Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Việc mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại thực hiện theo quy định tại các Điều 38 và 39 Nghị định này.

Điều 53. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ;
 2. Đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm;
 3. Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
 4. Có giá dịch vụ thấp nhất, không vượt mức giá dịch vụ xác định tại đề xuất dự án được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật về giá, phí và lệ phí đối với phương pháp giá dịch vụ; có đề xuất phần vốn góp của Nhà nước thấp nhất và không vượt giá trị vốn góp của Nhà nước xác định tại đề xuất dự án được phê duyệt đối với phương pháp vốn góp của Nhà nước; có đề xuất nộp ngân sách nhà nước lớn nhất đối với phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước.

Điều 54. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định này.

Điều 55. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

 1. Cơ sở đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:
 2. a) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
 3. b) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
 4. c) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà đầu tư;
 5. d) Hồ sơ mời thầu.
 6. Nguyên tắc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:
 7. a) Không tiến hành đàm phán đối với các nội dung mà nhà đầu tư đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
 8. b) Việc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu.
 9. Nội dung đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:
 10. a) Đàm phán về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 11. b) Đàm phán về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của dự án;
 12. c) Đàm phán về các nội dung cần thiết khác.
 13. Trường hợp đàm phán, hoàn thiện hợp đồng không thành công, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư và mời nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo vào đàm phán, hoàn thiện hợp đồng.
 14. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định tại các Điều 69, 70, 71, Khoản 1, 3, 4 Điều 72 của Luật Đấu thầu, Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định này và theo quy định của Chính phủ về đầu tư PPP.

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *