Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

 1. Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm:
 2. a) Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ đi khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm;
 3. b) Thu khác theo quy định của pháp luật.
 4. Doanh thu hoạt động tài chính:
 5. a) Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán;
 6. b) Thu lãi tiền gửi, lãi trên số tiền cho vay;
 7. c) Thu cho thuê tài sản;
 8. d) Thu khác theo quy định của pháp luật.
 9. Thu nhập hoạt động khác:
 10. a) Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;
 11. b) Các khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được;
 12. c) Thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ bao gồm:

 1. Chi phí hoạt động môi giới bảo hiểm:
 2. a) Chi hoạt động môi giới bảo hiểm;
 3. b) Chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
 4. c) Các khoản chi, trích khác theo quy định của pháp luật.
 5. Chi phí hoạt động tài chính:
 6. a) Chi phí cho thuê tài sản;
 7. b) Chi thủ tục phí ngân hàng, trả lãi tiền vay;
 8. c) Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.
 9. Chi phí hoạt động khác:
 10. a) Chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;
 11. b) Chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá nay thu hồi được;
 12. c) Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Các quy định khác về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Ngoài các quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định này, các khoản doanh thu, chi phí khác của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *