Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

 1. Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ:
 2. a) Số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Thu phí bảo hiểm gốc;

– Thu phí nhận tái bảo hiểm;

– Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

– Thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%;

– Thu phí giám định tổn thất không kể giám định hộ giữa các đơn vị thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập;

– Thu phí quản lý hợp đồng (leading fee) của công ty bảo hiểm đứng đầu trong trường hợp đồng bảo hiểm.

 1. b) Các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Hoàn phí bảo hiểm;

– Giảm phí bảo hiểm;

– Phí nhượng tái bảo hiểm;

– Hoàn phí nhận tái bảo hiểm;

– Giảm phí nhận tái bảo hiểm;

– Hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm;

– Giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

 1. Doanh thu hoạt động tài chính:
 2. a) Thu hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này;
 3. b) Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán;
 4. c) Thu lãi trên số tiền ký quỹ;
 5. d) Thu cho thuê tài sản;

đ) Thu khác theo quy định pháp luật.

 1. Thu nhập hoạt động khác:
 2. a) Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;
 3. b) Các khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được;
 4. c) Thu khác theo quy định pháp luật.

Điều 69. Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ bao gồm:

 1. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải thu để giảm chi phát sinh trong kỳ.
 2. a) Số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Bồi thường bảo hiểm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ; trả tiền bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ;

– Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm;

– Trích lập dự phòng nghiệp vụ;

– Chi hoa hồng bảo hiểm;

– Chi cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: Chi hoa hồng môi giới bảo hiểm và các khoản chi khác theo quy định;

– Chi giám định tổn thất;

– Chi phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

– Chi xử lý hàng bồi thường 100%;

– Chi phí quản lý hợp đồng (leading fee) của công ty bảo hiểm đứng đầu trong trường hợp đồng bảo hiểm (nếu các bên có văn bản thỏa thuận về khoản chi này);

– Chi quản lý đại lý bảo hiểm bao gồm: Chi đào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý, chi đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý, chi tuyển dụng đại lý, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý;

– Chi đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;

– Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm;

– Các khoản chi phí, trích lập khác theo quy định pháp luật.

 1. b) Các khoản phải thu để giảm chi phát sinh trong kỳ bao gồm:

– Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm;

– Thu đòi người thứ ba bồi hoàn;

– Thu hàng đã xử lý, bồi thường 100%.

 1. Chi phí hoạt động tài chính:
 2. a) Chi phí hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này;
 3. b) Thu nhập đầu tư phải trả cho bên mua bảo hiểm theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 4. c) Chi phí cho thuê tài sản;
 5. d) Chi thủ tục phí ngân hàng, trả lãi tiền vay;

đ) Chi phí, trích lập khác theo quy định pháp luật.

 1. Chi phí hoạt động khác:
 2. a) Chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;
 3. b) Chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xóa nay thu hồi được;
 4. c) Chi phí, trích lập khác theo quy định pháp luật.

 

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *