Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa LPG chai đáp [...]

Read more...

Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini

Điều kiện đối với sản xuất chai LPG mini 1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. 3. Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 4. Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu [...]

Read more...

Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG

Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG 1. Trạm cấp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm cấp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Điều 13. Điều kiện đối với trạm nén CNG 1. Trạm nén CNG phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm nén [...]

Read more...

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí 1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG; c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và [...]

Read more...

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí 1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng; c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các [...]

Read more...

Trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam Ngoài chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam còn có các trách nhiệm cụ thể sau: 1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên Hiệp hội thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu theo chính sách hiện hành của Nhà nước. 2. Phối hợp với [...]

Read more...

Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ngoài trách nhiệm được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật hiện hành, các Bộ, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan còn có trách nhiệm sau: 1. Bộ Công Thương a) Xây dựng cơ chế xúc tiến thương mại, [...]

Read more...

Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung

1. Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung (sau đây viết tắt là hợp đồng tập trung) là hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết theo Bản ghi nhớ, thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ nước ngoài và các hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ [...]

Read more...

Đảm bảo chất lượng thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu

Đảm bảo chất lượng thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu 1. Gạo xuất khẩu phải bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bao bì, ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc theo quy định của nước nhập khẩu; trừ trường hợp nhà nhập khẩu có yêu cầu khác thì thực hiện theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. 2. Thương nhân kinh [...]

Read more...

Xác định, công bố giá thóc định hướng

Xác định, công bố giá thóc định hướng 1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định, hướng dẫn phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm căn cứ xác định và công bố giá thành sản xuất lúa bình quân dự tính trong toàn tỉnh, thành phố ngay [...]

Read more...