TIN TỨC

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ  Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hoạt động và thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  Doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao gồm: a) Dịch vụ bưu chính công ích; b) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); c) Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương thực hiện

Xác định quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch theo ...
Đọc Thêm

Quản lý lao động

Quản lý lao động Công ty phải xây dựng kế hoạch lao động hằng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý (đặc biệt là việc rà soát các đầu mối ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được căn cứ vào số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nếu ...
Đọc Thêm

Về tiền thưởng, phúc lợi

Về tiền thưởng, phúc lợi Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty như sau: Quỹ khen thưởng, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương

Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương Chế độ phụ cấp lương để bù đắp các yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức độ thu hút lao động của công ty, nhưng chưa được tính đủ trong mức lương của thang lương, ...
Đọc Thêm

Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty

Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo khoản 2 và khoản 3 Điều này. Mức tiền lương bình quân kế ...
Đọc Thêm

Về tiền lương của người lao động

Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng ...
Đọc Thêm

Cơ quan giải quyết bồi thường 

Cơ quan giải quyết bồi thường  Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định ...
Đọc Thêm

Trả lại tài sản

Trả lại tài sản Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. Việc trả lại tài sản bị tạm giữ, tịch thu trái pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện ...
Đọc Thêm

Các chi phí khác được bồi thường

Các chi phí khác được bồi thường Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm: a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ...
Đọc Thêm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại. Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa ...
Đọc Thêm

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được xác định như sau: a) Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại ...
Đọc Thêm

Xác định thiệt hại

Xác định thiệt hại Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này và chi phí khác quy định tại Điều 28 của Luật này. Giá trị thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm thụ lý ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật; Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức yêu cầu; ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng một trong các biện pháp khắc ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường

Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường Tiếp nhận, thụ lý yêu cầu bồi thường. Phục hồi danh dự hoặc yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật này. Giải thích cho người yêu cầu bồi ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường

. Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường 1. Người yêu cầu bồi thường là người bị thiệt hại có quyền sau đây: a) Yêu cầu một trong các cơ quan quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật này giải quyết yêu cầu bồi thường và được thông báo kết quả giải quyết yêu cầu ...
Đọc Thêm

Hệ thống thông tin về tài sản công

Hệ thống thông tin về tài sản công Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài sản công. Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Điều 126. Trách nhiệm xây ...
Đọc Thêm

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính quy định tại Điều 19 của Luật này bao gồm: 1. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án có thẩm quyền xác định người tiến hành tố tụng trong ...
Đọc Thêm

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau đây: a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước

Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước Việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật này. 2. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi ...
Đọc Thêm

Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý như thông tin trong hồ sơ giấy. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải ...
Đọc Thêm

Tài nguyên

Tài nguyên Tài nguyên quy định tại Mục này bao gồm: Tài nguyên nước; Tài nguyên rừng; Khoáng sản; Nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; Kho số viễn thông, kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; Tài nguyên khác. Điều 120. Quản lý, sử ...
Đọc Thêm

Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai

Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai Việc thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, phí, lệ phí trước bạ đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về phí và lệ ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai

Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai Đất đai phải được thống kê, kiểm kê, ghi chép, theo dõi theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải hạch toán giá trị quyền sử dụng đất. Trường hợp được Nhà nước giao ...
Đọc Thêm

Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Giao cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện đặc chủng, tài sản khác liên quan ...
Đọc Thêm

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật bao gồm: a) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng ...
Đọc Thêm

Xử lý tài sản là kết quả của dự án

Xử lý tài sản là kết quả của dự án Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm, ban quản lý dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng được xác định trong dự án để đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp dự án không xác định cụ thể ...
Đọc Thêm

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước Tài sản phục vụ hoạt động của dự án. Tài sản là kết quả của dự án. Điều 101. Hình thành tài sản của dự án Hình thành tài sản phục vụ hoạt động của dự án: a) Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật hoặc cho phép sử ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại doanh nghiệp

Tài sản công tại doanh nghiệp Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều 98. Quản lý, sử dụng tài sản ...
Đọc Thêm

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư Việc đầu tư xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng Tài sản kết cấu hạ tầng được thanh lý trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản kết cấu hạ tầng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả; b) Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng cũ để đầu tư ...
Đọc Thêm

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện giữa các đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trong các trường hợp sau đây: a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý; b) Tài sản đã được ...
Đọc Thêm

Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng

Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng Hình thức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất gắn với kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu ...
Đọc Thêm

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho tổ chức, cá nhân theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng. Tổ chức, cá nhân thuê ...
Đọc Thêm

. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo các phương thức sau đây: a) Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; b) Chuyển nhượng quyền thu phí ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng Việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan. Việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đã tính thành phần vốn nhà ...
Đọc Thêm

Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho đối tượng quản lý

Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho đối tượng quản lý Tài sản kết cấu hạ tầng hiện có chưa giao cho đối tượng quản lý. Tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng mới. Tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi theo quy định tại Điều 88 của Luật này. Tài sản kết ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại cơ quan dự trữ nhà nước

Tài sản công tại cơ quan dự trữ nhà nước Tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan dự trữ nhà nước bao gồm: a) Tài sản công phục vụ công tác quản lý của cơ quan dự trữ nhà nước; b) Hệ thống kho dự trữ quốc gia. Hàng hóa, vật tư thuộc Danh mục hàng dự ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ khác do Nhà nước giao, bao gồm: Tài ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị – xã hội

Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm: a) Tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước; b) Tài sản đã có quyết định của cơ ...
Đọc Thêm

Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định  Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập được tính hao mòn. Các tài sản cố định sau đây tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao: a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ...
Đọc Thêm

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện ...
Đọc Thêm

Sử dụng tài sản công 

. Sử dụng tài sản công  Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất; b) Tài sản được ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công 

Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công  Việc thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật này. Điều 54. Sử dụng, quản lý vận hành tài sản công tại đơn vị sự ...
Đọc Thêm

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: a) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật này; b) Tài sản được đầu ...
Đọc Thêm

. Quản lý, sử dụng số tiền thu được

. Quản lý, sử dụng số tiền thu được Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Chi phí có ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không ...
Đọc Thêm

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: a) Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng; b) Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế; c) Tài sản được sử dụng ...
Đọc Thêm

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thống kê, kế toán báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công phải được thống kê, kế toán kịp thời, đầy đủ về hiện vật, giá trị theo quy định của pháp luật về thống kê, pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Tài sản công là tài sản cố định ...
Đọc Thêm

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước Phương thức quản lý vận hành tài sản công bao gồm: a) Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công trực tiếp thực hiện quản lý vận hành tài sản công được giao quản lý, sử dụng; b) Cơ quan, đơn vị được ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nước được thuê tài sản phục vụ hoạt động khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nhà nước không có tài sản để giao theo quy định ...
Đọc Thêm

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước được đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau đây: a) Cơ quan nhà nước chưa có trụ sở làm việc hoặc trụ sở làm việc hiện có không bảo đảm điều kiện làm việc theo quy ...
Đọc Thêm

Hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước Nguồn hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước bao gồm: a) Tài sản bằng hiện vật do Nhà nước giao; b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Việc hình ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây: a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; b) Xe ô tô; c) Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có các quyền sau đây: a) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao; b) Giám sát, kiểm ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ. Quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: a) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý việc giao tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Giao tài sản công cho cơ quan, ...
Đọc Thêm

Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công Giao quyền sử dụng tài sản công. Cấp quyền khai thác tài sản công. Cho thuê tài sản công. Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công. Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết. Sử dụng ...
Đọc Thêm

Phân loại tài sản công

Phân loại tài sản công Tài sản công tại Luật này được phân loại như sau: Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản ...
Đọc Thêm

Giám sát nội bộ của doanh nghiệp 

Giám sát nội bộ của doanh nghiệp  Doanh nghiệp thực hiện giám sát nội bộ những nội dung sau đây: a) Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn ...
Đọc Thêm

Giám sát của Quốc hội

Giám sát của Quốc hội Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định, của pháp luật về hoạt động giám sát của ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với ...
Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình. Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhânsở hữu website thương mại điện tử

Trách nhiệm của thương nhânsở hữu website thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Danh sách các website thương mại điện tử khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử các danh sách sau: a) Danh sách các website thương mại điện tử có vi phạm quy định của pháp luật; b) Danh sách các website ...
Đọc Thêm

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và duy trì cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có các chức năng sau: a) Cung cấp dịch vụ công ...
Đọc Thêm

Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hoạt động đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử Điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử: a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam; ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung

Nguyên tắc chung Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương. Các thương nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động sau phải có giấy phép do Bộ Công Thương cấp: a) Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ ...
Đọc Thêm

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh ...
Đọc Thêm

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau: Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân. Có website ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Trách nhiệm của thương nhân cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến. Xây dựng hệ thống kỹ ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Trách nhiệm của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp. Điều 43. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản của ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Cung cấp đầy đủ thông tin ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm  tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

Trách nhiệm  tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục này và ...
Đọc Thêm

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết ...
Đọc Thêm

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm: Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website ...
Đọc Thêm

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng có công bố thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này mà khách hàng vẫn không được trả lời thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng chấm dứt hiệu lực. Việc trả ...
Đọc Thêm

Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được coi là ...
Đọc Thêm

. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận cụ thể Một thông báo bằng chứng từ điện tử về đề nghị giao kết hợp đồng mà không có bên nhận cụ thể thì chỉ là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng. Thông báo đó chưa được coi là đề nghị giao kết ...
Đọc Thêm

Giá trị pháp lý như bản gốc

Giá trị pháp lý như bản gốc Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau: a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được khởi ...
Đọc Thêm

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia Nhà nước có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển minh bạch, bền vững thông qua Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Nội dung hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền ...
Đọc Thêm

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập ...
Đọc Thêm

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Bản sao Giấy ...
Đọc Thêm

Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau: Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
Đọc Thêm

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Các tài liệu ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm ...
Đọc Thêm

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau: Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế ...
Đọc Thêm

Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo

Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo Cấp hiệu gắn trên vai nền màu xanh đen, bề mặt vải có các gân nổi, xung quanh có đường viền nhỏ màu vàng. Đầu nhỏ cấp hiệu đính khuy bằng kim loại có ngôi sao năm cánh nổi, mép khuy viền bông lúa xung quanh. Cấp hiệu gắn trên ...
Đọc Thêm

Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách

Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách Người quản lý công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có ...
Đọc Thêm

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm: Xe ô tô chở người, xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng, xe ...
Đọc Thêm

Ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngạch công chức Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường. Công chức ...
Đọc Thêm

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng hóa bị lưu giữ để thanh toán các khoản nợ; ...
Đọc Thêm

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa trong các trường hợp sau đây: Người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng. Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ...
Đọc Thêm

Hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển

Hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển Hồ sơ quyết định mua tàu biển, gồm: a) Tờ trình về mua tàu biển, trong đó nêu rõ kết quả lựa chọn tàu biển; b) Dự án mua tàu biển đã được phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt dự án; c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ...
Đọc Thêm

Quy trình thực hiện việc bán tàu biển

Quy trình thực hiện việc bán tàu biển Việc bán tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy trình sau: a) Xác định giá bán khởi điểm và dự kiến các chi phí liên quan đến giao dịch bán tàu biển; b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án bán tàu biển. Dự án bán tàu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển Việc mua, bán, đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù; quy trình, thủ tục mua, bán, đóng mới tàu biển được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp Luật. Tàu biển được mua, bán, đóng mới ...
Đọc Thêm

Quy định chung về xóa đăng ký

Quy định chung về xóa đăng ký Tàu biển Việt Nam được xóa đăng ký tại Việt Nam trong các trường hợp quy định tại Điều 25 Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015. Chủ tàu phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu biển trong thời hạn quy định đối với một số trường hợp sau: a) ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam được cấp cho tàu biển đăng ký không thời hạn có đủ các Điều kiện và đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam theo thủ ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này, chậm nhất sau 30 ngày, chủ tàu phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng: a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng được cấp 01 bản chính theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng không có ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam: a) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam được cấp 01 bản chính cho chủ tàu đăng ký tàu biển tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài 

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài  Tuổi của tàu biển, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau: a) Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn: Không quá 10 năm; b) Các loại tàu ...
Đọc Thêm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện chức năng của cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam. Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam. Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế ...
Đọc Thêm

Tái áp dụng biện pháp tự vệ

Tái áp dụng biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ đã được áp dụng với một loại hàng hóa có thể được tái áp dụng đối với hàng hóa đó theo quy định sau đây: a) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp dụng từ 04 năm trở lên, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp Chỉ tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương liên quan đến quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ...
Đọc Thêm

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương Nhà nước có chính sách phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp sau đây: a) Hoạt động tín dụng do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) Xúc ...
Đọc Thêm

Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp

Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với hàng hóa Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra chiến tranh, tham gia chiến tranh, xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Xác định hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam và mức độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu. Xác định thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước. Xác định mối quan hệ nhân quả ...
Đọc Thêm

Biện pháp tự vệ

Biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp tự vệ) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp Việc áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. Mức thuế chống trợ cấp tạm thời không được vượt quá mức trợ cấp trong kết luận sơ bộ. Thời hạn áp dụng thuế ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa được xác định có trợ cấp theo quy định tại Điều 84 và Điều 85 của Luật này và mức trợ cấp được xác định cụ ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống trợ cấp) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Xác định hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam và biên độ bán phá giá bao gồm: a) Xác định giá thông thường; b) Xác định giá xuất khẩu; c) Thực hiện việc so sánh công bằng giữa giá thông thường với giá xuất ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá Biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống bán phá giá) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được xác định bị bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng ...
Đọc Thêm

Bên liên quan trong vụ việc điều tra

Bên liên quan trong vụ việc điều tra Bên liên quan trong vụ việc điều tra bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài sản xuất, xuất khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bị điều tra; b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra; c) Hiệp hội nước ngoài có đa số ...
Đọc Thêm

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra trong các trường hợp sau đây: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tự nguyện rút hồ sơ; Kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra xác định ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại Áp dụng trong phạm vi, mức độ cần thiết, hợp lý, có thời hạn nhằm bảo vệ, ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Chỉ được áp dụng sau khi đã tiến hành điều tra minh bạch, công bằng, phù hợp với quy ...
Đọc Thêm

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng phải kiểm tra bao gồm: a) Hàng hóa phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này; b) Hàng hóa có tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Áp dụng biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phải áp dụng các biện ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu Áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, trừ biện pháp cấm nhập ...
Đọc Thêm

Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa

Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài Thương nhân được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, ...
Đọc Thêm

ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI Điều 48. Quản lý hoạt động đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài Thương nhân được nhận làm đại lý mua bán hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Cho phép quá cảnh hàng hóa

Cho phép quá cảnh hàng hóa Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép quá cảnh đối ...
Đọc Thêm

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Giấy chứng nhận lưu hành tự do Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành ...
Đọc Thêm

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho thương nhân; b) Chứng từ tự chứng nhận ...
Đọc Thêm

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Điều 26. Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất định. Điều ...
Đọc Thêm

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN Điều 20. Biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Hạn ngạch ...
Đọc Thêm

Biện pháp hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu

Biện pháp hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu Hạn chế xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng nhằm hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa, quyền xuất khẩu hàng hóa của thương nhân. Hạn chế nhập ...
Đọc Thêm

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, cản trở hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, xâm phạm quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân quy định tại Điều 5 ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và ...
Đọc Thêm

Hình thức giải quyết tranh chấp

Hình thức giải quyết tranh chấp Thương lượng giữa các bên. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì ...
Đọc Thêm

Phạt vi phạm

Phạt vi phạm Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này. Điều 301. Mức phạt vi phạm Mức phạt đối với vi ...
Đọc Thêm

Từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng

Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; nếu các bên không có thoả thuận hoặc không thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được ...
Đọc Thêm

Các loại chế tài trong thương mại

Các loại chế tài trong thương mại Buộc thực hiện đúng hợp đồng. Phạt vi phạm. Buộc bồi thường thiệt hại. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. Huỷ bỏ hợp đồng. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước ...
Đọc Thêm

Quyền của thương nhân nhận quyền

Quyền của thương nhân nhận quyền Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại; Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân ...
Đọc Thêm

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức ...
Đọc Thêm

Chấp nhận hàng hoá cho thuê

Chấp nhận hàng hoá cho thuê Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây: a) Không từ chối hàng hoá cho thuê; b) Xác nhận sự phù hợp của hàng ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, bên cho thuê có trách ...
Đọc Thêm

Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Điều 270. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê Trừ ...
Đọc Thêm

Quyền của khách hàng

Quyền của khách hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thoả thuận; Yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ...
Đọc Thêm

Chứng thư giám định

Chứng thư giám định Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ ...
Đọc Thêm

Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Điều 255. Nội dung giám định Giám định ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên cung ứng dịch ...
Đọc Thêm

Thời gian quá cảnh

Thời gian quá cảnh Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh. Đối với trường hợp hàng hóa được ...
Đọc Thêm

Quá cảnh hàng hóa

Quá cảnh hàng hóa Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá ...
Đọc Thêm

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây: a) Tổn ...
Đọc Thêm

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc ...
Đọc Thêm

Sửa đổi hồ sơ dự thầu

Sửa đổi hồ sơ dự thầu Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu. Trong quá trình đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu ...
Đọc Thêm

Bảo đảm dự thầu

Bảo đảm dự thầu Bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do ...
Đọc Thêm

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá, chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định như sau: Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và chi phí ...
Đọc Thêm

Đăng ký quyền sở hữu

Từ chối mua Trừ trường hợp có thoả thuận khác, sau khi tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá, người mua hàng bị ràng buộc trách nhiệm; nếu sau đó người mua hàng từ chối mua hàng thì phải được người bán hàng chấp thuận, nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá ...
Đọc Thêm

Đấu giá không thành

Đấu giá không thành Cuộc đấu giá được coi là không thành trong các trường hợp sau đây: Không có người tham gia đấu giá, trả giá; Giá cao nhất đã trả thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên. Điều 203. Văn bản bán đấu giá hàng hoá Văn bản bán đấu giá hàng ...
Đọc Thêm

Những người không được tham gia đấu giá

Những người không được tham gia đấu giá Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá Tổ chức đấu giá hàng hoá theo đúng nguyên tắc, thủ tục do pháp luật quy định và theo phương thức đấu giá thoả thuận với người bán hàng. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá đấu giá ...
Đọc Thêm

Gia công trong thương mại

Gia công trong thương mại Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên đại lý

Nghĩa vụ của bên đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây: Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định; Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng ...
Đọc Thêm

Quyền của bên giao đại lý

Quyền của bên giao đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây: ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng; Ấn định giá giao đại lý; Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định ...
Đọc Thêm

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Điều ...
Đọc Thêm

Uỷ thác mua bán hàng hóa

Uỷ thác mua bán hàng hóa Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác. Điều 156. Bên nhận uỷ thác Bên ...
Đọc Thêm

Môi giới thương mại

Môi giới thương mại Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng ...
Đọc Thêm

Thời hạn đại diện cho thương nhân

Thời hạn đại diện cho thương nhân Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận. Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc ...
Đọc Thêm

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức Được tạm xuất, tái nhập hàng hoá và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại. Phải tuân thủ các quy định về việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Được bán, tặng ...
Đọc Thêm

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi trực tiếp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài về hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh phải tuân theo các quy định về xuất ...
Đọc Thêm

Hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu

Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng ...
Đọc Thêm

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, ...
Đọc Thêm

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 111. Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền ...
Đọc Thêm

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật này phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: a) Tuân ...
Đọc Thêm

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Điều 103. Quyền quảng cáo thương mại Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; ...
Đọc Thêm

Thông tin phải thông báo công khai

Thông tin phải thông báo công khai Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây: a) Tên của hoạt động khuyến mại; b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các ...
Đọc Thêm

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Điều ...
Đọc Thêm

Khuyến mại

Khuyến mại Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thương nhân trực tiếp khuyến ...
Đọc Thêm

Thời hạn hoàn thành dịch vụ

Thời hạn hoàn thành dịch vụ Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này; Bảo quản và giao ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng dịch vụ

Hình thức hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Điều 75. Quyền cung ứng ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá 

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá  Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng. Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng. Sử dụng giá giả ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thoả thuận. Bên giữ quyền chọn mua ...
Đọc Thêm

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao ...
Đọc Thêm

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Nhận hàng Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng. Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại ...
Đọc Thêm

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau: Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán; Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh ...
Đọc Thêm

Yêu cầu thông báo

Yêu cầu thông báo Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên ...
Đọc Thêm

Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng

Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra. Trừ trường hợp ...
Đọc Thêm

Thời hạn giao hàng

Thời hạn giao hàng Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và ...
Đọc Thêm

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định ...
Đọc Thêm

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào ...
Đọc Thêm

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Chính phủ thống nhất quản lý việc cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài đầu tư ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền của Chi nhánh Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Thương nhân Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp ...
Đọc Thêm

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có thể bị Thẩm phán quyết định thay đổi nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Phá sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý ...
Đọc Thêm

Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên

Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản thông báo tham gia vụ việc phá sản cho Thẩm ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản lý Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động nghề nghiệp do Quản tài viên mà doanh nghiệp cử quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định này. Người đại diện theo pháp luật ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật Phá sản. Việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tuân theo quy định của ...
Đọc Thêm

Hình thức hành nghề của Quản tài viên

Hình thức hành nghề của Quản tài viên Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm: a) Hành nghề với tư cách cá nhân; b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh ...
Đọc Thêm

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Luật Phá sản. Khi phát hiện hoặc có căn ...
Đọc Thêm

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm: a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và quản ...
Đọc Thêm

Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm

Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã do thực hiện giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 59 ...
Đọc Thêm

Xử lý tranh chấp tài sản 

Xử lý tranh chấp tài sản  Trong quá trình giải quyết phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ việc phá sản phải xem xét tách phần tài sản đang ...
Đọc Thêm

Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp

Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Những người được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật này có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn 1 Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau: a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh ...
Đọc Thêm

Hoàn trả khoản vay đặc biệt

Hoàn trả khoản vay đặc biệt Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức ...
Đọc Thêm

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, ...
Đọc Thêm

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ 

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ  Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý ...
Đọc Thêm

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh ...
Đọc Thêm

Ban đại diện chủ nợ

Ban đại diện chủ nợ Ban đại diện chủ nợ có từ 03 đến 05 thành viên do các chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên. Ban đại diện chủ nợ thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật này, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia ...
Đọc Thêm

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau: a) Ngày, tháng, năm; b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản; c) Tên, địa chỉ của doanh ...
Đọc Thêm

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập ...
Đọc Thêm

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc Trường hợp đình chỉ thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật này thì tùy từng trường hợp, Tòa án nhân dân đang tiến hành thủ tục phá sản xử lý như sau: a) Trường hợp bản án, quyết định của ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn theo quy định tại Điều 5 của Luật này, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành ...
Đọc Thêm

Nghị định 22/2020 Hướng dẫn nộp, miễn thuế môn bài từ năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: a) Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi như sau: “6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao ...
Đọc Thêm

Lập danh sách chủ nợ

Lập danh sách chủ nợ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách chủ nợ, thu thập tài liệu liên quan đến khoản nợ và niêm yết công khai danh sách chủ nợ. Danh sách chủ nợ phải ghi ...
Đọc Thêm

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm: a) Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản; b) Tài sản và quyền ...
Đọc Thêm

Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ ...
Đọc Thêm

Giao dịch bị coi là vô hiệu

Giao dịch bị coi là vô hiệu Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a) Giao dịch liên quan ...
Đọc Thêm

Thứ tự phân chia tài sản

Thứ tự phân chia tài sản Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: a) Chi phí phá sản; b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản

Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập trước khi Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản được xác định vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản. Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp ...
Đọc Thêm

Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm 

Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm  Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau: a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau ...
Đọc Thêm

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Căn cứ chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản ...
Đọc Thêm

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này. Thẩm phán ra quyết định mở thủ ...
Đọc Thêm

Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá ...
Đọc Thêm

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau: a) Người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật này; b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu ...
Đọc Thêm

Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau: a) Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân; b) Gửi đến Tòa án nhân ...
Đọc Thêm

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu ...
Đọc Thêm

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 18 của Luật này. Được đưa ra ý kiến về việc chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, quyết định tuyên bố phá sản và các quyết định khác theo quy định của Luật này. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý ...
Đọc Thêm

Điều kiện hành nghề Quản tài viên

Điều kiện hành nghề Quản tài viên Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên: a) Luật sư; b) Kiểm toán viên; c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo. Điều kiện được ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh ...
Đọc Thêm

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện ...
Đọc Thêm

Ủy quyền trả tiền bảo hiểm

Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tiếp cận dữ liệu thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 13 Luật ...
Đọc Thêm

Chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý

Chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý Việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, chuyển xếp lương khi hạng công ty thay đổi đối với người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ ...
Đọc Thêm

Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật bảo hiểm tiền gửi cho ...
Đọc Thêm

Thanh tra về bảo hiểm tiền gửi

Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các thông tin sau đây: a) Thông tin về việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo ...
Đọc Thêm

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Điều ...
Đọc Thêm

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà ...
Đọc Thêm

Tiền gửi được bảo hiểm

Tiền gửi được bảo hiểm Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền ...
Đọc Thêm

Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật này. Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này. Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý.

Nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý. Đối với các doanh nghiệp đã xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê vào giá trị doanh nghiệp và hạch toán tăng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa được cấp có ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu

Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở khả năng sinh lời của doanh nghiệp cổ phần hóa trong tương lai, không phụ thuộc vào giá trị tài sản của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Giá trị quyền sử dụng đất

Giá trị quyền sử dụng đất a) Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa

Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa Giá trị doanh nghiệp theo sổ kế toán là tổng giá trị tài sản thể hiện trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa là giá trị của toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm ...
Đọc Thêm

Công bố giá trị doanh nghiệp

Công bố giá trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cùng với doanh nghiệp cổ phần hóa lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm: a) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa lập tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần hóa ...
Đọc Thêm

Các phương pháp áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp

Các phương pháp áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn định giá lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp: Phương pháp tài sản: là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp cổ phần hóa có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị vốn nhà nước theo sổ kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá thực hiện tư vấn xác ...
Đọc Thêm

Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần

Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; và quyết định công bố giá trị thực tế ...
Đọc Thêm

Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính

Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính Doanh nghiệp cổ phần hóa đối chiếu, xác nhận lập bảng kê chi tiết đối với các khoản đầu tư tài chính, các khoản được chia của doanh nghiệp bao gồm: các khoản đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức; góp vốn cổ ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản.

Kiểm kê, phân loại tài sản. Khi nhận được quyết định cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ Căn cứ kết quả công bố giá trị phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các năm sau khi chuyển thành công ty cổ phần, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án chuyển ...
Đọc Thêm

Chính sách ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Chính sách ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu của công ty cổ phần. Được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi và công ty cổ phần

Bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi và công ty cổ phần Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và quyết định công ...
Đọc Thêm

Công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi Căn cứ hồ sơ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập do tổ chức tư vấn định giá xây dựng (hoặc do đơn vị tự xây dựng), Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thẩm tra về trình tự, thủ tục và cách xác định giá ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị thực tế các loại tài sản 

Xác định giá trị thực tế các loại tài sản  Đối với tài sản là hiện vật a) Giá trị thực tế của tài sản bằng (=) Nguyên giá tính theo giá thị trường tại thời điểm tổ chức định giá nhân (x) Chất lượng còn lại của tài sản tại thời điểm định giá. Trong đó: - Giá thị ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá trị

Tư vấn xác định giá trị Đơn vị sự nghiệp công lập có tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá như các công ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản

Kiểm kê, phân loại tài sản Khi nhận được quyết định thực hiện chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền, công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện bàn giao cho đơn vị sự nghiệp công lập (đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) tài sản, vốn, quyền sử ...
Đọc Thêm

Hình thức chuyển đổi và phương thức bán cổ phần lần đầu

Hình thức chuyển đổi và phương thức bán cổ phần lần đầu Hìnhthứcchuyểnđổi a) Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. b) Bán một phần vốn nhà nước hiện có. c) Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát ...
Đọc Thêm

Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát

Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty mẹ có trách nhiệm báo cáo kịp ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cổ phần hóa

Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cổ phần hóa Thủ tướng Chính phủ: a) Phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp quy định tại Điều 2 Nghị định này. b) Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số doanh ...
Đọc Thêm

Xử lý số lượng cổ phần không bán hết

Xử lý số lượng cổ phần không bán hết Số lượng cổ phần không bán hết bao gồm: a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua. b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã ...
Đọc Thêm

Phương thức đấu giá công khai

Phương thức đấu giá công khai Phương thức đấu giá được áp dụng trong trường hợp bán đấu giá ra công chúng mà không có sự phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức đấu giá công khai: a) Đấu giá tại các tổ ...
Đọc Thêm

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cổ phần hóa

Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cổ phần hóa Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa thành sở hữu của công ty cổ phần. Được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chuyển từ doanh ...
Đọc Thêm

Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần Điều lệ công ty cổ phần do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn cổ phần hóa dự thảo và được công bố cho các nhà đầu tư trước khi bán cổ phần trong đó có cả quy định cho phép bán ...
Đọc Thêm

Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để: a) Hỗ trợ các nông lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết khấu

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết khấu Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định theo phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác thì lợi ...
Đọc Thêm

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa gồm giá trị thương hiệu, tiềm năng phát triển. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa do cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa xem xét, quyết ...
Đọc Thêm

Giá trị quyền sử dụng đất

Giá trị quyền sử dụng đất Đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch; xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối (kể cả đất đã ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản Giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa là giá trị toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa có tính đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà người mua, người bán cổ phần đều chấp nhận ...
Đọc Thêm

Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp

Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Kết quả công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở để xác định quy mô vốn điều lệ, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu và giá khởi điểm để thực hiện đấu giá bán cổ phần. Điều 26. Điều chỉnh giá ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp cổ phần hóa có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị vốn nhà nước theo sổ kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá như: các công ty kiểm ...
Đọc Thêm

Vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp

Vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa kế thừa vốn đã đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác thì toàn bộ số vốn này được tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo nguyên tắc quy định tại Điều 33 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp cổ ...
Đọc Thêm

Các khoản nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải thu (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn), đồng thời thực hiện thu hồi các khoản nợ đến hạn trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Đến thời điểm ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính Khi nhận được quyết định thực hiện cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định ...
Đọc Thêm

Cổ phần, cổ phiếu

Cổ phần, cổ phiếu Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mệnh giá một (01) cổ phần là mười ngàn đồng Việt Nam (10.000 đồng). Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của ...
Đọc Thêm

Đối tượng và điều kiện mua cổ phần

Đối tượng và điều kiện mua cổ phần Nhà đầu tư trong nước: a) Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam và các tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam (trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này). b) Nhà đầu tư trong nước được ...
Đọc Thêm

Đối tượng cổ phần hóa

Đối tượng cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước). Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% ...
Đọc Thêm

Chính sách bán cổ phần cho người lao động

Chính sách bán cổ phần cho người lao động Cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động a) Đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi bao gồm: - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định ...
Đọc Thêm

Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần

Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp phải hoàn thành việc bán cổ phần (kể cả bán cổ phần theo phương thức bảo lãnh phát hành và bán thỏa thuận trực tiếp). Điều 39. Quản lý và sử dụng số ...
Đọc Thêm

Phương thức bảo lãnh phát hành

Phương thức bảo lãnh phát hành 1. Phương thức bảo lãnh phát hành là phương thức phát hành cổ phần với sự cam kết đảm bảo của tổ chức có chức năng bảo lãnh về việc thực hiện phân phối hết số lượng cổ phần bán ra bên ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp bảo ...
Đọc Thêm

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu

Xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu Căn cứ giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại doanh nghiệp cổ phần hóa và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các năm sau khi chuyển thành công ty cổ phần, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định quy mô ...
Đọc Thêm

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp 1. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa gồm giá trị thương hiệu, tiềm năng phát triển. Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định như sau: a) Giá trị thương hiệu được xác định trên cơ sở các ...
Đọc Thêm

Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp

Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp Số liệu theo sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Tài liệu kiểm kê, phân loại và đánh giá chất lượng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Giá thị trường của tài ...
Đọc Thêm

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản

Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa là giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp sau khi đánh giá lại có tính đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Giá trị thực ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp

Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp đã công bố trong trường hợp sau đây: a) Có những nguyên nhân khách quan (thiên tai, địch họa, chính sách Nhà nước thay đổi hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng khác) làm ảnh ...
Đọc Thêm

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, đảm bảo mỗi doanh nghiệp cổ phần hóa phải được ...
Đọc Thêm

Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng

Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được sử dụng để bù đắp các khoản đã chi vượt chế độ cho người lao động (nếu có), chi cho người lao động theo chế độ quy định đối với doanh ...
Đọc Thêm

Các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi

Các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi Số dư các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi (nếu có) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được sử dụng để bù đắp các tổn thất theo quy định hiện hành, số còn lại hoàn nhập vào ...
Đọc Thêm

Các khoản nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải thu (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn; đối với các tổ chức tín dụng phải đối chiếu, xác nhận cả các khoản nợ phải thu ngoại bảng), đồng thời thực hiện thu ...
Đọc Thêm

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính

Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính Các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa theo danh mục doanh nghiệp thực hiện sắp xếp trong từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương ...
Đọc Thêm

Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn cổ phần hóa Doanh nghiệp cổ phần hóa được thuê tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm, xây dựng phương án cổ phần hóa và bán cổ phần lần đầu. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải thuê các tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế thừa quyền 

Nguyên tắc kế thừa quyền  Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa số lao động tại thời điểm quyết định cổ phần hóa và giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, thôi việc theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần có nghĩa vụ kế thừa mọi trách nhiệm ...
Đọc Thêm

Đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu

Đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp bằng đồng Việt Nam. Việc bán cổ phần lần đầu được thực hiện theo các phương thức quy định tại Nghị định này, cụ thể: a) Đấu giá công khai; b) Bảo lãnh ...
Đọc Thêm

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục I-12 đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm ...
Đọc Thêm

Điều kiện cổ phần hóa

Điều kiện cổ phần hóa Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ 02 điều kiện: a) Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ...
Đọc Thêm

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã 01 bộ hồ sơ, gồm: a) Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định ...
Đọc Thêm

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Khi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị mất hoặc bị hư hỏng, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy ...
Đọc Thêm

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ ...
Đọc Thêm

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì hợp tác xã phải đăng ...
Đọc Thêm

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3; giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4; giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã theo mẫu quy ...
Đọc Thêm

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: a) ...
Đọc Thêm

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã: a) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ quy định tại Điều 4 ...
Đọc Thêm

Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng các chính sách hỗ trợ được quy định tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp đăng ký ...
Đọc Thêm

Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành ...
Đọc Thêm

Kế toán, kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Kế toán, kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thành viên là pháp nhân phải thực hiện kiểm toán bắt buộc. Khuyến khích hợp ...
Đọc Thêm

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định sau đây: a) Được đại hội thành viên quyết định, thông qua; b) Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ ...
Đọc Thêm

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 1. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng. 2. Khi đề nghị ...
Đọc Thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 2 ...
Đọc Thêm

Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Ngườ đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập nộp 01 bộ hồsơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã và phải chịu trách nhiệm vềtính trung thực, ...
Đọc Thêm

Biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng biểu tượng. Biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là ký hiệu riêng để phân biệt với biểu tượng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký. Hợp ...
Đọc Thêm

Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã

Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã ...
Đọc Thêm

Cơ quan đăng ký hợp tác xã

Cơ quan đăng ký hợp tác xã Khithànhlập, hợptácxã, liênhiệphợptácxãphảitiếnhànhđăngkýtạicơquanđăngkýhợptácxãnơihợptácxã, liênhiệphợptácxãdựđịnhthànhlậpđặttrụsởchính. a) Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư; b) Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quyền và nhiệm ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã 

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã  Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật dân sự có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện ...
Đọc Thêm

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã Nội dung quản lý nhà nước đối với hợp tác xã bao gồm: a) Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã; b) Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác xã; c) Tổ chức đăng ...
Đọc Thêm

Liên hiệp hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã Các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện có thể cùng nhau thành lập liên hiệp hợp tác xã. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã quy định tại Điều 5 của Luật này, nhằm mục ...
Đọc Thêm

Giải thể hợp tác xã

Giải thể hợp tác xã Việc giải thể hợp tác xã được quy định như sau: Giải thể tự nguyện: Trong trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã ...
Đọc Thêm

Chia, tách hợp tác xã

Chia, tách hợp tác xã Đại hội xã viên quyết định việc chia, tách một hợp tác xã thành hai hay nhiều hợp tác xã. Điều 40. Thủ tục chia, tách hợp tác xã Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải: a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, tách hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Tài sản của hợp tác xã

Tài sản của hợp tác xã Tài sản thuộc sở hữu của hợp tác xã được hình thành từ vốn hoạt động của hợp tác xã. Việc quản lý, sử dụng tài sản của hợp tác xã được thực hiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong ...
Đọc Thêm

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã. Ban kiểm soát do Đại hội xã viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Điều lệ hợp tác xã quy định; hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Vốn góp của xã viên

Vốn góp của xã viên Khi gia nhập hợp tác xã, xã viên phải góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này. Xã viên có thể góp vốn một lần ngay từ đầu hoặc nhiều lần; mức, hình thức và thời hạn góp vốn do Điều lệ hợp tác xã quy định. Mức vốn góp ...
Đọc Thêm

Hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành

Hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành Ban quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó chủ nhiệm hợp tác xã theo đề nghị của Chủ nhiệm hợp tác xã; b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê kế toán trưởng ...
Đọc Thêm

Thông báo triệu tập Đại hội xã viên

Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội xã viên Đại hội xã viên phải có ít nhất hai phần ba tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên tham dự; trường hợp không đủ số lượng xã viên thì phải tạm hoãn Đại hội xã viên; Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát ...
Đọc Thêm

Chấm dứt tư cách xã viên

Chấm dứt tư cách xã viên Tư cách xã viên chấm dứt trong trường hợp sau đây: a) Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; xã viên là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành xã viên

Điều kiện trở thành xã viên Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức, tán thành Điều lệ hợp tác xã, tự nguyện xin gia nhập hợp tác xã có thể trở thành xã viên. Cán bộ, công chức được tham gia hợp tác ...
Đọc Thêm

Nơi đăng ký kinh doanh

Nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện cụ thể của hợp tác xã. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã sẽ thành lập nộp hồ sơ ...
Đọc Thêm

Hội nghị thành lập hợp tác xã

Hội nghị thành lập hợp tác xã Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm sáng lập viên và cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nguyện vọng trở thành xã viên. Hội nghị thảo luận và thống nhất về phương hướng sản xuất, kinh ...
Đọc Thêm

Tên, biểu tượng của hợp tác xã

Tên, biểu tượng của hợp tác xã Hợp tác xã được tự chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, các hình thức quảng cáo và giấy tờ giao dịch của hợp tác xã phải có ký hiệu "HTX". Tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã phải ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau đây: Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, tán thành Điều lệ hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước

Nội dung quản lý nhà nước Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và văn bản pháp luật có liên quan. Xây dựng bộ máy và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với ...
Đọc Thêm

Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyên thành lập nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp ...
Đọc Thêm

Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Giải thể tự nguyện: Đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên quyết định việc giải thể tự nguyện và thành lập hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể tự nguyện gồm đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban ...
Đọc Thêm

Chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hội đồng quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định chia, tách xây dựng phương án chia, tách trình đại hội thành viên quyết định. Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, tách, hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị

Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Là thành viên hợp xác xã; b) Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và ...
Đọc Thêm

Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau đây: a) Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên; b) Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác; c) Vốn, tài ...
Đọc Thêm

Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị vốn góp

Xác định giá trị vốn góp Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn. Giá trị vốn góp bằng ...
Đọc Thêm

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị. Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu ...
Đọc Thêm

Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên

Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên Đại hội thành viên quyết định các nội dung sau đây: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong năm; báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kiểm toán nội bộ; ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Điều 30. Đại hội thành viên Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp ...
Đọc Thêm

Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên

Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sổ đăng ký phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, ...
Đọc Thêm

Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và ...
Đọc Thêm

Sáng lập viên

Sáng lập viên Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã. Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. Sáng lập viên ...
Đọc Thêm

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân ...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm

Tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hợp tác xã Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liêu hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động ...
Đọc Thêm

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước

Bảo đảm của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của hợp tác xã, liên ...
Đọc Thêm

Mẫu hồ sơ đấu thầu

Mẫu hồ sơ đấu thầu Mẫu hồ sơ đấu thầu bao gồm: Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu hồ sơ mời quan tâm; mẫu hồ sơ mời sơ tuyển; mẫu hồ sơ mời thầu; mẫu hồ sơ yêu cầu; mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; mẫu báo cáo thẩm ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hoạt động đấu thầu

Kiểm tra hoạt động đấu thầu Kiểm tra hoạt động đấu thầu được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra về công tác đấu ...
Đọc Thêm

Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu

Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp ...
Đọc Thêm

Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị

Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có). Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy ...
Đọc Thêm

Xử lý tình huống trong đấu thầu

Xử lý tình huống trong đấu thầu Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này. Trường hợp dự ...
Đọc Thêm

Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu. Có bộ máy ...
Đọc Thêm

Thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên về đấu thầu

Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên về đấu thầu Cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 109 của Nghị định này lập hồ sơ đăng ký giảng viên về đấu thầu gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu

Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên cơ sở đào tạo về đấu thầu Cơ sở đào tạo đáp ứng điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 19 của Luật Đấu thầu lập hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế ...
Đọc Thêm

Thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Nguyên tắc thanh toán: a) Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá điều chỉnh ghi trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện; b) Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối ...
Đọc Thêm

Thanh toán hợp đồng

Thanh toán hợp đồng Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì chịu trách nhiệm trả lãi đối với phần giá trị thanh toán ...
Đọc Thêm

Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng

Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và không được trái với các quy định của pháp luật. Các chi phí trong nước phải được ...
Đọc Thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng Bên mời thầu, nhà thầu tiến hành đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 87 của Nghị định này. Bên mời thầu tự đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào ...
Đọc Thêm

Phạm vi và lộ trình áp dụng

Phạm vi và lộ trình áp dụng Lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua ...
Đọc Thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm

Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự ...
Đọc Thêm

Chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn Chỉ định thầu rút gọn áp dụng đối với việc mua thuốc trong các trường hợp sau đây: Gói thầu nằm trong hạn mức được chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định này; Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm phát sinh đột xuất theo nhu cầu đặc trị được Bộ Y ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc

Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây: a) Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc mua tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá trên cơ sở đề xuất của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc; b) Tổ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung trong mua thuốc, vật tư y tế

Nguyên tắc chung trong mua thuốc, vật tư y tế Việc mua thuốc thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu phải bảo đảm các nguyên tắc chung sau đây: a) Thuốc trúng thầu có mức giá hợp lý tương ứng với chất lượng, điều kiện giao hàng, bảo quản thuốc và các ...
Đọc Thêm

Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc trong mua sắm tập trung

Nguyên tắc trong mua sắm tập trung Việc mua sắm tập trung phải được thực hiện thông qua đơn vị mua sắm tập trung thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị mua sắm tập trung không đủ năng ...
Đọc Thêm

Tạm ứng, thanh toán và giám sát, nghiệm thu công trình

Quy trình lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng trong đó bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được, giá hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên. Chủ đầu tư niêm yết thông ...
Đọc Thêm

Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Điều 64. Lựa chọn nhà thầu đối ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Nguyên tắc đánh giá; làm rõ hồ sơ dự thầu Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điều 15 của Nghị định này. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này. Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thực ...
Đọc Thêm

Lập hồ sơ mời thầu

Lập hồ sơ mời thầu Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác ...
Đọc Thêm

Quy trình chi tiết

Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết); b) Lập hồ sơ mời thầu; c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Mời thầu; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; c) ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu" trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh ...
Đọc Thêm

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá: a) Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, ...
Đọc Thêm

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại ...
Đọc Thêm

Hạn mức chỉ định thầu

Hạn mức chỉ định thầu Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai

Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai: a) Căn cứ lập hồ sơ mời thầu: Ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này, hồ sơ mời thầu giai đoạn hai còn phải căn cứ vào biên bản trao đổi giữa bên mời thầu ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn ...
Đọc Thêm

NHÀ THẦU LÀ CÁ NHÂN

NHÀ THẦU LÀ CÁ NHÂN Điều 42. Lập, trình và phê duyệt điều khoản tham chiếu, danh sách tư vấn cá nhân Bên mời thầu tổ chức lập điều khoản tham chiếu, dự thảo hợp đồng đối với vị trí tư vấn cá nhân cần tuyển chọn và xác định danh sách từ 03 đến 05 tư vấn cá nhân ...
Đọc Thêm

Thương thảo hợp đồng

Thương thảo hợp đồng Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 của Nghị định này. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã đề xuất theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc ...
Đọc Thêm

Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tổ chức lựa chọn nhà thầu Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn và được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này; ...
Đọc Thêm

Lựa chọn danh sách ngắn

Lựa chọn danh sách ngắn Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn ...
Đọc Thêm

Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia. Kết quả lựa ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ dự thầu

Đánh giá hồ sơ dự thầu Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu ...
Đọc Thêm

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. Điều 14 ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ Điều 11. Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: a) Mời thầu; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời ...
Đọc Thêm

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 ...
Đọc Thêm

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại Điểm g Khoản 1 Điều 8 ...
Đọc Thêm

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị ...
Đọc Thêm

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người ...
Đọc Thêm

Các hình thức xử lý vi phạm

Các hình thức xử lý vi phạm Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với ...
Đọc Thêm

Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn Chủ tịch Hội đồng tư vấn a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư vấn về giải quyết kiến nghị đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc ...
Đọc Thêm

Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư

Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư Trường hợp phải điều chỉnh, sửa đổi nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật trước điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (đối với ...
Đọc Thêm

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển a) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bao gồm: - Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển của bên mời thầu; - Dự thảo hồ sơ mời sơ tuyển; - Bản chụp các ...
Đọc Thêm

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà đầu tư đã được xác định. Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Điều 78. Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán sơ bộ hợp đồng Việc đánh giá hồ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu

Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; Đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; Có giá dịch vụ không vượt mức giá dịch vụ xác định tại báo ...
Đọc Thêm

Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư

Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư Lập hồ sơ yêu cầu a) Căn cứ lập hồ sơ yêu cầu: Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 hoặc Khoản 1 Điều 46 (đối với dự án PPP nhóm C) Nghị định này. b) Nội dung hồ sơ yêu cầu bao ...
Đọc Thêm

Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 42 Nghị định này. Trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, ...
Đọc Thêm

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Việc mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định này. Riêng thông tin phải đọc rõ tại buổi mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại bao gồm: Tên nhà đầu tư; số ...
Đọc Thêm

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Luật Đấu thầu; Có quy hoạch phân khu xây ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, bao gồm: Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 17 Nghị định này ...
Đọc Thêm

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Mục 1. QUY TRÌNH CHI TIẾT Điều 56. Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn ...
Đọc Thêm

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Việc mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại thực hiện theo quy định tại các Điều 38 và 39 Nghị định này. Điều 53. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi ...
Đọc Thêm

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định này trước khi phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. Điều ...
Đọc Thêm

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP NHÓM C

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP NHÓM C Điều 45. Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Mời thầu; b) ...
Đọc Thêm

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia. Kết ...
Đọc Thêm

Đàm phán sơ bộ hợp đồng

Đàm phán sơ bộ hợp đồng Nhà đầu tư xếp hạng thứ nhất được mời đến đàm phán sơ bộ hợp đồng. Trường hợp nhà đầu tư được mời đến đàm phán sơ bộ hợp đồng nhưng không đến hoặc từ chối đàm phán sơ bộ hợp đồng thì nhà đầu tư sẽ không được nhận lại bảo đảm dự ...
Đọc Thêm

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại Kiểm tra niêm phong túi đựng các hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại: a) Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư có tên ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc ...
Đọc Thêm

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật mà bên mời thầu ...
Đọc Thêm

TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Điều 29. Mời thầu Thư mời thầu được gửi đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian đóng thầu, mở thầu. Điều 30. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu Hồ ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, bao gồm: Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật a) Căn cứ quy mô, tính chất và loại hình dự án cụ thể, tiêu ...
Đọc Thêm

Quy trình chi tiết

Quy trình chi tiết Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời thầu; b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: a) Mời thầu; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, ...
Đọc Thêm

Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư có số điểm được đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đưa vào danh sách ngắn; ...
Đọc Thêm

Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt đề xuất dự án (dự án PPP nhóm C), báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án PPP; quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; b) Văn bản ...
Đọc Thêm

Thông báo, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển

Thông báo, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển Thông báo mời sơ tuyển thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển: a) Hồ sơ mời ...
Đọc Thêm

Quy trình chi tiết

Quy trình chi tiết Chuẩn bị sơ tuyển, bao gồm: a) Lập hồ sơ mời sơ tuyển; b) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển. Tổ chức sơ tuyển, bao gồm: a) Thông báo mời sơ tuyển; b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển; c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa ...
Đọc Thêm

Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

Lưu trữ thông tin trong đấu thầu Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được lưu giữ tối thiểu 03 năm sau khi kết thúc hợp đồng dự án, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại ...
Đọc Thêm

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong ...
Đọc Thêm

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư Căn cứ quy mô, tính chất của dự án, bên mời thầu quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế). Đối với đấu thầu trong nước, mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ ...
Đọc Thêm

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Các đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này thực hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng ...
Đọc Thêm

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu, nhà đầu tư có quyền: a) Kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Các hành vi bị cấm trong đấu thầu Đưa, nhận, môi giới hối lộ. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để ...
Đọc Thêm

Xử lý tình huống

Xử lý tình huống Xử lý tình huống là việc giải quyết trường hợp phát sinh trong đấu thầu chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong pháp luật về đấu thầu. Người quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 81 của Luật này. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm sau ...
Đọc Thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Trách nhiệm của nhà thầu Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 77 của Luật này, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có trách nhiệm sau đây: Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng; Quản lý và không tiết ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư

Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Thực hiện các cam kết theo hợp đồng đã ký và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có). Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của bên mời thầu

Trách nhiệm của bên mời thầu Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia; c) ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người có thẩm quyền

Trách nhiệm của người có thẩm quyền Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 của Luật này. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Xử lý vi phạm về đấu thầu theo quy định của Luật này ...
Đọc Thêm

Loại hợp đồng

Loại hợp đồng Hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và các loại hợp đồng khác ...
Đọc Thêm

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây: a) Văn bản hợp đồng; b) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có); c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngoài các tài liệu quy định ...
Đọc Thêm

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật này; b) Đăng tải ...
Đọc Thêm

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt dự án; b) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi; c) Các văn bản có liên quan. Nội dung ...
Đọc Thêm

Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế

Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế Hình thức, phương thức, kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà thầu và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo quy định tại các chương II, III ...
Đọc Thêm

Quy định chung về mua sắm tập trung

Quy định chung về mua sắm tập trung Mua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế ...
Đọc Thêm

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu 

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu  Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức thì áp dụng một trong các phương pháp sau đây: a) Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn ...
Đọc Thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; d) Trình, thẩm định, phê duyệt và ...
Đọc Thêm

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; b) Đối với gói thầu cần ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một ...
Đọc Thêm

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô ...
Đọc Thêm

Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên ...
Đọc Thêm

Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các ...
Đọc Thêm

Các trường hợp hủy thầu

Các trường hợp hủy thầu Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân ...
Đọc Thêm

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc ...
Đọc Thêm

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định; b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ ...
Đọc Thêm

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế. Điều 10. Đồng tiền dự thầu Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam ...
Đọc Thêm

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; b) Hạch ...
Đọc Thêm

Công khai các lợi ích liên quan

Công khai các lợi ích liên quan Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây: Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: ...
Đọc Thêm

Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ...
Đọc Thêm

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền ...
Đọc Thêm

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày ...
Đọc Thêm

Mua cổ phần, trái phiếu

Mua cổ phần, trái phiếu Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và ...
Đọc Thêm

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức

Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài ...
Đọc Thêm

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ ...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Chào bán ...
Đọc Thêm

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung ...
Đọc Thêm

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần ...
Đọc Thêm

Các loại cổ phần

Các loại cổ phần Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm ...
Đọc Thêm

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách ...
Đọc Thêm

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình ...
Đọc Thêm

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. Tuân thủ Điều lệ công ty. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của ...
Đọc Thêm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác ...
Đọc Thêm

Điều kiện để chia lợi nhuận

Điều kiện để chia lợi nhuận Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau ...
Đọc Thêm

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận: a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty; ...
Đọc Thêm

Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó. Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các ...
Đọc Thêm

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, ...
Đọc Thêm

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng ...
Đọc Thêm

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của thành viên

Nghĩa vụ của thành viên Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này. Không được rút ...
Đọc Thêm

Sổ đăng ký thành viên

Sổ đăng ký thành viên Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Họ, tên, địa chỉ thường ...
Đọc Thêm

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản ...
Đọc Thêm

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với ...
Đọc Thêm

Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh ...
Đọc Thêm

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty ...
Đọc Thêm

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử ...
Đọc Thêm

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng ...
Đọc Thêm

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và ...
Đọc Thêm

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Tên doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có). Ngành, nghề kinh doanh. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh Giấy ...
Đọc Thêm

Quyền thành lập, góp vốn

Quyền thành lập, góp vốn Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: a) Cơ quan nhà ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b) Trung thành với lợi ích ...
Đọc Thêm

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây: a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông; b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan của Luật này. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo ...
Đọc Thêm

Quyền của doanh nghiệp

Quyền của doanh nghiệp Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, ...
Đọc Thêm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể chuyển giao hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là chuyển giao) cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác được phép ...
Đọc Thêm

Gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện

Gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn gia hạn hoạt động của Văn phòng đại diện phải đáp ứng các quy định sau: a) Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam không bị xử phạt vi phạm hành chính từ 200 triệu đồng trở ...
Đọc Thêm

Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện

Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài muốn đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 110 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các tài liệu có chữ ký, chức ...
Đọc Thêm

Hoạt động môi giới bảo hiểm

Hoạt động môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm khi thực hiện cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm gốc cho bên mua bảo hiểm. Thỏa thuận phải nêu rõ nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm quy định tại Điều 90 Luật Kinh ...
Đọc Thêm

Nhượng tái bảo hỉểm

Nhượng tái bảo hỉểm Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nhưng không được nhượng toàn bộ trách nhiệm bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Quản lý chương trình tái bảo hiểm

Quản lý chương trình tái bảo hiểm Phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm: a) Để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, Tổng ...
Đọc Thêm

Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ  Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước khi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trước khi triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị phê chuẩn ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm

Nguyên tắc chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện kinh doanh và khai thác bảo hiểm theo các nguyên tắc sau đây: a) Trung thực, công khai và minh bạch, tránh để khách hàng hiểu sai về sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp kinh doanh ...
Đọc Thêm

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm

Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài quy định tại Thông tư này bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty); Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể theo các trường hợp quy định tại Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Trước khi giải thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị giải thể và được sự chấp thuận của Bộ Tài ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm từ 10% số vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1, khoản 2 Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 16 Nghị ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty cổ phần bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau: a) Các tài liệu quy định tại Điều 7 Thông tư này; b) Biên bản họp của các chủ đầu tư về việc: - Nhất trí góp vốn thành lập ...
Đọc Thêm

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Doanh nghiệp bảo hiểm muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; chi nhánh nước ngoài muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính phải gửi đến Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản ...
Đọc Thêm

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh phải gửi đến Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với doanh nghiệp bảo hiểm) hoặc dự thảo Quy chế tổ chức ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập 

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập  Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 4 Thông tư này, tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: Đối với việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm 1.1. Có tối thiểu 02 cổ đông sáng ...
Đọc Thêm

Vai trò tự quản lý, giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm

Vai trò tự quản lý, giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải thực hiện tự quản lý, giám sát theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP. Việc xây dựng các quy chế tự quản lý, giám sát bao gồm quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế kiểm ...
Đọc Thêm

Bù đắp thâm hụt của quỹ chủ hợp đồng

Bù đắp thâm hụt của quỹ chủ hợp đồng Trường hợp quỹ chủ hợp đồng bị thâm hụt (giá trị tài sản thấp hơn mức trách nhiệm), doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải có trách nhiệm bổ sung từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng đó phần thâm hụt. Khi quỹ chủ hợp đồng đó có ...
Đọc Thêm

Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 25 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm: a) Chi phí hoạt động môi giới bảo hiểm: chi hoạt động môi giới bảo hiểm; chi cho hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác để thực hiện hoạt động môi giới ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm: Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm, bao gồm: Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm; thu từ hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác để ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài: Thu phí bảo hiểm gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, ...
Đọc Thêm

Biên khả năng thanh toán

Biên khả năng thanh toán Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Tính thanh khoản của các tài sản khi tính biên khả ...
Đọc Thêm

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc đầu tư Hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ quy định pháp luật, tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản. Không được đi vay để đầu tư trực tiếp (hoặc ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty quản lý quỹ Công ty quản lý quỹ được phép đầu tư tối đa hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét và báo cáo ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận

Thủ tục cấp giấy chứng nhận Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài . Hồ sơ bao gồm : a) ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm: a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền của Bộ Tài chính trong kiểm soát khả năng thanh toán

Thẩm quyền của Bộ Tài chính trong kiểm soát khả năng thanh toán Quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán. Chấp thuận phương án khôi phục khả năng thanh toán theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Chấp thuận đề nghị của Ban kiểm soát khả năng thanh toán về các ...
Đọc Thêm

Thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán

Thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị đặt vào tình trạng kiểm ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp báo cáo

Thời hạn nộp báo cáo Báo cáo tháng: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Báo cáo quý: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập và ...
Đọc Thêm

Điều chuyển tài sản 

Điều chuyển tài sản  Trường hợp quỹ chủ hợp đồng bị thâm hụt (giá trị tài sản thấp hơn mức trách nhiệm), doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải có trách nhiệm bổ sung từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng đó phần thâm hụt. Khi quỹ chủ hợp đồng đó có thặng dư (là phần chênh ...
Đọc Thêm

Tách quỹ chủ sở hữu 

Tách quỹ chủ sở hữu  Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải tách và hạch toán riêng nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm thu được của bên mua bảo hiểm (quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng). Tùy theo thực tế triển khai hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và quy ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 71 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm xác định doanh thu theo các nguyên tắc sau: Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: a) Thu hoa hồng môi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm

Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là các khoản thu theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, và được xác định theo các nguyên tắc sau: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 1.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi ...
Đọc Thêm

Biên khả năng thanh toán

Biên khả năng thanh toán Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Tính thanh khoản của các tài sản khi tính biên khả năng thanh toán được xác định ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ 

Nhiệm vụ của chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ  Để đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Quản trị tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm

Quản trị tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện việc quản trị tài chính theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và các quy định sau: Xây dựng các quy chế tự quản lý, giám sát bao gồm quy chế tài ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ Tùy theo quy mô, mức độ, phạm vi và đặc thù hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được chủ động quyết định thành lập phòng/bộ phận kiểm soát nội bộ hoặc bố trí cán bộ làm công tác kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp, chi ...
Đọc Thêm

Hoa hồng môi giới bảo hiểm

Hoa hồng môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm. Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc và việc thanh toán hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc được xác định trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp bảo hiểm, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm

Nguyên tắc chung trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm Trung thực, công khai và minh bạch, tránh để khách hàng hiểu sai về sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài cung cấp. Trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải tìm hiểu các ...
Đọc Thêm

Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Việc phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, chấp thuận đăng ký sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và các nguyên tắc sau: Bộ Tài chính kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ ...
Đọc Thêm

Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm

Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm Lợi nhuận thực hiện trong năm là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động khác. Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm là khoản chênh lệch được xác định giữa ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: a) Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ đi khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm hoa hồng môi ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong kỳ: a) Số tiền ...
Đọc Thêm

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và có biên khả năng thanh toán không thấp ...
Đọc Thêm

Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: Nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Điều 12. Đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu Việc đầu ...
Đọc Thêm

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ theo từng nghiệp vụ bảo hiểm đối với phần trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp. Dự phòng nghiệp vụ bao gồm: a) Dự phòng phí chưa được hưởng, được sử dụng để ...
Đọc Thêm

Vốn pháp định

Vốn pháp định Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm: a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 đồng Việt Nam; b) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 đồng Việt Nam. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 4.000.000.000 đồng Việt Nam. Điều 5. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của doanh ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Trách nhiệm của Bộ Tài chính  Bộ Tài chính có trách nhiệm: Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng các chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt ...
Đọc Thêm

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài. Điều 35. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Đào tạo đại lý bảo hiểm

Đào tạo đại lý bảo hiểm Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 32 Nghị định này; b) Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về  bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 của Luật Kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 của Luật Kinh doanh bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm

Thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm Đối với loại sản phẩm bảo hiểm do Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính kèm theo các tài liệu sau: a) Quy tắc, điều ...
Đọc Thêm

Bán bảo hiểm

Bán bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm dưới các hình thức sau: a) Trực tiếp; b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; c) Thông qua đấu thầu; d) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được mời chào khách ...
Đọc Thêm

Người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm

Người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải là người có trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tổng giám đốc (Giám đốc) ...
Đọc Thêm

Điều kiện mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: Trụ sở chính; Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (được gọi là Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo ...
Đọc Thêm

Lệ phí cấp Giấy phép 

Lệ phí cấp Giấy phép  Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Điều 9. Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp ...
Đọc Thêm

Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều ...
Đọc Thêm

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn và lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế và dân cư; bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng những sản phẩm bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế; tạo lập môi trường ...
Đọc Thêm

Cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm

Cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm Tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được góp vốn thành lập doanh nghiệp tái bảo hiểm theo các hình thức quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này. Việc thành lập công ty cổ phần tái bảo ...
Đọc Thêm

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, công ty cổ phần môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 6, Điều 7 Nghị định 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ ...
Đọc Thêm

Thủ tục đề nghị sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Thủ tục đề nghị sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính quyết định chấm dứt áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài mất khả ...
Đọc Thêm

Nguồn hình thành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Nguồn hình thành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được hình thành từ các nguồn sau: Trích nộp hàng năm theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm. Khoản trích này được tính vào chi phí hợp lý khi tính ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Nguyên tắc quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được quản lý tập trung tại Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và được hạch toán, quản lý, theo dõi riêng đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm

Cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm Việc cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm phải thực hiện theo các quy định sau: Đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo điều kiện ...
Đọc Thêm

Đối tượng đấu thầu

Đối tượng đấu thầu Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên, chủ sở hữu hoặc sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước và của doanh nghiệp nhà nước khi tham gia bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm đối với dự án, tài sản hoặc hoạt động của ...
Đọc Thêm

Chế độ kế toán và chế độ báo cáo 

Chế độ kế toán và chế độ báo cáo  Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải thực hiện chế độ kế toán, các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện chế ...
Đọc Thêm

Những thay đổi phải thông báo với Bộ Tài chính

Những thay đổi phải thông báo với Bộ Tài chính Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính những thay đổi liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, bao gồm: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ...
Đọc Thêm

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Điều 15. Thủ tục sau khi chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập 

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập  Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải gửi Bộ Tài chính ba bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép, trong đó có tối thiểu một bộ là bản chính. Mỗi bộ gồm một bản bằng tiếng Việt và một bản bằng tiếng ...
Đọc Thêm

Tư cách pháp lý của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Tư cách pháp lý của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm và chịu ...
Đọc Thêm

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới  Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp môi giới bảo ...
Đọc Thêm

Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm

Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm 1. Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới (sau đây gọi là cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới) là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Trách nhiệm của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng các chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam. Cấp và thu hồi Giấy ...
Đọc Thêm

Thủ tục chi trả từ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Thủ tục chi trả từ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm gửi Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề nghị sử dụng Quỹ theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; b) Văn bản xác nhận của cơ ...
Đọc Thêm

Nội dung chi của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Nội dung chi của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được chi cho các nội dung sau: a) Trả tiền bảo hiểm, trả giá trị hoàn lại, trả tiền bồi thường bảo hiểm hoặc hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi ...
Đọc Thêm

Trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài (trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm) phải trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Bộ Tài chính công bố mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm áp dụng cho năm tài ...
Đọc Thêm

Công bố nội dung hoạt động

Công bố nội dung hoạt động Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện, văn phòng đại diện phải đăng báo hàng ngày nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính trong 05 số báo liên tiếp về những nội dung sau: Tên gọi, quốc ...
Đọc Thêm

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp về những nội dung chủ yếu như sau: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt ...
Đọc Thêm

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài. Điều 96. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 

Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới  Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép tại Việt Nam. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm có các quyền sau: a) Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo đúng quy định pháp luật; b) Tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại ...
Đọc Thêm

Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm

Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới (sau đây gọi là cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới) là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà ...
Đọc Thêm

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 88 Nghị định này; b) Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm. Tổ chức, ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Lợi nhuận thực hiện trong năm của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm

Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải tách riêng nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm thu được của bên mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng) ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm ...
Đọc Thêm

Nguy cơ mất khả năng thanh toán

Nguy cơ mất khả năng thanh toán Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị coi là có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu. Điều 67. Khôi phục khả năng thanh toán Khi có ...
Đọc Thêm

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và ...
Đọc Thêm

Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trừ các khoản tiền dùng để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ đối với bảo hiểm phi nhân thọ, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc đầu tư Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: a) Vốn chủ sở hữu; b) Vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; c) Các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo ...
Đọc Thêm

Dự phòng nghiệp vụ đối với tái bảo hiểm

Dự phòng nghiệp vụ đối với tái bảo hiểm Đối với tái bảo hiểm phi nhân thọ: Bao gồm các loại dự phòng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này. Đối với tái bảo hiểm nhân thọ: Bao gồm các loại dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều 54 Nghị định này. Đối với tái bảo ...
Đọc Thêm

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phải trích lập dự phòng nghiệp vụ theo từng nghiệp vụ bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm tương ứng với trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Dự phòng nghiệp vụ ...
Đọc Thêm

Vốn điều lệ, vốn được cấp

Vốn điều lệ, vốn được cấp Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là tổng số tiền do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành ...
Đọc Thêm

Đề phòng, hạn chế tổn thất

Đề phòng, hạn chế tổn thất Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm khi được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất ...
Đọc Thêm

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, ...
Đọc Thêm

Tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần nhưng không được nhượng toàn bộ trách nhiệm đã nhận bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước, chi nhánh nước ngoài khác. Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi ...
Đọc Thêm

Thủ tục phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm

Thủ tục phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm Đối với loại sản phẩm bảo hiểm do Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định này, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn ...
Đọc Thêm

Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động 1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép hoạt động theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được phép kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân ...
Đọc Thêm

Hệ thống công nghệ thông tin

Hệ thống công nghệ thông tin Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chủ động thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản trị ...
Đọc Thêm

Chuyên gia tính toán dự phòng 

Chuyên gia tính toán dự phòng  Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a) Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này. b) Là thành viên (Associate) của ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 3. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành

Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm: a) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình ...
Đọc Thêm

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: a) Trụ sở chính; b) Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (được gọi là Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm giải thể, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: a) Hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép mà không đề nghị gia hạn hoặc có đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục ...
Đọc Thêm

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo đảm: ...
Đọc Thêm

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; b) ...
Đọc Thêm

Mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp ...
Đọc Thêm

Thay đổi vốn điều lệ, vốn được cấp

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; b) Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó ...
Đọc Thêm

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam; b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại ...
Đọc Thêm

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Điều 6. Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn: Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, ...
Đọc Thêm

Khen thưởng

Khen thưởng Tổ chức, cá nhân có thành tích trong kinh doanh bảo hiểm, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 124. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Các hành vi vi phạm pháp luật về ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính

Vốn, quỹ dự trữ và thu chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm Chính phủ quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Việc trích lập quỹ dự trữ bắt buộc và các quỹ dự trữ khác của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Đơn xin đặt văn phòng đại diện; Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Hình thức hoạt động

Hình thức hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: a) Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh; b) Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo ...
Đọc Thêm

Thu, chi tài chính

Thu, chi tài chính Thu, chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Điều 100. Năm tài chính ...
Đọc Thêm

Vốn pháp định, vốn điều lệ

Vốn pháp định, vốn điều lệ Chính phủ quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định. Điều 95. Ký quỹ ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 90. Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm: ...
Đọc Thêm

Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 85. Nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán Việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán chấm dứt trong các trường hợp sau đây: a) Hết hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán; b) Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trở lại bình thường; c) ...
Đọc Thêm

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều 96 của Luật này và có ...
Đọc Thêm

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm. Điều 71 ...
Đọc Thêm

Lệ phí cấp giấy phép

Lệ phí cấp giấy phép Doanh nghiệp bảo hiểm được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Điều 67. Công bố nội dung hoạt động Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm phải phù hợp ...
Đọc Thêm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 59. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm nhà ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn

Trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận ...
Đọc Thêm

Tổn thất do hao mòn tự nhiên

Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Điều 41. Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo ...
Đọc Thêm

Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn ...
Đọc Thêm

Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo chính xác tuổi của người được bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm, nhưng tuổi ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây: a) Bản thân bên mua bảo hiểm; b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm trong trường hợp tái bảo hiểm

Trách nhiệm trong trường hợp tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm duy nhất đối với bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm, kể cả trong trường hợp tái bảo hiểm những trách nhiệm đã nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm không được yêu cầu bên mua bảo hiểm trực tiếp đóng ...
Đọc Thêm

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà ...
Đọc Thêm

Giải thích hợp đồng bảo hiểm

Giải thích hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm. Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Bên mua bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm Bên mua bảo hiểm có quyền: a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm; b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm; c) Đơn phương ...
Đọc Thêm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Điều ...
Đọc Thêm

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo ...
Đọc Thêm

Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện. Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với ...
Đọc Thêm

Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm

Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Nhà nước đầu tư vốn và các nguồn lực khác để doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bảo hiểm phát triển, giữ ...
Đọc Thêm

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Nhận hàng Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng. Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một ...
Đọc Thêm

Xác định giá

Xác định giá Trường hợp không có thoả thuận về giá hàng hoá, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá thì giá của hàng hoá được xác định theo giá của loại hàng hoá đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao ...
Đọc Thêm

Giao thừa hàng

Giao thừa hàng 1. Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó. 2. Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thoả thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác. Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước ...
Đọc Thêm

 Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá

 Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá 1. Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. 2. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. 3 ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá 1. Bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán. 2. Trường hợp bên mua yêu ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau: 1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết ...
Đọc Thêm

Thời hạn giao hàng

Thời hạn giao hàng 1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng. 2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn ...
Đọc Thêm

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa 1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. 2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và ...
Đọc Thêm

Chuyển khẩu hàng hoá

Chuyển khẩu hàng hoá 1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. 2. Chuyển khẩu hàng hóa được thực ...
Đọc Thêm

Mua bán hàng hoá quốc tế

Mua bán hàng hoá quốc tế 1. Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. 2. Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá 1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. 2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xác định theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 22. Thẩm quyền cho phép thương ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện 1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam. 2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép. 3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân ...
Đọc Thêm

THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Điều 16. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam 1. Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. 2. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng ...
Đọc Thêm

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Điều 10. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại 1. Các ...
Đọc Thêm

Thương nhân

Thương nhân 1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. 2. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về khuyến mại

Hành vi vi phạm quy định về khuyến mại 1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đối với hành vi cố ý thực hiện chính sách khuyến mại cho người chơi. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đua ngựa, đua chó

Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đua ngựa, đua chó 1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về ngựa đua, chó đua, nài ngựa và Trọng tài theo quy định tại Nghị định này. 2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi ...
Đọc Thêm

 Hành vi vi phạm quy định về vé đặt cược

 Hành vi vi phạm quy định về vé đặt cược 1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp vé đặt cược không đảm bảo đầy đủ nội dung, thông tin theo quy định pháp luật. 2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp vé đặt cược có mệnh ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định

Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định 1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định trái với quy định tại Điều 14 của Nghị định này. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về quản lý người chơi

Hành vi vi phạm quy định về quản lý người chơi 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này. 2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành ...
Đọc Thêm