Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán

 1. Việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Hết hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán;
 3. b) Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trở lại bình thường;
 4. c) Doanh nghiệp bảo hiểm đã được hợp nhất, sáp nhập trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán,;
 5. d) Doanh nghiệp bảo hiểm lâm vào tình trạng phá sản.
 6. Việc chấm dứt áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán được thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này được thông báo cho các cơ quan có liên quan.

Điều 82. Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ;
 3. b) Khi hết thời hạn hoạt động quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động mà không có quyết định gia hạn;
 4. c) Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại các điểm a, b, đ và e khoản 1 Điều 68 của Luật này;
 5. d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 6. Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Điều 83. Phá sản doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, sau khi áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán mà vẫn mất khả năng thanh toán thì việc phá sản doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *