more...

Thẩm quyền xóa nợ

Thẩm quyền xóa nợ Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 (năm) tỷ đồng đến dưới 10 (mười) tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ đối [...]

Read more...

Trách nhiệm của Chủ dự án, nhà thầu chính

Trách nhiệm của Chủ dự án, nhà thầu chính Hàng hóa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi đã được miễn thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT nêu tại Điều 5, Điều 6 và Điều 10 Thông tư này nếu sử dụng vào mục đích khác với mục đích được miễn thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hoặc nhượng bán tại thị [...]

Read more...

Chính sách thuế đối với Chủ dự án

Chính sách thuế đối với Chủ dự án Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu. Chủ dự án ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua [...]

Read more...

Chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án

Chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài làm việc cho dự án ODA và Ban quản lý dự án ODA thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài được cơ quan chủ quản dự án cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện [...]

Read more...

Chính sách thuế đối với Chủ dự án

Chính sách thuế đối với Chủ dự án Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế NK theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, không phải nộp thuế TTĐB (nếu có), không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa do Chủ dự [...]

Read more...

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực hiện APA của người nộp thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Phạm vi giám sát thực hiện APA bao gồm: a) Xác định thực tế việc chấp hành các quy định tại APA đã ký (bao gồm cả phương pháp xác định giá thị trường); b) Kiểm tra việc khai, nộp thuế và điều chỉnh thu nhập chịu thuế theo các quy [...]

Read more...

Ký kết và lưu hành APA

Ký kết và lưu hành APA Dự thảo APA sau khi đã được cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc được các cơ quan thuế có liên quan thống nhất toàn bộ nội dung được gọi là dự thảo cuối cùng và sẽ được tiến hành ký kết để lưu hành. Bản dự thảo APA cuối cùng phải bao gồm ít nhất các nội dung sau: a) Tên, địa chỉ của các bên liên kết tham gia trong APA; b) Mô [...]

Read more...