Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

 1. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 2. a) Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 88 Nghị định này;
 3. b) Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm;
 4. c) Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo.
 5. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải có hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:
 6. a) Văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;
 7. b) Tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm bảo đảm cho việc đào tạo.

Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích lý do.

Điều 88. Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

 1. Phần kiến thức chung:
 2. a) Kiến thức chung về bảo hiểm;
 3. b) Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
 4. c) Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
 5. d) Kỹ năng bán bảo hiểm;

đ) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm.

 1. Phần sản phẩm:
 2. a) Nội dung cơ bản của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép kinh doanh;
 3. b) Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.

Điều 89. Quản lý đào tạo đại lý bảo hiểm

 1. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm. Trường hợp cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm không đáp ứng đủ các điều kiện đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Nghị định này, Bộ Tài chính sẽ đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm của cơ sở đào tạo.
 2. Hàng năm, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khóa đào tạo đã tổ chức, số lượng đại lý đã đào tạo, số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *