Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm

 1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 2. Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:
 3. a) Hợp đồng bảo hiểm con người;
 4. b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 5. c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 6. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được áp dụng theo quy định của Bộ luật hàng hải; đối với những vấn đề mà Bộ luật hàng hải không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật này.
 7. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm không quy định trong Chương này được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

 1. Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung sau đây:
 2. a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 3. b) Đối tượng bảo hiểm;
 4. c) Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;
 5. d) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

đ) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

 1. e) Thời hạn bảo hiểm;
 2. g) Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
 3. h) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 4. i) Các quy định giải quyết tranh chấp;
 5. k) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
 6. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuận.

Điều 14. Hình thức hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *