TIN TỨC

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu. 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chứng từ nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ phí

Hành vi vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ phí 1. Phạt tiền đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ để được áp dụng quy định miễn, giảm phí, lệ phí. Mức phạt là 20% tính trên số tiền được miễn, giảm. Mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tối đa là 50.000.000 ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí

Hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi sau đây: 1. Không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định; 2. Niêm yết hoặc thông báo không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo ngành thẩm định giá

Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo ngành thẩm định giá 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có một trong các hành vi: a) Chậm gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức khóa đào ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá

Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: a) Tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng thẩm định giá hoặc tài sản được thẩm định giá khi không được sự đồng ý của khách hàng thẩm định ...
Đọc Thêm

Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tếđể định giá mua bất hợp lý

Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tếđể định giá mua bất hợp lý 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán ...
Đọc Thêm

Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường

Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. 2. Phạt tiền từ ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kê khai giá sai so với mẫu văn bản kê khai giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây ...
Đọc Thêm

Hành vi không chấp hành đúng giá 

Hành vi không chấp hành đúng giá  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, trừ các hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 2. Phạt tiền ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá

Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo trong thời hạn dưới 05 ngày làm việc so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác bình ổn giá. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với ...
Đọc Thêm

Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng

Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng 1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn bao gồm: a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hành vi ...
Đọc Thêm

Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ Quy định miễn lệ phí trước bạ tại Điều 9 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ

Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ   Nhà, đất là 0,5%. Súng săn, súng thể thao là 2%. Tàu thuỷ, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%. Xe máy mức thu là 2%. Riêng: a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ   1- Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ. 2- Mức thu lệ phí trước bạ: số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau: Số tiền lệ ...
Đọc Thêm

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau: Nhà, đất là trụ sở của cơ ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ   Nhà, đất: a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ ...
Đọc Thêm

Đối với hồ sơ xóa nợ thuế

Đối với hồ sơ xóa nợ thuế Chi cục Thuế lập danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận; lập công văn gửi Cục Thuế đề nghị xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Cục Thuế tỉnh, thành phố có trách nhiệm a) Thẩm ...
Đọc Thêm

Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước

Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước Văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, trong đó xác nhận số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến nay còn nợ và chưa được giảm vốn nhà nước có ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền xóa nợ

Thẩm quyền xóa nợ Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 (năm) tỷ đồng đến ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Chủ dự án, nhà thầu chính

Trách nhiệm của Chủ dự án, nhà thầu chính Hàng hóa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi đã được miễn thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT nêu tại Điều 5, Điều 6 và Điều 10 Thông tư này nếu sử dụng ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với Chủ dự án

Chính sách thuế đối với Chủ dự án Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu. Chủ dự án ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, Luật Thuế ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án

Chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài làm việc cho dự án ODA và Ban quản lý dự án ODA thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp cá nhân là ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với Chủ dự án

Chính sách thuế đối với Chủ dự án Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế NK theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn ...
Đọc Thêm

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực hiện APA của người nộp thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Phạm vi giám sát thực hiện APA bao gồm: a) Xác định thực tế việc chấp hành các quy định tại APA đã ký (bao gồm cả phương pháp ...
Đọc Thêm

Ký kết và lưu hành APA

Ký kết và lưu hành APA Dự thảo APA sau khi đã được cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc được các cơ quan thuế có liên quan thống nhất toàn bộ nội dung được gọi là dự thảo cuối cùng và sẽ được tiến hành ký kết để lưu hành. Bản dự thảo APA cuối cùng phải bao ...
Đọc Thêm

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA Thời gian để Tổng cục Thuế thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức của người nộp thuế theo quy định. Trường hợp việc thẩm định hồ sơ đề ...
Đọc Thêm

Nộp hồ sơ chính thức

Nộp hồ sơ chính thức Hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức phải được gửi về Tổng cục Thuế trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được văn bản chấp thuận của Tổng cục Thuế về việc nộp hồ sơ APA chính thức. Trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng ...
Đọc Thêm

Trình tự giải quyết đề nghị áp dụng APA

Trình tự giải quyết đề nghị áp dụng APA Trình tự giải quyết đề nghị áp dụng APA bao gồm các giai đoạn sau: a) Tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức; b) Nộp hồ sơ chính thức; c) Thẩm định hồ sơ APA; d) Trao đổi, đàm phán các nội dung APA; đ) Ký kết và lưu ...
Đọc Thêm

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  Bên chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí có trách nhiệm kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí. Đối với trường hợp chuyển nhượng làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí là việc tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng phần vốn đầu tư của mình (bao gồm cả tài sản, tiền) tại các hợp đồng dầu khí, doanh nghiệp, xí nghiệp liên doanh dầu khí ở Việt Nam, sang tên, thay đổi quyền sở hữu hoặc ...
Đọc Thêm

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế = Thu nhập chịu thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên và thu nhập khác liên quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác và ...
Đọc Thêm

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Người nộp thuế thực hiện khai, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Ngoài ra, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: Điều 13. Thuế xuất ...
Đọc Thêm

Quyết toán thuế tài nguyên

Quyết toán thuế tài nguyên Đối với khai thác dầu thô: a) Xác định số tiền thuế tài nguyên phải nộp: a.1) Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ tính thuế: Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ tính thuế = Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày ...
Đọc Thêm

Kỳ tính thuế tài nguyên

Kỳ tính thuế tài nguyên - Trường hợp hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận thực hiện theo quy định hiện hành hoặc có thỏa thuận phân bổ sản lượng dầu, khí thực thành dầu, khí thuế tài nguyên được thực hiện theo quý, được tạm tính vào thời điểm lấy dầu khí và được ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định giá tính thuế

Nguyên tắc xác định giá tính thuế Đối với dầu thô, giá tính thuế theo quy định tại Thông tư này là giá bán dầu thô tại điểm giao nhận được xác định theo giao dịch sòng phẳng. “Giao dịch sòng phẳng” là việc bán tại thị trường Việt Nam và trên thị trường quốc tế bằng đồng tiền tự ...
Đọc Thêm

Người nộp thuế

Người nộp thuế Người nộp thuế là các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí. Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện khai thuế và người nộp thuế tự thực hiện nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định; hoặc Người nộp thuế ...
Đọc Thêm

Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước

Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước Tàu thuyền neo đậu tại khu nước, vùng nước phải nộp phí sử dụng vị trí neo, đậu theo mức thu 5 đồng/GT/giờ. Tổ chức, cá nhân có tàu thuyền chở khách vào, rời khu vực hàng hải tối thiểu 4 chuyến/1 tháng/1 khu vực hàng hải áp ...
Đọc Thêm

Phí trọng tải tàu, thuyền

Phí trọng tải tàu, thuyền Mức thu phí trọng tải tàu, thuyền a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi phải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau: - Lượt vào: 250 đồng/GT; - Lượt rời: 250 đồng/GT. b) Tàu thuyền hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải ...
Đọc Thêm

Cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải

Cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải Tổng dung tích - Gross Tonnage (GT): là một trong các đơn vị cơ sở để tính phí, lệ phí hàng hải, trong đó: a) Đối với tàu thuyền chở hàng lỏng (Liquid Cargo Tankers), dung tích tính phí bằng 85% dung tích toàn phần lớn nhất ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải 

Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải  Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế gồm: a) Tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh vào, rời khu vực hàng hải; tàu thuyền nước ngoài vào hoạt động tại vùng biển Việt Nam không thuộc vùng nước ...
Đọc Thêm

Tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí

Tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí Người nộp phí, lệ phí bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan (sau đây gọi là Tờ khai) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được ...
Đọc Thêm

Kê khai, nộp phí, lệ phí

Kê khai, nộp phí, lệ phí Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn ngân hàng có uy tín để mở tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phục vụ hoạt động của Cơ quan đại diện, đảm bảo an toàn tiền ...
Đọc Thêm

Trường hợp miễn phí

Trường hợp miễn phí Miễn phí thẩm định và phân loại phim đối với chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia hoặc theo các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước ngoài về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Chương trình ...
Đọc Thêm

Người nộp phí

Người nộp phí Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính theo quy định tại Thông tư này. Điều 3. Tổ chức thu phí Bộ Thông tin và Truyền thông là tổ ...
Đọc Thêm

Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp

Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp Đối với trường hợp xe quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 2 nếu đã nộp phí thì chủ phương tiện được trả lại phí đã nộp hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau. 1.1. Đối với xe ô tô quy định tại điểm ...
Đọc Thêm

Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí Khi thu phí, tổ chức thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí theo quy định. Riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an, khi thu phí tổ chức thu phí cấp biên lai thu phí và vé “phí đường bộ toàn quốc”. a) Vé ...
Đọc Thêm

Mức thu phí

Mức thu phí Mức thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì tổ chức thu phí tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 ...
Đọc Thêm

Các trường hợp miễn phí

Các trường hợp miễn phí Miễn phí sử dụng đường bộ đối với các trường hợp sau đây: Xe cứu thương. Xe chữa cháy. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ gồm: a) Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác). b) Các xe ...
Đọc Thêm

Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau: Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc ...
Đọc Thêm

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) Nhà, đất mức thu là 0,5%. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao mức thu là 2%. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%. Xe máy mức thu là 2%. Riêng: a) Xe máy ...
Đọc Thêm

Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của ...
Đọc Thêm

Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá

Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá Giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy tại Bảng giá là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường theo quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 ...
Đọc Thêm

Người nộp phí và tổ chức thu phí

Người nộp phí và tổ chức thu phí Người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy xácnhận đủ điều kiện về bảo vệ môitrường trong nhập khẩu phế liệu làmnguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thôngtư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng ...
Đọc Thêm

Ghi nợ lệ phí trước bạ

Ghi nợ lệ phí trước bạ Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...
Đọc Thêm

Người nộp lệ phí trước bạ

Người nộp lệ phí trước bạ Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí

Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại cho tổ chức thu phí quy định tại Điều 4 Nghị định này được xác định như sau: a) Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại = Số tiền phí thu được x Tỷ lệ để lại ...
Đọc Thêm

Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí

Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm. Tổ chức, ...
Đọc Thêm

Phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ

Phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi phải tách, theo dõi riêng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí có liên quan đến các hợp đồng này (sau đây gọi là quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có chia lãi) ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: a) Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn khách ...
Đọc Thêm

Biên khả năng thanh toán tối thiểu

Biên khả năng thanh toán tối thiểu Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài là số lớn hơn của một trong hai kết quả tính toán sau: a) 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán; b) 12,5% của ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong ...
Đọc Thêm

Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trừ các khoản tiền dùng để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ đối với bảo hiểm phi nhân thọ, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc đầu tư Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: a) Vốn chủ sở hữu; b) Vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; c) Các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo ...
Đọc Thêm

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Dự phòng nghiệp vụ bao gồm: a) Dự phòng toán học: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Quản lý vốn chủ sở hữu

Quản lý vốn chủ sở hữu Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo đảm duy trì nguồn vốn chủ sở hữu đáp ứng các nguyên tắc sau: a) Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới ...
Đọc Thêm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp chuyển giao) phải nộp Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề ...
Đọc Thêm

Những hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm

Những hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Khuyến mại ...
Đọc Thêm

Tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần nhưng không được nhượng toàn bộ trách nhiệm đã nhận bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước, chi nhánh nước ngoài khác. Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi ...
Đọc Thêm

Bán sản phẩm bảo hiểm

Bán sản phẩm bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được quyền chủ động bán sản phẩm bảo hiểm dưới các hình thức sau: a) Trực tiếp; b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; c) Thông qua đấu thầu; d) Thông qua giao dịch điện tử; đ) Các hình thức khác phù hợp ...
Đọc Thêm

Hệ thống công nghệ thông tin

Hệ thống công nghệ thông tin Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chủ động thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản trị ...
Đọc Thêm

Chuyên gia tính toán dự phòng 

Chuyên gia tính toán dự phòng  Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a) Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này. b) Là thành viên (Associate) của ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc 

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc  Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 3. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành

Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm: a) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình ...
Đọc Thêm

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: a) Trụ sở chính; b) Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (được gọi là Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm giải thể, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: a) Hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép mà không đề nghị gia hạn hoặc có đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục ...
Đọc Thêm

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo đảm: a) Không gây thiệt ...
Đọc Thêm

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động được quy định trong Giấy phép phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b ...
Đọc Thêm

Mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp ...
Đọc Thêm

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; b) Văn bản của cấp có thẩm ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được lập thành 03 bộ trong đó có 01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản bằng tiếng Việt và ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phê chuẩn. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt ...
Đọc Thêm

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn: Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều ...
Đọc Thêm

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn và lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế và dân cư; bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng những sản phẩm bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế; tạo lập môi trường ...
Đọc Thêm

Khen thưởng

Khen thưởng Tổ chức, cá nhân có thành tích trong kinh doanh bảo hiểm, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 124. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Các hành vi vi phạm pháp luật về ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính

Khả năng thanh toán, ký quỹ, dự phòng nghiệp vụ  Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải duy trì khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 77 của Luật này. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải ký quỹ, trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Đơn xin đặt văn phòng đại diện; Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Hình thức hoạt động

Hình thức hoạt động ...
Đọc Thêm

Vốn pháp định, vốn điều lệ

Vốn pháp định, vốn điều lệ Chính phủ quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định. Điều 95. Ký quỹ ...
Đọc Thêm

Thu, chi tài chính

Thu, chi tài chính Thu, chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Điều 100. Năm tài chính ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 90. Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm: ...
Đọc Thêm

Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 85. Nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Khôi phục khả năng thanh toán Việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán chấm dứt trong các trường hợp sau đây: a) Hết hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán; b) Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trở lại bình thường; c) Doanh nghiệp bảo hiểm đã được hợp nhất, ...
Đọc Thêm

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều 96 của Luật này và có ...
Đọc Thêm

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm. Điều 71 ...
Đọc Thêm

Công bố nội dung hoạt động

Công bố nội dung hoạt động Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố nội dung hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 68. Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị thu hồi giấy phép thành lập ...
Đọc Thêm

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập Các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm: Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ; Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 59. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm nhà ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ...
Đọc Thêm

Hình thức bồi thường

Hình thức bồi thường Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây: a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại; b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác; c) Trả tiền bồi thường. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Điều 41. Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo ...
Đọc Thêm

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây: a) Bản thân bên mua bảo hiểm; b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên ...
Đọc Thêm

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Điều 26 ...
Đọc Thêm

Giải thích hợp đồng bảo hiểm

Giải thích hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm. Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Bên mua bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm Bên mua bảo hiểm có quyền: a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm; b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm; c) Đơn phương ...
Đọc Thêm

Quyền hạn của Người đại diện

Quyền hạn của Người đại diện Được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước xem xét chỉ định tham gia Hội đồng thành viên hoặc đề cử để tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan. Được Chủ sở hữu phần ...
Đọc Thêm

Người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Có đủ năng lực hành vi dân sự. Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả ...
Đọc Thêm

Chế độ hoạt động của Người đại diện

Chế độ hoạt động của Người đại diện Người đại diện làm việc theo chế độ: a) Chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp (Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc/Ban Giám đốc). b) Kiêm nhiệm trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Thời hạn ủy quyền cho Người ...
Đọc Thêm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Điều ...
Đọc Thêm

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo ...
Đọc Thêm

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ bao gồm: a) Bảo hiểm trọn đời; b) Bảo hiểm sinh kỳ; c) Bảo hiểm tử kỳ; d) Bảo hiểm hỗn hợp; đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ; e) Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền lương kế hoạch

Quỹ tiền lương kế hoạch Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch (hoặc lao động định mức) và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều này. Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định căn cứ vào mức tiền lương bình quân ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Chủ sở hữu

Trách nhiệm của Chủ sở hữu Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý theo quy định tại Thông tư này đối với các công ty được phân công làm chủ sở hữu. Quyết định chuyển xếp lương đối với các viên chức quản lý chuyên ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên Quyết định chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm theo Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ; ...
Đọc Thêm

Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách

Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách được tính trên cơ sở số viên chức quản lý không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc, mức tiền lương thực hiện của viên chức quản ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định, trả lương, thù lao

Nguyên tắc xác định, trả lương, thù lao Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên ...
Đọc Thêm

Chuyển xếp lương

Chuyển xếp lương Viên chức quản lý chuyên trách được xếp lương theo chức danh hiện giữ và hạng công ty được xếp theo Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ. Hệ số ...
Đọc Thêm

Xác định quan hệ mức lương

Xác định quan hệ mức lương Công ty xác định quan hệ giữa mức lương thấp nhất, mức lương trung bình, mức lương cao nhất như sau: Mức lương thấp nhất áp dụng đối với chức danh, công việc có độ phức tạp thấp nhất trong điều kiện lao động bình thường, không được thấp hơn mức lương tối thiểu ...
Đọc Thêm

Chức danh nghề, công việc

Chức danh nghề, công việc Công ty thống kê, rà soát các chức danh nghề, công việc hiện tại của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý. Phân tích, đánh giá, sửa đổi tên chức danh nghề, công việc không phù hợp; bổ sung ...
Đọc Thêm

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp  Cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định bằng văn bản về vai trò, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của Người đại diện (nếu có) hoặc đơn vị/cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp (gọi tắt ...
Đọc Thêm

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp  Cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định bằng văn bản về vai trò, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của Người đại diện; quy chế phối hợp giữa đơn vị được giao là đầu mối tổng hợp kết quả giám sát với Người đại ...
Đọc Thêm

Giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết

Giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết Doanh nghiệp thực hiện giám sát công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Nội dung giám sát, đánh giá bao gồm: a) Tình hình sản xuất kinh doanh: Đánh giá biến động về doanh thu và lợi nhuận của ...
Đọc Thêm

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp Để thực hiện nội dung giám sát quy định tại Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện phân tích, đánh giá việc đầu tư vốn nhà nước để: Thành lập doanh nghiệp nhà nước. Bổ sung vốn điều lệ đối với ...
Đọc Thêm

Phân phối lợi nhuận 

Phân phối lợi nhuận  Doanh nghiệp nhà nước thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định sau: Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp vừa phát sinh lỗ sản xuất, kinh doanh được chuyển sang năm tiếp sau (thu nhập chịu thuế âm), vừa phát sinh lợi ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng vốn đầu tư

Chuyển nhượng vốn đầu tư Doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau: Chuyển nhượng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên: a) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước yêu cầu công ty ...
Đọc Thêm

Quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước

Quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước Việc quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định sau: Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ để quản lý, sử dụng các ...
Đọc Thêm

Ghi tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ghi tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Trường hợp đầu tư vốn nhà nước để thành lập mới doanh nghiệp nhà nước: a) Doanh nghiệp nhà nước thành lập mới, căn cứ số vốn nhà nước thực cấp (đối với doanh nghiệp thành lập mới không có dự án đầu tư xây dựng), vốn nhà nước đã ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Tổng giám đốc

Trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) Rà soát lại hoặc xây dựng mới định mức lao động, kế hoạch lao động, đánh giá tình hình sử dụng lao động; xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động và tổ chức tuyển dụng lao động theo quy định. Quý I hàng năm, xác định ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền lương thực hiện

Quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định theo công thức sau: Vth = TLbqth x Lthbq x 12 + Vđt       (10) Trong đó: - Vth: Quỹ tiền lương thực hiện. - TLbqth: Mức tiền lương bình quân thực hiện, xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế ...
Đọc Thêm

Yếu tố khách quan để xác định tiền lương

Yếu tố khách quan để xác định tiền lương Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận của công ty để loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm: a) Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá), ưu đãi ...
Đọc Thêm

Thực hiện kế hoạch lao động

Thực hiện kế hoạch lao động Căn cứ vào kế hoạch lao động đã được phê duyệt, Tổng giám đốc (Giám đốc) bố trí, sử dụng lao động; tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động với người lao động mới được tuyển dụng. Việc tuyển dụng, sử dụng lao động phải bảo đảm công khai, minh bạch theo ...
Đọc Thêm

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động Hàng năm, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức rà soát cơ cấu tổ chức, lao động để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: Rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty theo quy định tại Thông tư này đối với các công ty được phân công làm đại diện chủ sở hữu. Quyết định chuyển xếp lương, nâng ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên 

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên  Quyết định chuyển xếp, nâng bậc lương đối với người quản lý công ty chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm; báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chuyển xếp, nâng bậc lương đối với người quản lý công ty chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của cơ ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty

Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty Quỹ tiền thưởng hàng năm của người quản lý công ty (bao gồm chuyên trách và không chuyên trách) thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hướng dẫn của ...
Đọc Thêm

Tạm ứng tiền lương, thù lao

Tạm ứng tiền lương, thù lao Căn cứ vào quỹ tiền lương và quỹ thù lao kế hoạch, công ty tạm ứng tiền lương, thù lao cho người quản lý công ty theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. Đối với khoản tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, công ty trích, chuyển ...
Đọc Thêm

Mức tiền lương bình quân

Mức tiền lương bình quân Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định và có lợi nhuận kế hoạch bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch (sau khi xác định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản ...
Đọc Thêm

Xếp lại hạng công ty

Xếp lại hạng công ty Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ Tổng công ty nhà nước hoặc thành lập mới là Tổng công ty đang xếp lương theo hạng Tổng công ty thì không phải xếp lại hạng. Công ty đã được xếp hạng, xếp lương, vận dụng xếp lương theo ...
Đọc Thêm

Chuyển xếp lương

Chuyển xếp lương Người quản lý công ty chuyên trách được chuyển xếp lương theo chức danh đảm nhận và hạng công ty theo Bảng hệ số mức lương của người quản lý công ty chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ. Hệ ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn ...
Đọc Thêm

Trả lương, thù lao cho người quản lý

Mức tiền lương bình quân Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc của người đại diện vốn, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của các chức danh tương tự ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty và mức tiền lương bình quân kế hoạch (tính theo tháng) của người quản lý công ty chuyên trách (bao gồm: thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc thành viên ...
Đọc Thêm

Tạm ứng tiền lương, đơn giá tiền lương

Tạm ứng tiền lương, đơn giá tiền lương Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty quyết định tạm ứng tiền lương để chi trả hàng tháng cho người lao động. Tùy theo yêu cầu thực tế, công ty xác định đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa ...
Đọc Thêm

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động Công ty rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tinh gọn, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ và có sự kết nối giữa ...
Đọc Thêm

Phân chia ngân sách nhà nước

Cổ tức và lợi nhuận được chia  - Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm tài chính tạm chia trong năm và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội ...
Đọc Thêm

Xử lý vi phạm  chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế

Xử lý vi phạm  chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ so với thời hạn quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư này thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo ...
Đọc Thêm

Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế

Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế Khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ: a) Hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải ...
Đọc Thêm

Quy trình đánh giá Người quản lý

Quy trình đánh giá Người quản lý Căn cứ thời điểm tiến hành đánh giá quy định tại Điều 11 Thông tư này, việc đánh giá Người quản lý được thực hiện như sau: Người quản lý tự nhận xét Người quản lý viết bản tự nhận xét theo nội dung, tiêu chí đánh giá và tự nhận xét mức ...
Đọc Thêm

Đối tượng nộp vào ngân sách nhà nước

Đối tượng nộp vào ngân sách nhà nước Doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại Chương này là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I Thông tư này (bao gồm ...
Đọc Thêm

Tiêu chí đánh giá Người đại diện

Tiêu chí đánh giá Người đại diện Tiêu chí đánh giá Người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Người đại diện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt được tất cả các tiêu chí sau: a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm được Bộ Quốc ...
Đọc Thêm

Phân loại đánh giá

Phân loại đánh giá Việc đánh giá Người quản lý và Người đại diện được phân loại theo 04 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Điều 13. Tiêu chí đánh giá Người quản lý Tiêu chí đánh giá Người quản lý hoàn thành xuất ...
Đọc Thêm

Trích lập quỹ tiền lương, thù lao 

Trích lập quỹ tiền lương, thù lao  Quý I hàng năm, công ty TNHH MTV thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP. Trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển ...
Đọc Thêm

Quy định về kiêm nhiệm chức danh

Quy định về kiêm nhiệm chức danh Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên a) Không phải là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trách nhiệm tổ chức thực hiện Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty: a) Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định, quyết định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch và tạm ứng tiền lương, thù lao cho viên chức quản lý. b) Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số viên chức quản lý chuyên trách và mức tiền lương bình quân thực hiện. Mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương được xác định trên cơ sở mức lương quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (sau đây gọi chung là viên chức quản lý chuyên trách). Viên chức quản lý chuyên ...
Đọc Thêm

Phân phối tiền lương

Phân phối tiền lương Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau và phân phối tiền lương cho người lao động theo quy chế trả lương của công ty. Quỹ dự phòng của công ty không được vượt quá 17% quỹ tiền ...
Đọc Thêm

Quản lý lao động

Quản lý lao động Công ty quyết định tuyển dụng, sử dụng lao động trên cơ sở rà soát lại lao động, xác định các vị trí, chức danh công việc, bảo đảm việc tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả, gắn với quá trình sắp xếp lao động và tái cơ cấu công ty. Căn cứ vào ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của công ty

Trách nhiệm của công ty Khi có quyết định giải thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể phải đăng báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số liên tiếp và được đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp (www.business.gov.vn) với các nội dung chủ yếu sau: a)Tên, địa chỉ công ty trách ...
Đọc Thêm

Quy trình giải thể công ty

Quy trình giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đủ các điều kiện giải thểquy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc có văn bản đề nghị giải thể công ty từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày ...
Đọc Thêm

Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau: a)Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; b)Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Quy trình chia, tách công ty 

Quy trình chia, tách công ty  Quy trình chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: a)Bộ quản lý ngành chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lập Hồ sơ đề nghị chia, tách theo quy định tại Điều 19 Nghị định này, gửi ...
Đọc Thêm

Quyết định tổ chức lại công ty

Quyết định tổ chức lại công ty Quyết định tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải quy định rõ việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức lại. Quyết định tổ chức lại, hợp đồng sáp nhập, hợp nhất công ty trách ...
Đọc Thêm

Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền 

Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền  Đối với trường hợp tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cùng một cơ quan hoặc cá nhân quyết định thành lập hoặc được giao quản lý (sau đây gọi tắt là cơ quan hoặc cá nhân quyết định thành lập), cơ quan hoặc cá nhân ...
Đọc Thêm

Tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Các hình thức tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi thành công ty cổ phần, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và chuyển đổi theo hình thức ...
Đọc Thêm

Quy trình thành lập công ty

Quy trình thành lập công ty Đối với việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: a)Công ty mẹ lập 05 bộ Hồ sơ gốc đề nghị thành lập công ty conlà công ty ...
Đọc Thêm

Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty 

Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty  Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là việc kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các quy định pháp lý, quy hoạch, chiến lược ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trình người quyết định thành lập gồm: a)Tờ trình đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; b)Đề án thành lập công ty trách nhiệm ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại ...
Đọc Thêm

Nội dung công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Nội dung công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của cơ quan danh sách doanh nghiệp do mình thành lập hoặc được giao quản lý và phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ quan đại ...
Đọc Thêm

Nội dung công khai thông tin của Bộ Tài chính

Nội dung công khai thông tin của Bộ Tài chính Thực hiện công khai Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trước ngày 31 tháng 01 hằng năm. Thực hiện công khai Báo cáo Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm nhất 10 ngày ...
Đọc Thêm

Nội dung thông tin tài chính công khai theo định kỳ

Nội dung thông tin tài chính công khai theo định kỳ Doanh nghiệp thực hiện công khai Báo cáo tài chính sáu (06) tháng, Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước

Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát

Phương thức giám sát Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Việc giám sát tài chính thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu do Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chức năng giám sát thông qua Người đại diện đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước. Cơ quan tài chính: a) Hằng năm, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo giám ...
Đọc Thêm

Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp

Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp Căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Nghị định này, cơ quan đại diện chủ sở hữu giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh ...
Đọc Thêm

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: - Tiêu chí 1. Doanh thu. - Tiêu chí 2. Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. - Tiêu chí 3. Nợ phải trả quá hạn, khả năng ...
Đọc Thêm

Quy trình xử lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

Quy trình xử lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu  Phối hợp doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá các nguyên nhân chính dẫn tới khả năng mất an toàn tài chính của doanh nghiệp. Phối hợp doanh nghiệp xây dựng phương án khắc phục các khó khăn tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm: a) Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát

Phương thức giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát gián tiếp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì, phối hợp với cơ ...
Đọc Thêm

Căn cứ giám sát

Chủ thể giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của công ty mẹ, công ty con, công ty do công ty mẹ và công ty con góp vốn (thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2010). Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì phối hợp với cơ quan ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát

Phương thức giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát gián tiếp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì, phối hợp ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát tài chính đối với các công ty con, công ty liên kết. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính thực hiện giám sát gián tiếp đối với các công ty con, công ty liên kết quan trọng của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Cơ quan đại diện chủ sở hữu: a) Bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp là công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập ...
Đọc Thêm

Căn cứ thực hiện giám sát tài chính

Căn cứ thực hiện giám sát tài chính Quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm và năm (05) năm của doanh nghiệp, mục tiêu ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu. Điều 6. Nội dung giám sát Nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh ...
Đọc Thêm

Thu tiền chuyển nhượng vốn, lợi nhuận

Thu tiền chuyển nhượng vốn, lợi nhuận Thu tiền chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: a) Tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm (đối với công ty cổ phần) và quyền góp vốn ...
Đọc Thêm

Cơ quan đại diện chủ sở hữu

Cơ quan đại diện chủ sở hữu Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thông qua người đại diện phần vốn nhà nước. Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu thực ...
Đọc Thêm

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng của doanh ...
Đọc Thêm

Phân phối lợi nhuận

Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước Việc chuyển nhượng các khoản vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và phương thức chuyển nhượng vốn ...
Đọc Thêm

Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản

Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản Doanh nghiệp nhà nước được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật, trong đó: a) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định các hợp ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản hoạt động

Đầu tư,  mua sắm tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước Việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong đó: a) Đối với ...
Đọc Thêm

. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong đó bao gồm đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29 ...
Đọc Thêm

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước 1. Đối với doanh nghiệp nhà nước thành lập mới mức vốn điều lệ được xác định theo nguyên tắc sau: a) Căn cứ quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc khi thực hiện đầu tư vốn nhà nước

Nguyên tắc khi thực hiện đầu tư vốn nhà nước Việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định này. Phương án mua lại một phần vốn của doanh nghiệp khác phải đảm bảo tỷ lệ vốn nhà ...
Đọc Thêm

Trình tự thủ tục cấp vốn đầu tư 

Trình tự thủ tục cấp vốn đầu tư  Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ mức vốn và nguồn vốn sử dụng để đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước 

. Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước  Nhà nước đầu tư bổ sung vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Luật Quản lý, sử ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt hồ sơ đề nghị đầu tư

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt hồ sơ đề nghị đầu tư Doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào mức vốn điều lệ xác định lại và vốn còn thiếu cần bổ sung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ  Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hoạt động và thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  Doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao gồm: a) Dịch vụ bưu chính công ích; b) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); c) Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương thực hiện

Xác định quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch theo ...
Đọc Thêm

Quản lý lao động

Quản lý lao động Công ty phải xây dựng kế hoạch lao động hằng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý (đặc biệt là việc rà soát các đầu mối ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được căn cứ vào số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nếu ...
Đọc Thêm

Về tiền thưởng, phúc lợi

Về tiền thưởng, phúc lợi Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty như sau: Quỹ khen thưởng, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương

Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương Chế độ phụ cấp lương để bù đắp các yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức độ thu hút lao động của công ty, nhưng chưa được tính đủ trong mức lương của thang lương, ...
Đọc Thêm

Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty

Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo khoản 2 và khoản 3 Điều này. Mức tiền lương bình quân kế ...
Đọc Thêm

Về tiền lương của người lao động

Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng ...
Đọc Thêm

Cơ quan giải quyết bồi thường 

Cơ quan giải quyết bồi thường  Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định ...
Đọc Thêm

Trả lại tài sản

Trả lại tài sản Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. Việc trả lại tài sản bị tạm giữ, tịch thu trái pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện ...
Đọc Thêm

Các chi phí khác được bồi thường

Các chi phí khác được bồi thường Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm: a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ...
Đọc Thêm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại. Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa ...
Đọc Thêm

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được xác định như sau: a) Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại ...
Đọc Thêm

Xác định thiệt hại

Xác định thiệt hại Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này và chi phí khác quy định tại Điều 28 của Luật này. Giá trị thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm thụ lý ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật; Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức yêu cầu; ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng một trong các biện pháp khắc ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường

Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường Tiếp nhận, thụ lý yêu cầu bồi thường. Phục hồi danh dự hoặc yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật này. Giải thích cho người yêu cầu bồi ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường

. Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường 1. Người yêu cầu bồi thường là người bị thiệt hại có quyền sau đây: a) Yêu cầu một trong các cơ quan quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật này giải quyết yêu cầu bồi thường và được thông báo kết quả giải quyết yêu cầu ...
Đọc Thêm

Hệ thống thông tin về tài sản công

Hệ thống thông tin về tài sản công Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài sản công. Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Điều 126. Trách nhiệm xây ...
Đọc Thêm

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính quy định tại Điều 19 của Luật này bao gồm: 1. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án có thẩm quyền xác định người tiến hành tố tụng trong ...
Đọc Thêm

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau đây: a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước

Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước Việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật này. 2. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi ...
Đọc Thêm

Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý như thông tin trong hồ sơ giấy. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải ...
Đọc Thêm

Tài nguyên

Tài nguyên Tài nguyên quy định tại Mục này bao gồm: Tài nguyên nước; Tài nguyên rừng; Khoáng sản; Nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; Kho số viễn thông, kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; Tài nguyên khác. Điều 120. Quản lý, sử ...
Đọc Thêm

Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai

Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai Việc thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, phí, lệ phí trước bạ đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về phí và lệ ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai

Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai Đất đai phải được thống kê, kiểm kê, ghi chép, theo dõi theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải hạch toán giá trị quyền sử dụng đất. Trường hợp được Nhà nước giao ...
Đọc Thêm

Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Giao cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện đặc chủng, tài sản khác liên quan ...
Đọc Thêm

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật bao gồm: a) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng ...
Đọc Thêm

Xử lý tài sản là kết quả của dự án

Xử lý tài sản là kết quả của dự án Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm, ban quản lý dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng được xác định trong dự án để đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp dự án không xác định cụ thể ...
Đọc Thêm

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước Tài sản phục vụ hoạt động của dự án. Tài sản là kết quả của dự án. Điều 101. Hình thành tài sản của dự án Hình thành tài sản phục vụ hoạt động của dự án: a) Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật hoặc cho phép sử ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại doanh nghiệp

Tài sản công tại doanh nghiệp Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều 98. Quản lý, sử dụng tài sản ...
Đọc Thêm

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư Việc đầu tư xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng Tài sản kết cấu hạ tầng được thanh lý trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản kết cấu hạ tầng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả; b) Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng cũ để đầu tư ...
Đọc Thêm

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện giữa các đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trong các trường hợp sau đây: a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý; b) Tài sản đã được ...
Đọc Thêm

Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng

Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng Hình thức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất gắn với kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu ...
Đọc Thêm

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho tổ chức, cá nhân theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng. Tổ chức, cá nhân thuê ...
Đọc Thêm

. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo các phương thức sau đây: a) Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; b) Chuyển nhượng quyền thu phí ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng Việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan. Việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đã tính thành phần vốn nhà ...
Đọc Thêm

Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho đối tượng quản lý

Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho đối tượng quản lý Tài sản kết cấu hạ tầng hiện có chưa giao cho đối tượng quản lý. Tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng mới. Tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi theo quy định tại Điều 88 của Luật này. Tài sản kết ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại cơ quan dự trữ nhà nước

Tài sản công tại cơ quan dự trữ nhà nước Tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan dự trữ nhà nước bao gồm: a) Tài sản công phục vụ công tác quản lý của cơ quan dự trữ nhà nước; b) Hệ thống kho dự trữ quốc gia. Hàng hóa, vật tư thuộc Danh mục hàng dự ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ khác do Nhà nước giao, bao gồm: Tài ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị – xã hội

Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm: a) Tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước; b) Tài sản đã có quyết định của cơ ...
Đọc Thêm

Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định  Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập được tính hao mòn. Các tài sản cố định sau đây tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao: a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ...
Đọc Thêm

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện ...
Đọc Thêm

Sử dụng tài sản công 

. Sử dụng tài sản công  Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất; b) Tài sản được ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công 

Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công  Việc thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật này. Điều 54. Sử dụng, quản lý vận hành tài sản công tại đơn vị sự ...
Đọc Thêm

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: a) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật này; b) Tài sản được đầu ...
Đọc Thêm

. Quản lý, sử dụng số tiền thu được

. Quản lý, sử dụng số tiền thu được Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Chi phí có ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không ...
Đọc Thêm

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: a) Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng; b) Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế; c) Tài sản được sử dụng ...
Đọc Thêm

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thống kê, kế toán báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công phải được thống kê, kế toán kịp thời, đầy đủ về hiện vật, giá trị theo quy định của pháp luật về thống kê, pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Tài sản công là tài sản cố định ...
Đọc Thêm

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước Phương thức quản lý vận hành tài sản công bao gồm: a) Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công trực tiếp thực hiện quản lý vận hành tài sản công được giao quản lý, sử dụng; b) Cơ quan, đơn vị được ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nước được thuê tài sản phục vụ hoạt động khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nhà nước không có tài sản để giao theo quy định ...
Đọc Thêm

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước được đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau đây: a) Cơ quan nhà nước chưa có trụ sở làm việc hoặc trụ sở làm việc hiện có không bảo đảm điều kiện làm việc theo quy ...
Đọc Thêm

Hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước Nguồn hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước bao gồm: a) Tài sản bằng hiện vật do Nhà nước giao; b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Việc hình ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây: a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; b) Xe ô tô; c) Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có các quyền sau đây: a) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao; b) Giám sát, kiểm ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ. Quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: a) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý việc giao tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Giao tài sản công cho cơ quan, ...
Đọc Thêm

Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công Giao quyền sử dụng tài sản công. Cấp quyền khai thác tài sản công. Cho thuê tài sản công. Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công. Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết. Sử dụng ...
Đọc Thêm

Phân loại tài sản công

Phân loại tài sản công Tài sản công tại Luật này được phân loại như sau: Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản ...
Đọc Thêm

Giám sát nội bộ của doanh nghiệp 

Giám sát nội bộ của doanh nghiệp  Doanh nghiệp thực hiện giám sát nội bộ những nội dung sau đây: a) Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn ...
Đọc Thêm

Giám sát của Quốc hội

Giám sát của Quốc hội Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định, của pháp luật về hoạt động giám sát của ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với ...
Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình. Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhânsở hữu website thương mại điện tử

Trách nhiệm của thương nhânsở hữu website thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Danh sách các website thương mại điện tử khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử các danh sách sau: a) Danh sách các website thương mại điện tử có vi phạm quy định của pháp luật; b) Danh sách các website ...
Đọc Thêm

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và duy trì cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có các chức năng sau: a) Cung cấp dịch vụ công ...
Đọc Thêm

Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hoạt động đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử Điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử: a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam; ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung

Nguyên tắc chung Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương. Các thương nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động sau phải có giấy phép do Bộ Công Thương cấp: a) Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ ...
Đọc Thêm

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh ...
Đọc Thêm

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau: Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân. Có website ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Trách nhiệm của thương nhân cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến. Xây dựng hệ thống kỹ ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Trách nhiệm của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp. Điều 43. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản của ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Cung cấp đầy đủ thông tin ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm  tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

Trách nhiệm  tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục này và ...
Đọc Thêm

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết ...
Đọc Thêm

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm: Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website ...
Đọc Thêm

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng có công bố thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này mà khách hàng vẫn không được trả lời thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng chấm dứt hiệu lực. Việc trả ...
Đọc Thêm

Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được coi là ...
Đọc Thêm

. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận cụ thể Một thông báo bằng chứng từ điện tử về đề nghị giao kết hợp đồng mà không có bên nhận cụ thể thì chỉ là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng. Thông báo đó chưa được coi là đề nghị giao kết ...
Đọc Thêm

Giá trị pháp lý như bản gốc

Giá trị pháp lý như bản gốc Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau: a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được khởi ...
Đọc Thêm

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia Nhà nước có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển minh bạch, bền vững thông qua Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Nội dung hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền ...
Đọc Thêm

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập ...
Đọc Thêm

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Bản sao Giấy ...
Đọc Thêm

Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau: Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
Đọc Thêm

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Các tài liệu ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm ...
Đọc Thêm

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau: Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế ...
Đọc Thêm

Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo

Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo Cấp hiệu gắn trên vai nền màu xanh đen, bề mặt vải có các gân nổi, xung quanh có đường viền nhỏ màu vàng. Đầu nhỏ cấp hiệu đính khuy bằng kim loại có ngôi sao năm cánh nổi, mép khuy viền bông lúa xung quanh. Cấp hiệu gắn trên ...
Đọc Thêm

Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách

Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách Người quản lý công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có ...
Đọc Thêm

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm: Xe ô tô chở người, xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng, xe ...
Đọc Thêm

Ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngạch công chức Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường. Công chức ...
Đọc Thêm

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng hóa bị lưu giữ để thanh toán các khoản nợ; ...
Đọc Thêm

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa trong các trường hợp sau đây: Người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng. Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ...
Đọc Thêm

Hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển

Hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển Hồ sơ quyết định mua tàu biển, gồm: a) Tờ trình về mua tàu biển, trong đó nêu rõ kết quả lựa chọn tàu biển; b) Dự án mua tàu biển đã được phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt dự án; c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ...
Đọc Thêm

Quy trình thực hiện việc bán tàu biển

Quy trình thực hiện việc bán tàu biển Việc bán tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy trình sau: a) Xác định giá bán khởi điểm và dự kiến các chi phí liên quan đến giao dịch bán tàu biển; b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án bán tàu biển. Dự án bán tàu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển Việc mua, bán, đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù; quy trình, thủ tục mua, bán, đóng mới tàu biển được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp Luật. Tàu biển được mua, bán, đóng mới ...
Đọc Thêm

Quy định chung về xóa đăng ký

Quy định chung về xóa đăng ký Tàu biển Việt Nam được xóa đăng ký tại Việt Nam trong các trường hợp quy định tại Điều 25 Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015. Chủ tàu phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu biển trong thời hạn quy định đối với một số trường hợp sau: a) ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam được cấp cho tàu biển đăng ký không thời hạn có đủ các Điều kiện và đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam theo thủ ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này, chậm nhất sau 30 ngày, chủ tàu phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng: a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng được cấp 01 bản chính theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng không có ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam: a) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam được cấp 01 bản chính cho chủ tàu đăng ký tàu biển tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài 

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài  Tuổi của tàu biển, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau: a) Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn: Không quá 10 năm; b) Các loại tàu ...
Đọc Thêm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện chức năng của cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam. Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam. Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế ...
Đọc Thêm

Tái áp dụng biện pháp tự vệ

Tái áp dụng biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ đã được áp dụng với một loại hàng hóa có thể được tái áp dụng đối với hàng hóa đó theo quy định sau đây: a) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp dụng từ 04 năm trở lên, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp Chỉ tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương liên quan đến quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ...
Đọc Thêm

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương Nhà nước có chính sách phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp sau đây: a) Hoạt động tín dụng do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) Xúc ...
Đọc Thêm

Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp

Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với hàng hóa Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra chiến tranh, tham gia chiến tranh, xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Xác định hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam và mức độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu. Xác định thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước. Xác định mối quan hệ nhân quả ...
Đọc Thêm

Biện pháp tự vệ

Biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp tự vệ) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp Việc áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. Mức thuế chống trợ cấp tạm thời không được vượt quá mức trợ cấp trong kết luận sơ bộ. Thời hạn áp dụng thuế ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa được xác định có trợ cấp theo quy định tại Điều 84 và Điều 85 của Luật này và mức trợ cấp được xác định cụ ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống trợ cấp) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Xác định hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam và biên độ bán phá giá bao gồm: a) Xác định giá thông thường; b) Xác định giá xuất khẩu; c) Thực hiện việc so sánh công bằng giữa giá thông thường với giá xuất ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá Biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống bán phá giá) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được xác định bị bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng ...
Đọc Thêm

Bên liên quan trong vụ việc điều tra

Bên liên quan trong vụ việc điều tra Bên liên quan trong vụ việc điều tra bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài sản xuất, xuất khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bị điều tra; b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra; c) Hiệp hội nước ngoài có đa số ...
Đọc Thêm

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra trong các trường hợp sau đây: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tự nguyện rút hồ sơ; Kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra xác định ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại Áp dụng trong phạm vi, mức độ cần thiết, hợp lý, có thời hạn nhằm bảo vệ, ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Chỉ được áp dụng sau khi đã tiến hành điều tra minh bạch, công bằng, phù hợp với quy ...
Đọc Thêm

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng phải kiểm tra bao gồm: a) Hàng hóa phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này; b) Hàng hóa có tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Áp dụng biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phải áp dụng các biện ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu Áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, trừ biện pháp cấm nhập ...
Đọc Thêm

Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa

Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài Thương nhân được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, ...
Đọc Thêm

ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI Điều 48. Quản lý hoạt động đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài Thương nhân được nhận làm đại lý mua bán hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Cho phép quá cảnh hàng hóa

Cho phép quá cảnh hàng hóa Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép quá cảnh đối ...
Đọc Thêm

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Giấy chứng nhận lưu hành tự do Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành ...
Đọc Thêm

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho thương nhân; b) Chứng từ tự chứng nhận ...
Đọc Thêm

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Điều 26. Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất định. Điều ...
Đọc Thêm

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN Điều 20. Biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Hạn ngạch ...
Đọc Thêm

Biện pháp hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu

Biện pháp hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu Hạn chế xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng nhằm hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa, quyền xuất khẩu hàng hóa của thương nhân. Hạn chế nhập ...
Đọc Thêm

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, cản trở hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, xâm phạm quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân quy định tại Điều 5 ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và ...
Đọc Thêm

Hình thức giải quyết tranh chấp

Hình thức giải quyết tranh chấp Thương lượng giữa các bên. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì ...
Đọc Thêm

Phạt vi phạm

Phạt vi phạm Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này. Điều 301. Mức phạt vi phạm Mức phạt đối với vi ...
Đọc Thêm

Từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng

Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; nếu các bên không có thoả thuận hoặc không thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được ...
Đọc Thêm

Các loại chế tài trong thương mại

Các loại chế tài trong thương mại Buộc thực hiện đúng hợp đồng. Phạt vi phạm. Buộc bồi thường thiệt hại. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. Huỷ bỏ hợp đồng. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước ...
Đọc Thêm

Quyền của thương nhân nhận quyền

Quyền của thương nhân nhận quyền Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại; Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân ...
Đọc Thêm

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức ...
Đọc Thêm

Chấp nhận hàng hoá cho thuê

Chấp nhận hàng hoá cho thuê Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây: a) Không từ chối hàng hoá cho thuê; b) Xác nhận sự phù hợp của hàng ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, bên cho thuê có trách ...
Đọc Thêm

Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Điều 270. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê Trừ ...
Đọc Thêm

Quyền của khách hàng

Quyền của khách hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thoả thuận; Yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ...
Đọc Thêm

Chứng thư giám định

Chứng thư giám định Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ ...
Đọc Thêm

Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Điều 255. Nội dung giám định Giám định ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên cung ứng dịch ...
Đọc Thêm

Thời gian quá cảnh

Thời gian quá cảnh Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh. Đối với trường hợp hàng hóa được ...
Đọc Thêm

Quá cảnh hàng hóa

Quá cảnh hàng hóa Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá ...
Đọc Thêm

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây: a) Tổn ...
Đọc Thêm

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc ...
Đọc Thêm

Sửa đổi hồ sơ dự thầu

Sửa đổi hồ sơ dự thầu Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu. Trong quá trình đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu ...
Đọc Thêm

Bảo đảm dự thầu

Bảo đảm dự thầu Bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do ...
Đọc Thêm

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá, chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định như sau: Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và chi phí ...
Đọc Thêm

Đăng ký quyền sở hữu

Từ chối mua Trừ trường hợp có thoả thuận khác, sau khi tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá, người mua hàng bị ràng buộc trách nhiệm; nếu sau đó người mua hàng từ chối mua hàng thì phải được người bán hàng chấp thuận, nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá ...
Đọc Thêm

Đấu giá không thành

Đấu giá không thành Cuộc đấu giá được coi là không thành trong các trường hợp sau đây: Không có người tham gia đấu giá, trả giá; Giá cao nhất đã trả thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên. Điều 203. Văn bản bán đấu giá hàng hoá Văn bản bán đấu giá hàng ...
Đọc Thêm

Những người không được tham gia đấu giá

Những người không được tham gia đấu giá Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá Tổ chức đấu giá hàng hoá theo đúng nguyên tắc, thủ tục do pháp luật quy định và theo phương thức đấu giá thoả thuận với người bán hàng. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá đấu giá ...
Đọc Thêm

Gia công trong thương mại

Gia công trong thương mại Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên đại lý

Nghĩa vụ của bên đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây: Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định; Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng ...
Đọc Thêm

Quyền của bên giao đại lý

Quyền của bên giao đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây: ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng; Ấn định giá giao đại lý; Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định ...
Đọc Thêm

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Điều ...
Đọc Thêm

Uỷ thác mua bán hàng hóa

Uỷ thác mua bán hàng hóa Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác. Điều 156. Bên nhận uỷ thác Bên ...
Đọc Thêm

Môi giới thương mại

Môi giới thương mại Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng ...
Đọc Thêm

Thời hạn đại diện cho thương nhân

Thời hạn đại diện cho thương nhân Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận. Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc ...
Đọc Thêm

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức Được tạm xuất, tái nhập hàng hoá và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại. Phải tuân thủ các quy định về việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Được bán, tặng ...
Đọc Thêm

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi trực tiếp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài về hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh phải tuân theo các quy định về xuất ...
Đọc Thêm

Hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu

Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng ...
Đọc Thêm

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, ...
Đọc Thêm

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 111. Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền ...
Đọc Thêm

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật này phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: a) Tuân ...
Đọc Thêm

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Điều 103. Quyền quảng cáo thương mại Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; ...
Đọc Thêm

Thông tin phải thông báo công khai

Thông tin phải thông báo công khai Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây: a) Tên của hoạt động khuyến mại; b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các ...
Đọc Thêm

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Điều ...
Đọc Thêm

Khuyến mại

Khuyến mại Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thương nhân trực tiếp khuyến ...
Đọc Thêm

Thời hạn hoàn thành dịch vụ

Thời hạn hoàn thành dịch vụ Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này; Bảo quản và giao ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng dịch vụ

Hình thức hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Điều 75. Quyền cung ứng ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá 

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá  Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng. Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng. Sử dụng giá giả ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thoả thuận. Bên giữ quyền chọn mua ...
Đọc Thêm

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao ...
Đọc Thêm

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Nhận hàng Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng. Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại ...
Đọc Thêm

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau: Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán; Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh ...
Đọc Thêm

Yêu cầu thông báo

Yêu cầu thông báo Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên ...
Đọc Thêm

Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng

Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra. Trừ trường hợp ...
Đọc Thêm

Thời hạn giao hàng

Thời hạn giao hàng Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và ...
Đọc Thêm

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định ...
Đọc Thêm

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào ...
Đọc Thêm

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Chính phủ thống nhất quản lý việc cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài đầu tư ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền của Chi nhánh Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Thương nhân Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp ...
Đọc Thêm

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có thể bị Thẩm phán quyết định thay đổi nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Phá sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý ...
Đọc Thêm

Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên

Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản thông báo tham gia vụ việc phá sản cho Thẩm ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản lý Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động nghề nghiệp do Quản tài viên mà doanh nghiệp cử quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định này. Người đại diện theo pháp luật ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật Phá sản. Việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tuân theo quy định của ...
Đọc Thêm

Hình thức hành nghề của Quản tài viên

Hình thức hành nghề của Quản tài viên Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm: a) Hành nghề với tư cách cá nhân; b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh ...
Đọc Thêm

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Luật Phá sản. Khi phát hiện hoặc có căn ...
Đọc Thêm

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm: a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và quản ...
Đọc Thêm

Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm

Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã do thực hiện giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 59 ...
Đọc Thêm

Xử lý tranh chấp tài sản 

Xử lý tranh chấp tài sản  Trong quá trình giải quyết phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ việc phá sản phải xem xét tách phần tài sản đang ...
Đọc Thêm

Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp

Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Những người được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật này có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn 1 Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau: a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh ...
Đọc Thêm

Hoàn trả khoản vay đặc biệt

Hoàn trả khoản vay đặc biệt Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức ...
Đọc Thêm

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, ...
Đọc Thêm

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ 

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ  Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý ...
Đọc Thêm

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh ...
Đọc Thêm

Ban đại diện chủ nợ

Ban đại diện chủ nợ Ban đại diện chủ nợ có từ 03 đến 05 thành viên do các chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên. Ban đại diện chủ nợ thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật này, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia ...
Đọc Thêm

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau: a) Ngày, tháng, năm; b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản; c) Tên, địa chỉ của doanh ...
Đọc Thêm

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập ...
Đọc Thêm

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc Trường hợp đình chỉ thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật này thì tùy từng trường hợp, Tòa án nhân dân đang tiến hành thủ tục phá sản xử lý như sau: a) Trường hợp bản án, quyết định của ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn theo quy định tại Điều 5 của Luật này, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành ...
Đọc Thêm

Nghị định 22/2020 Hướng dẫn nộp, miễn thuế môn bài từ năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: a) Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi như sau: “6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao ...
Đọc Thêm

Lập danh sách chủ nợ

Lập danh sách chủ nợ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách chủ nợ, thu thập tài liệu liên quan đến khoản nợ và niêm yết công khai danh sách chủ nợ. Danh sách chủ nợ phải ghi ...
Đọc Thêm

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm: a) Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản; b) Tài sản và quyền ...
Đọc Thêm

Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ ...
Đọc Thêm

Giao dịch bị coi là vô hiệu

Giao dịch bị coi là vô hiệu Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a) Giao dịch liên quan ...
Đọc Thêm

Thứ tự phân chia tài sản

Thứ tự phân chia tài sản Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: a) Chi phí phá sản; b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản

Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập trước khi Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản được xác định vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản. Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp ...
Đọc Thêm

Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm 

Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm  Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau: a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau ...
Đọc Thêm

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Căn cứ chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản ...
Đọc Thêm

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này. Thẩm phán ra quyết định mở thủ ...
Đọc Thêm

Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá ...
Đọc Thêm

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau: a) Người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật này; b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu ...
Đọc Thêm

Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau: a) Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân; b) Gửi đến Tòa án nhân ...
Đọc Thêm

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu ...
Đọc Thêm

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 18 của Luật này. Được đưa ra ý kiến về việc chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, quyết định tuyên bố phá sản và các quyết định khác theo quy định của Luật này. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý ...
Đọc Thêm

Điều kiện hành nghề Quản tài viên

Điều kiện hành nghề Quản tài viên Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: a) Luật sư; b) Kiểm toán viên; c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo. Điều kiện được ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh ...
Đọc Thêm

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện ...
Đọc Thêm

Ủy quyền trả tiền bảo hiểm

Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tiếp cận dữ liệu thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 13 Luật ...
Đọc Thêm

Chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý

Chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý Việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, chuyển xếp lương khi hạng công ty thay đổi đối với người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ ...
Đọc Thêm

Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật bảo hiểm tiền gửi cho ...
Đọc Thêm

Thanh tra về bảo hiểm tiền gửi

Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các thông tin sau đây: a) Thông tin về việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo ...
Đọc Thêm

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Điều ...
Đọc Thêm

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà ...
Đọc Thêm

Tiền gửi được bảo hiểm

Tiền gửi được bảo hiểm Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền ...
Đọc Thêm

Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật này. Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này. Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý.

Nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý. Đối với các doanh nghiệp đã xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê vào giá trị doanh nghiệp và hạch toán tăng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa được cấp có ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu

Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở khả năng sinh lời của doanh nghiệp cổ phần hóa trong tương lai, không phụ thuộc vào giá trị tài sản của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Giá trị quyền sử dụng đất

Giá trị quyền sử dụng đất a) Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa

Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa Giá trị doanh nghiệp theo sổ kế toán là tổng giá trị tài sản thể hiện trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa là giá trị của toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm ...
Đọc Thêm

Công bố giá trị doanh nghiệp

Công bố giá trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cùng với doanh nghiệp cổ phần hóa lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm: a) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa lập tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần hóa ...
Đọc Thêm

Các phương pháp áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp

Các phương pháp áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn định giá lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp: Phương pháp tài sản: là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp cổ phần hóa có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị vốn nhà nước theo sổ kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá thực hiện tư vấn xác ...
Đọc Thêm

Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần

Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; và quyết định công bố giá trị thực tế ...
Đọc Thêm

Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính

Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính Doanh nghiệp cổ phần hóa đối chiếu, xác nhận lập bảng kê chi tiết đối với các khoản đầu tư tài chính, các khoản được chia của doanh nghiệp bao gồm: các khoản đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức; góp vốn cổ ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản.

Kiểm kê, phân loại tài sản. Khi nhận được quyết định cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ Căn cứ kết quả công bố giá trị phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các năm sau khi chuyển thành công ty cổ phần, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án chuyển ...
Đọc Thêm

Chính sách ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Chính sách ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu của công ty cổ phần. Được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi và công ty cổ phần

Bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi và công ty cổ phần Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và quyết định công ...
Đọc Thêm

Công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi Căn cứ hồ sơ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập do tổ chức tư vấn định giá xây dựng (hoặc do đơn vị tự xây dựng), Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thẩm tra về trình tự, thủ tục và cách xác định giá ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị thực tế các loại tài sản 

Xác định giá trị thực tế các loại tài sản  Đối với tài sản là hiện vật a) Giá trị thực tế của tài sản bằng (=) Nguyên giá tính theo giá thị trường tại thời điểm tổ chức định giá nhân (x) Chất lượng còn lại của tài sản tại thời điểm định giá. Trong đó: - Giá thị ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá trị

Tư vấn xác định giá trị Đơn vị sự nghiệp công lập có tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá như các công ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản

Kiểm kê, phân loại tài sản Khi nhận được quyết định thực hiện chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền, công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện bàn giao cho đơn vị sự nghiệp công lập (đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) tài sản, vốn, quyền sử ...
Đọc Thêm

Hình thức chuyển đổi và phương thức bán cổ phần lần đầu

Hình thức chuyển đổi và phương thức bán cổ phần lần đầu Hìnhthứcchuyểnđổi a) Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. b) Bán một phần vốn nhà nước hiện có. c) Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát

Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty mẹ có trách nhiệm báo cáo kịp ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cổ phần hóa

Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cổ phần hóa Thủ tướng Chính phủ: a) Phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp quy định tại Điều 2 Nghị định này. b) Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số doanh ...
Đọc Thêm

Xử lý số lượng cổ phần không bán hết

Xử lý số lượng cổ phần không bán hết Số lượng cổ phần không bán hết bao gồm: a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua. b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã ...
Đọc Thêm

Phương thức đấu giá công khai

Phương thức đấu giá công khai Phương thức đấu giá được áp dụng trong trường hợp bán đấu giá ra công chúng mà không có sự phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức đấu giá công khai: a) Đấu giá tại các tổ ...
Đọc Thêm

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cổ phần hóa

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cổ phần hóa Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa thành sở hữu của công ty cổ phần. Được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chuyển từ doanh ...
Đọc Thêm

Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần Điều lệ công ty cổ phần do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn cổ phần hóa dự thảo và được công bố cho các nhà đầu tư trước khi bán cổ phần trong đó có cả quy định cho phép bán ...
Đọc Thêm

Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để: a) Hỗ trợ các nông lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết khấu

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết khấu Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định theo phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác thì lợi ...
Đọc Thêm

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa gồm giá trị thương hiệu, tiềm năng phát triển. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa do cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa xem xét, quyết ...
Đọc Thêm

Giá trị quyền sử dụng đất

Giá trị quyền sử dụng đất Đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch; xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối (kể cả đất đã ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản Giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa là giá trị toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa có tính đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà người mua, người bán cổ phần đều chấp nhận ...
Đọc Thêm

Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp

Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Kết quả công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở để xác định quy mô vốn điều lệ, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu và giá khởi điểm để thực hiện đấu giá bán cổ phần. Điều 26. Điều chỉnh giá ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp cổ phần hóa có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị vốn nhà nước theo sổ kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá như: các công ty kiểm ...
Đọc Thêm

Vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp

Vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa kế thừa vốn đã đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác thì toàn bộ số vốn này được tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo nguyên tắc quy định tại Điều 33 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp cổ ...
Đọc Thêm

Các khoản nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải thu (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn), đồng thời thực hiện thu hồi các khoản nợ đến hạn trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Đến thời điểm ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính Khi nhận được quyết định thực hiện cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định ...
Đọc Thêm

Cổ phần, cổ phiếu

Cổ phần, cổ phiếu Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mệnh giá một (01) cổ phần là mười ngàn đồng Việt Nam (10.000 đồng). Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của ...
Đọc Thêm

Đối tượng và điều kiện mua cổ phần

Đối tượng và điều kiện mua cổ phần Nhà đầu tư trong nước: a) Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam và các tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam (trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này). b) Nhà đầu tư trong nước được ...
Đọc Thêm

Đối tượng cổ phần hóa

Đối tượng cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước). Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% ...
Đọc Thêm

Chính sách bán cổ phần cho người lao động

Chính sách bán cổ phần cho người lao động Cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động a) Đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi bao gồm: - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định ...
Đọc Thêm

Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần

Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp phải hoàn thành việc bán cổ phần (kể cả bán cổ phần theo phương thức bảo lãnh phát hành và bán thỏa thuận trực tiếp). Điều 39. Quản lý và sử dụng số ...
Đọc Thêm

Phương thức bảo lãnh phát hành

Phương thức bảo lãnh phát hành 1. Phương thức bảo lãnh phát hành là phương thức phát hành cổ phần với sự cam kết đảm bảo của tổ chức có chức năng bảo lãnh về việc thực hiện phân phối hết số lượng cổ phần bán ra bên ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp bảo ...
Đọc Thêm

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu Căn cứ giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại doanh nghiệp cổ phần hóa và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các năm sau khi chuyển thành công ty cổ phần, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định quy mô ...
Đọc Thêm

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp 1. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa gồm giá trị thương hiệu, tiềm năng phát triển. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định như sau: a) Giá trị thương hiệu được xác định trên cơ sở các ...
Đọc Thêm

Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp

Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp Số liệu theo sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Tài liệu kiểm kê, phân loại và đánh giá chất lượng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Giá thị trường của tài ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa là giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp sau khi đánh giá lại có tính đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Giá trị thực ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp

Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp đã công bố trong trường hợp sau đây: a) Có những nguyên nhân khách quan (thiên tai, địch họa, chính sách Nhà nước thay đổi hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng khác) làm ảnh ...
Đọc Thêm

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, đảm bảo mỗi doanh nghiệp cổ phần hóa phải được ...
Đọc Thêm

Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng

Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được sử dụng để bù đắp các khoản đã chi vượt chế độ cho người lao động (nếu có), chi cho người lao động theo chế độ quy định đối với doanh ...
Đọc Thêm

Các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi

Các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi Số dư các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi (nếu có) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được sử dụng để bù đắp các tổn thất theo quy định hiện hành, số còn lại hoàn nhập vào ...
Đọc Thêm

Các khoản nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải thu (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn; đối với các tổ chức tín dụng phải đối chiếu, xác nhận cả các khoản nợ phải thu ngoại bảng), đồng thời thực hiện thu ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính Các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa theo danh mục doanh nghiệp thực hiện sắp xếp trong từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương ...
Đọc Thêm

Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn cổ phần hóa Doanh nghiệp cổ phần hóa được thuê tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm, xây dựng phương án cổ phần hóa và bán cổ phần lần đầu. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải thuê các tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế thừa quyền 

Nguyên tắc kế thừa quyền  Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa số lao động tại thời điểm quyết định cổ phần hóa và giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, thôi việc theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần có nghĩa vụ kế thừa mọi trách nhiệm ...
Đọc Thêm

Đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu

Đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam. Việc bán cổ phần lần đầu được thực hiện theo các phương thức quy định tại Nghị định này, cụ thể: a) Đấu giá công khai; b) Bảo lãnh ...
Đọc Thêm

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục I-12 đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm ...
Đọc Thêm

Điều kiện cổ phần hóa

Điều kiện cổ phần hóa Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ 02 điều kiện: a) Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ...
Đọc Thêm

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã 01 bộ hồ sơ, gồm: a) Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định ...
Đọc Thêm

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Khi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị mất hoặc bị hư hỏng, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy ...
Đọc Thêm

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ ...
Đọc Thêm

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì hợp tác xã phải đăng ...
Đọc Thêm

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3; giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4; giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã theo mẫu quy ...
Đọc Thêm

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: a) ...
Đọc Thêm

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã: a) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ quy định tại Điều 4 ...
Đọc Thêm

Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng các chính sách hỗ trợ được quy định tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp đăng ký ...
Đọc Thêm

Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành ...
Đọc Thêm

Kế toán, kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Kế toán, kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thành viên là pháp nhân phải thực hiện kiểm toán bắt buộc. Khuyến khích hợp ...
Đọc Thêm

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định sau đây: a) Được đại hội thành viên quyết định, thông qua; b) Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ ...
Đọc Thêm

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 1. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng. 2. Khi đề nghị ...
Đọc Thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 2 ...
Đọc Thêm

Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Ngườ đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập nộp 01 bộ hồsơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã và phải chịu trách nhiệm vềtính trung thực, ...
Đọc Thêm

Biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng biểu tượng. Biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là ký hiệu riêng để phân biệt với biểu tượng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký. Hợp ...
Đọc Thêm

Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã

Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã ...
Đọc Thêm

Cơ quan đăng ký hợp tác xã

Cơ quan đăng ký hợp tác xã Khithànhlập, hợptácxã, liênhiệphợptácxãphảitiếnhànhđăngkýtạicơquanđăngkýhợptácxãnơihợptácxã, liênhiệphợptácxãdựđịnhthànhlậpđặttrụsởchính. a) Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư; b) Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quyền và nhiệm ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã 

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã  Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật dân sự có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện ...
Đọc Thêm

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã Nội dung quản lý nhà nước đối với hợp tác xã bao gồm: a) Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã; b) Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác xã; c) Tổ chức đăng ...
Đọc Thêm

Liên hiệp hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã Các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện có thể cùng nhau thành lập liên hiệp hợp tác xã. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã quy định tại Điều 5 của Luật này, nhằm mục ...
Đọc Thêm

Giải thể hợp tác xã

Giải thể hợp tác xã Việc giải thể hợp tác xã được quy định như sau: Giải thể tự nguyện: Trong trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã ...
Đọc Thêm

Chia, tách hợp tác xã

Chia, tách hợp tác xã Đại hội xã viên quyết định việc chia, tách một hợp tác xã thành hai hay nhiều hợp tác xã. Điều 40. Thủ tục chia, tách hợp tác xã Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải: a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, tách hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Tài sản của hợp tác xã

Tài sản của hợp tác xã Tài sản thuộc sở hữu của hợp tác xã được hình thành từ vốn hoạt động của hợp tác xã. Việc quản lý, sử dụng tài sản của hợp tác xã được thực hiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong ...
Đọc Thêm

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã. Ban kiểm soát do Đại hội xã viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Điều lệ hợp tác xã quy định; hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Vốn góp của xã viên

Vốn góp của xã viên Khi gia nhập hợp tác xã, xã viên phải góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này. Xã viên có thể góp vốn một lần ngay từ đầu hoặc nhiều lần; mức, hình thức và thời hạn góp vốn do Điều lệ hợp tác xã quy định. Mức vốn góp ...
Đọc Thêm

Hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành

Hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành Ban quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó chủ nhiệm hợp tác xã theo đề nghị của Chủ nhiệm hợp tác xã; b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê kế toán trưởng ...
Đọc Thêm

Thông báo triệu tập Đại hội xã viên

Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội xã viên Đại hội xã viên phải có ít nhất hai phần ba tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên tham dự; trường hợp không đủ số lượng xã viên thì phải tạm hoãn Đại hội xã viên; Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát ...
Đọc Thêm

Chấm dứt tư cách xã viên

Chấm dứt tư cách xã viên Tư cách xã viên chấm dứt trong trường hợp sau đây: a) Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; xã viên là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành xã viên

Điều kiện trở thành xã viên Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức, tán thành Điều lệ hợp tác xã, tự nguyện xin gia nhập hợp tác xã có thể trở thành xã viên. Cán bộ, công chức được tham gia hợp tác ...
Đọc Thêm

Nơi đăng ký kinh doanh

Nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện cụ thể của hợp tác xã. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã sẽ thành lập nộp hồ sơ ...
Đọc Thêm

Hội nghị thành lập hợp tác xã

Hội nghị thành lập hợp tác xã Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm sáng lập viên và cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nguyện vọng trở thành xã viên. Hội nghị thảo luận và thống nhất về phương hướng sản xuất, kinh ...
Đọc Thêm

Tên, biểu tượng của hợp tác xã

Tên, biểu tượng của hợp tác xã Hợp tác xã được tự chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, các hình thức quảng cáo và giấy tờ giao dịch của hợp tác xã phải có ký hiệu "HTX". Tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã phải ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau đây: Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, tán thành Điều lệ hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước

Nội dung quản lý nhà nước Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và văn bản pháp luật có liên quan. Xây dựng bộ máy và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với ...
Đọc Thêm

Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyên thành lập nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp ...
Đọc Thêm

Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Giải thể tự nguyện: Đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên quyết định việc giải thể tự nguyện và thành lập hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể tự nguyện gồm đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban ...
Đọc Thêm

Chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hội đồng quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định chia, tách xây dựng phương án chia, tách trình đại hội thành viên quyết định. Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, tách, hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị

Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Là thành viên hợp xác xã; b) Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và ...
Đọc Thêm

Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau đây: a) Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên; b) Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác; c) Vốn, tài ...
Đọc Thêm

Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị vốn góp

Xác định giá trị vốn góp Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn. Giá trị vốn góp bằng ...
Đọc Thêm

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị. Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên

Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên Đại hội thành viên quyết định các nội dung sau đây: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong năm; báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kiểm toán nội bộ; ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Điều 30. Đại hội thành viên Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp ...
Đọc Thêm

Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên

Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sổ đăng ký phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, ...
Đọc Thêm

Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và ...
Đọc Thêm

Sáng lập viên

Sáng lập viên Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã. Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. Sáng lập viên ...
Đọc Thêm

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm

Tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hợp tác xã Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liêu hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động ...
Đọc Thêm

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước

Bảo đảm của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của hợp tác xã, liên ...
Đọc Thêm

Mẫu hồ sơ đấu thầu

Mẫu hồ sơ đấu thầu Mẫu hồ sơ đấu thầu bao gồm: Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu hồ sơ mời quan tâm; mẫu hồ sơ mời sơ tuyển; mẫu hồ sơ mời thầu; mẫu hồ sơ yêu cầu; mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; mẫu báo cáo thẩm ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hoạt động đấu thầu

Kiểm tra hoạt động đấu thầu Kiểm tra hoạt động đấu thầu được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra về công tác đấu ...
Đọc Thêm

Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu

Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp ...
Đọc Thêm

Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị

Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có). Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy ...
Đọc Thêm

Xử lý tình huống trong đấu thầu

Xử lý tình huống trong đấu thầu Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này. Trường hợp dự ...
Đọc Thêm

Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu. Có bộ máy ...
Đọc Thêm

Thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên về đấu thầu

Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên về đấu thầu Cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 109 của Nghị định này lập hồ sơ đăng ký giảng viên về đấu thầu gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu

Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên cơ sở đào tạo về đấu thầu Cơ sở đào tạo đáp ứng điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 19 của Luật Đấu thầu lập hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế ...
Đọc Thêm

Thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Nguyên tắc thanh toán: a) Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá điều chỉnh ghi trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện; b) Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối ...
Đọc Thêm

Thanh toán hợp đồng

Thanh toán hợp đồng Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì chịu trách nhiệm trả lãi đối với phần giá trị thanh toán ...
Đọc Thêm

Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng

Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và không được trái với các quy định của pháp luật. Các chi phí trong nước phải được ...
Đọc Thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng Bên mời thầu, nhà thầu tiến hành đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 87 của Nghị định này. Bên mời thầu tự đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào ...
Đọc Thêm

Phạm vi và lộ trình áp dụng

Phạm vi và lộ trình áp dụng Lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua ...
Đọc Thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm

Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự ...
Đọc Thêm

Chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn Chỉ định thầu rút gọn áp dụng đối với việc mua thuốc trong các trường hợp sau đây: Gói thầu nằm trong hạn mức được chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định này; Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm phát sinh đột xuất theo nhu cầu đặc trị được Bộ Y ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc

Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây: a) Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc mua tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá trên cơ sở đề xuất của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc; b) Tổ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung trong mua thuốc, vật tư y tế

Nguyên tắc chung trong mua thuốc, vật tư y tế Việc mua thuốc thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu phải bảo đảm các nguyên tắc chung sau đây: a) Thuốc trúng thầu có mức giá hợp lý tương ứng với chất lượng, điều kiện giao hàng, bảo quản thuốc và các ...
Đọc Thêm

Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc trong mua sắm tập trung

Nguyên tắc trong mua sắm tập trung Việc mua sắm tập trung phải được thực hiện thông qua đơn vị mua sắm tập trung thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị mua sắm tập trung không đủ năng ...
Đọc Thêm

Tạm ứng, thanh toán và giám sát, nghiệm thu công trình

Quy trình lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng trong đó bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được, giá hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên. Chủ đầu tư niêm yết thông ...
Đọc Thêm

Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Điều 64. Lựa chọn nhà thầu đối ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Nguyên tắc đánh giá; làm rõ hồ sơ dự thầu Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điều 15 của Nghị định này. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này. Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thực ...
Đọc Thêm

Lập hồ sơ mời thầu

Lập hồ sơ mời thầu Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác ...
Đọc Thêm

Quy trình chi tiết

Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết); b) Lập hồ sơ mời thầu; c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Mời thầu; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; c) ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu" trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh ...
Đọc Thêm

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá: a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, ...
Đọc Thêm

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại ...
Đọc Thêm

Hạn mức chỉ định thầu

Hạn mức chỉ định thầu Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai

Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai: a) Căn cứ lập hồ sơ mời thầu: Ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này, hồ sơ mời thầu giai đoạn hai còn phải căn cứ vào biên bản trao đổi giữa bên mời thầu ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn ...
Đọc Thêm

NHÀ THẦU LÀ CÁ NHÂN

NHÀ THẦU LÀ CÁ NHÂN Điều 42. Lập, trình và phê duyệt điều khoản tham chiếu, danh sách tư vấn cá nhân Bên mời thầu tổ chức lập điều khoản tham chiếu, dự thảo hợp đồng đối với vị trí tư vấn cá nhân cần tuyển chọn và xác định danh sách từ 03 đến 05 tư vấn cá nhân ...
Đọc Thêm

Thương thảo hợp đồng

Thương thảo hợp đồng Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 của Nghị định này. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã đề xuất theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc ...
Đọc Thêm

Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tổ chức lựa chọn nhà thầu Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn và được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này; ...
Đọc Thêm

Lựa chọn danh sách ngắn

Lựa chọn danh sách ngắn Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn ...
Đọc Thêm

Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia. Kết quả lựa ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ dự thầu

Đánh giá hồ sơ dự thầu Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu ...
Đọc Thêm

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. Điều 14 ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ Điều 11. Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Mời thầu; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời ...
Đọc Thêm

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 ...
Đọc Thêm

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại Điểm g Khoản 1 Điều 8 ...
Đọc Thêm

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị ...
Đọc Thêm

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người ...
Đọc Thêm

Các hình thức xử lý vi phạm

Các hình thức xử lý vi phạm Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với ...
Đọc Thêm

Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn Chủ tịch Hội đồng tư vấn a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư vấn về giải quyết kiến nghị đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc ...
Đọc Thêm

Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư

Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư Trường hợp phải điều chỉnh, sửa đổi nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật trước điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (đối với ...
Đọc Thêm

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển a) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bao gồm: - Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển của bên mời thầu; - Dự thảo hồ sơ mời sơ tuyển; - Bản chụp các ...
Đọc Thêm

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà đầu tư đã được xác định. Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Điều 78. Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ hợp đồng Việc đánh giá hồ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu

Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; Đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; Có giá dịch vụ không vượt mức giá dịch vụ xác định tại báo ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư

Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư Lập hồ sơ yêu cầu a) Căn cứ lập hồ sơ yêu cầu: Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 hoặc Khoản 1 Điều 46 (đối với dự án PPP nhóm C) Nghị định này. b) Nội dung hồ sơ yêu cầu bao ...
Đọc Thêm

Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 42 Nghị định này. Trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, ...
Đọc Thêm

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Việc mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định này. Riêng thông tin phải đọc rõ tại buổi mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại bao gồm: Tên nhà đầu tư; số ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Luật Đấu thầu; Có quy hoạch phân khu xây ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, bao gồm: Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 17 Nghị định này ...
Đọc Thêm

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Mục 1. QUY TRÌNH CHI TIẾT Điều 56. Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn ...
Đọc Thêm

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Việc mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại thực hiện theo quy định tại các Điều 38 và 39 Nghị định này. Điều 53. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi ...
Đọc Thêm

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định này trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. Điều ...
Đọc Thêm

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP NHÓM C

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP NHÓM C Điều 45. Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Mời thầu; b) ...
Đọc Thêm

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia. Kết ...
Đọc Thêm

Đàm phán sơ bộ hợp đồng

Đàm phán sơ bộ hợp đồng Nhà đầu tư xếp hạng thứ nhất được mời đến đàm phán sơ bộ hợp đồng. Trường hợp nhà đầu tư được mời đến đàm phán sơ bộ hợp đồng nhưng không đến hoặc từ chối đàm phán sơ bộ hợp đồng thì nhà đầu tư sẽ không được nhận lại bảo đảm dự ...
Đọc Thêm

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Kiểm tra niêm phong túi đựng các hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại: a) Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư có tên ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc ...
Đọc Thêm

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật mà bên mời thầu ...
Đọc Thêm

TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Điều 29. Mời thầu Thư mời thầu được gửi đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian đóng thầu, mở thầu. Điều 30. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu Hồ ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, bao gồm: Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật a) Căn cứ quy mô, tính chất và loại hình dự án cụ thể, tiêu ...
Đọc Thêm

Quy trình chi tiết

Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Mời thầu; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư có số điểm được đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đưa vào danh sách ngắn; ...
Đọc Thêm

Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt đề xuất dự án (dự án PPP nhóm C), báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP; quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; b) Văn bản ...
Đọc Thêm

Thông báo, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển

Thông báo, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển Thông báo mời sơ tuyển thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển: a) Hồ sơ mời ...
Đọc Thêm

Quy trình chi tiết

Quy trình chi tiết Chuẩn bị sơ tuyển, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời sơ tuyển; b) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển. Tổ chức sơ tuyển, bao gồm: a) Thông báo mời sơ tuyển; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển; c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa ...
Đọc Thêm

Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

Lưu trữ thông tin trong đấu thầu Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được lưu giữ tối thiểu 03 năm sau khi kết thúc hợp đồng dự án, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại ...
Đọc Thêm

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong ...
Đọc Thêm

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư Căn cứ quy mô, tính chất của dự án, bên mời thầu quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế). Đối với đấu thầu trong nước, mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ ...
Đọc Thêm

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Các đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này thực hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng ...
Đọc Thêm

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu, nhà đầu tư có quyền: a) Kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu Đưa, nhận, môi giới hối lộ. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để ...
Đọc Thêm

Xử lý tình huống

Xử lý tình huống Xử lý tình huống là việc giải quyết trường hợp phát sinh trong đấu thầu chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong pháp luật về đấu thầu. Người quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 81 của Luật này. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm sau ...
Đọc Thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Trách nhiệm của nhà thầu Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 77 của Luật này, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây: Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng; Quản lý và không tiết ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Thực hiện các cam kết theo hợp đồng đã ký và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có). Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của bên mời thầu

Trách nhiệm của bên mời thầu Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia; c) ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người có thẩm quyền

Trách nhiệm của người có thẩm quyền Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 của Luật này. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Xử lý vi phạm về đấu thầu theo quy định của Luật này ...
Đọc Thêm

Loại hợp đồng

Loại hợp đồng Hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và các loại hợp đồng khác ...
Đọc Thêm

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây: a) Văn bản hợp đồng; b) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có); c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngoài các tài liệu quy định ...
Đọc Thêm

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật này; b) Đăng tải ...
Đọc Thêm

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt dự án; b) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi; c) Các văn bản có liên quan. Nội dung ...
Đọc Thêm

Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế

Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế Hình thức, phương thức, kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà thầu và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo quy định tại các chương II, III ...
Đọc Thêm

Quy định chung về mua sắm tập trung

Quy định chung về mua sắm tập trung Mua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế ...
Đọc Thêm

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu 

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu  Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức thì áp dụng một trong các phương pháp sau đây: a) Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn ...
Đọc Thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; d) Trình, thẩm định, phê duyệt và ...
Đọc Thêm

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; b) Đối với gói thầu cần ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một ...
Đọc Thêm

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô ...
Đọc Thêm

Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên ...
Đọc Thêm

Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các ...
Đọc Thêm

Các trường hợp hủy thầu

Các trường hợp hủy thầu Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân ...
Đọc Thêm

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc ...
Đọc Thêm

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định; b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ ...
Đọc Thêm

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế. Điều 10. Đồng tiền dự thầu Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam ...
Đọc Thêm

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; b) Hạch ...
Đọc Thêm

Công khai các lợi ích liên quan

Công khai các lợi ích liên quan Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây: Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: ...
Đọc Thêm

Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ...
Đọc Thêm

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền ...
Đọc Thêm

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày ...
Đọc Thêm

Mua cổ phần, trái phiếu

Mua cổ phần, trái phiếu Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và ...
Đọc Thêm

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài ...
Đọc Thêm

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ ...
Đọc Thêm