Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 59. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm

Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước;
 2. Công ty cổ phần bảo hiểm;
 3. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ;
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh;
 5. Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 60. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

 1. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:
 2. a) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm;
 3. b) Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;
 4. c) Giám định tổn thất;
 5. d) Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

đ) Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

 1. e) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.

Điều 61. Nội dung kinh doanh tái bảo hiểm

Kinh doanh tái bảo hiểm bao gồm:

 1. Chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác;
 2. Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *