TIN TỨC

Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp 

Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp  Cơ quan hải quan đánh giá, phân loại tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, bao gồm: a) Doanh nghiệp ưu tiên; b) Doanh nghiệp tuân thủ; c) Doanh nghiệp không tuân thủ. Tiêu chí đánh giá tuân ...
Đọc Thêm

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có ...
Đọc Thêm

Quy định về thực hiện thủ tục hải quan 

Quy định về thực hiện thủ tục hải quan  Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện vận tải hoặc trên ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; Điều 6, Điều 7, Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý ...
Đọc Thêm

Nguồn thông tin, xây dựng, bổ sung, sửa đổi

Nguồn thông tin, xây dựng, bổ sung, sửa đổi Nguồn thông tin của cơ quan hải quan: a) Nguồn thông tin về giá xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự và đã được cơ quan hải quan chấp nhận trị giá hải quan do doanh nghiệp khai báo tại Hệ thống thông ...
Đọc Thêm

Thời hạn, trách nhiệm xây dựng

Thời hạn, trách nhiệm xây dựng Thời hạn xây dựng, bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo: Định kỳ tối thiểu sáu tháng một lần hoặc trong trường hợp cần thiết trên cơ sở xem xét: a) Các kiến nghị của tổ chức, ...
Đọc Thêm

Cơ sở dữ liệu trị giá

Cơ sở dữ liệu trị giá Cơ sở dữ liệu trị giá là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung ...
Đọc Thêm

Đối tượng khai tờ khai trị giá hải quan

Đối tượng khai tờ khai trị giá hải quan Hàng hóa nhập khẩu phải khai trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan, trừ các trường hợp sau: Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Hàng hóa nhập khẩu theo ...
Đọc Thêm

Phân bổ các khoản điều chỉnh

Phân bổ các khoản điều chỉnh Trường hợp khoản điều chỉnh cộng hoặc điều chỉnh trừ đủ điều kiện để cộng vào hoặc trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nhưng hợp đồng mua bán hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến khoản điều chỉnh cộng hoặc điều chỉnh trừ đó không ghi ...
Đọc Thêm

Các khoản điều chỉnh trừ

Các khoản điều chỉnh trừ Chỉ được điều chỉnh trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ hợp pháp liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá; b) Đã được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ ...
Đọc Thêm

Phí bản quyền, phí giấy phép

Phí bản quyền, phí giấy phép Phí bản quyền là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. a) Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân ...
Đọc Thêm

Các khoản điều chỉnh cộng

Các khoản điều chỉnh cộng Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp ...
Đọc Thêm

Phương pháp trị giá tính toán

Phương pháp trị giá tính toán Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư này thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá tính toán. Trị giá tính ...
Đọc Thêm

Phương pháp trị giá khấu trừ

Phương pháp trị giá khấu trừ Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư này thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ, căn cứ vào đơn giá ...
Đọc Thêm

Phương pháp trị giá giao dịch 

Phương pháp trị giá giao dịch  Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giá hải quan theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại Điều 6 Thông tư này thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống ...
Đọc Thêm

Phương pháp trị giá giao dịch

Phương pháp trị giá giao dịch Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền công nhận, tạm đình chỉ

Thẩm quyền công nhận, tạm đình chỉ Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên. Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan liên quan Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan đánh giá việc ...
Đọc Thêm

Kiểm tra điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Kiểm tra điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên Kiểm tra hồ sơ Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ doanh nghiệp nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này; đối chiếu thông tin doanh nghiệp cung cấp, thông tin thu thập về doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp có ...
Đọc Thêm

Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan

Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan Trong thời hạn 02 (hai) năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các ...
Đọc Thêm

Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan

Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan Được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo hải quan. Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục Hải quan có trách ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc áp dụng chế độ ưu tiên

Nguyên tắc áp dụng chế độ ưu tiên Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên hoặc dự án ưu tiên hoặc do đại lý ưu tiên đứng tên trên tờ khai được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Thông tư này đối ...
Đọc Thêm

Kỳ hạn lập báo cáo tài chính thuế xuất khẩu

Kỳ hạn lập báo cáo tài chính thuế xuất khẩu Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu lập theo kỳ kế toán tháng, năm theo quy định trong Thông tư này. Báo cáo quản trị thuế xuất khẩu, nhập khẩu được lập theo ngày, hoặc tháng hoặc năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản ...
Đọc Thêm

Tài khoản 005- Giá trị hàng hóa, tiền tịch thu

Tài khoản 005- Giá trị hàng hóa, tiền tịch thu Nguyên tắc kế toán Tài khoản này phản ánh giá trị hàng hóa, tiền và ngoại tệ có quyết định tịch thu để bán nộp ngân sách nhà nước, thanh toán chi kinh phí xử lý liên quan được để lại đơn vị dự toán theo quy định. Kết cấu ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được lập theo đúng mẫu biểu quy định, các chỉ tiêu trong báo cáo phải đảm bảo tính đồng nhất, liên hệ logic với nhau một cách có hệ thống, phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình ...
Đọc Thêm

Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một dạng dữ liệu được thiết lập trong phần mềm kế toán và hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Sổ kế toán dùng để ghi chép, phản ánh, lưu giữ toàn bộ và có hệ thống các nghiệp vụ kinh ...
Đọc Thêm

Tài khoản 812- Các khoản giảm thuế tạm thu

Tài khoản 812- Các khoản giảm thuế tạm thu Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh các khoản giảm số phải thu về thuế tạm thu của cơ quan hải quan. b) Tài khoản này phải theo dõi chi tiết tình hình giảm số phải thu thuế tạm thu đến từng sắc thuế. c) Chứng từ hạch ...
Đọc Thêm

Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán

Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán ...
Đọc Thêm

Tài khoản 720- Thu khác

Tài khoản 720- Thu khác Nguyên tắc kế toán Tài khoản này phản ánh số thu về tiền, ngoại tệ tịch thu, số tiền bán tang vật của các đối tượng vi phạm hành chính bị tịch thu được phép tính vào số thu các cơ quan hải quan theo quy định. Kết cấu nội dung phản ánh của Tài ...
Đọc Thêm

Tài khoản 712- Số thu phí, lệ phí hải quan

Tài khoản 712- Số thu phí, lệ phí hải quan Nguyên tắc kế toán Tài khoản này phản ánh số thu phí, lệ phí hải quan, việc phân phối số phí, lệ phí hải quan thu được; số phí, lệ phí hải quan đã thu chưa chuyển đơn vị cấp trên, số phí, lệ phí hải quan đã thu chuyển ...
Đọc Thêm

Tài khoản 354- Điều chỉnh giảm số thu

Tài khoản 354- Điều chỉnh giảm số thu Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản 354- Điều chỉnh giảm số thu dùng cho cơ quan hải quan để phản ánh số thu đã nộp ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách nhà nước (năm trước, năm nay) của người nộp thuế được cấp có thẩm quyền xét miễn, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 351- Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán

Tài khoản 351- Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản 351- Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán, dùng cho các cơ quan hải quan để theo dõi các khoản điều chỉnh thuộc niên độ ngân sách năm trước phát sinh sau khi đã đóng kỳ kế toán của năm trước. Những trường ...
Đọc Thêm

Tài khoản 343- Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán

Tài khoản 343- Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này sử dụng cho các cơ quan hải quan để phản ánh quan hệ thanh toán giữa bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu với đơn vị dự toán về các khoản được phép trích lại cho đơn vị ...
Đọc Thêm

Tài khoản 337- Các khoản thuế tạm thu

Tài khoản 337- Các khoản thuế tạm thu Nguyên tắc kế toán thuế tạm thu a) Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu phải thu, số thuế tạm thu đã được hoàn, số thuế tạm thu đã được giảm, không thu, xóa theo quyết định của cấp thẩm quyền. b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản ...
Đọc Thêm

Tài khoản 335- Phải hoàn thuế tạm thu

Tài khoản 335- Phải hoàn thuế tạm thu Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu (thuế hàng xuất nhập khẩu theo quy định phải tạm nộp vào tài khoản tiền gửi, tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan trước khi nộp vào ngân sách) phải hoàn, số thuế tạm thu đã ...
Đọc Thêm

Tài khoản 333- Thanh toán với NSNN về tiền thu phạt

Tài khoản 333- Thanh toán với NSNN về tiền thu phạt Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh tình hình thu nộp ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan về các khoản tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định. b) Chứng từ để hạch ...
Đọc Thêm

Tài khoản 137- Phải thu về thuế tạm thu

Tài khoản 137- Phải thu về thuế tạm thu Nguyên tắc kế toán thuế tạm thu a) Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu (thuế hàng xuất nhập khẩu theo quy định phải tạm nộp vào tài khoản tiền gửi, tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan trước khi nộp vào ngân sách) phải thu, số ...
Đọc Thêm

Tài khoản 132- Phải thu phí, lệ phí

Tài khoản 132- Phải thu phí, lệ phí Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan hải quan với người nộp phí, lệ phí hải quan đã đăng ký giao dịch kê khai hải quan điện tử hoặc trường hợp được phép đăng ký nộp phí, lệ phí định kỳ theo ...
Đọc Thêm

Tài khoản 113- Tiền đang chuyển

Tài khoản 113- Tiền đang chuyển Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh các khoản tiền của cơ quan hải quan đã nộp vào Kho bạc Nhà nước nhưng chưa nhận được chứng từ của Kho bạc Nhà nước (báo Có hay Bảng kê nộp séc của Kho bạc Nhà nước). b) Chứng từ để hạch toán ...
Đọc Thêm

Tài khoản 111- Tiền mặt

Tài khoản 111- Tiền mặt Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt tại quỹ của cơ quan hải quan bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ. Nội dung các khoản tiền mặt phản ánh vào tài khoản này là các khoản tiền thuế, các khoản thu khác của ...
Đọc Thêm

Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo phản ánh và kiểm soát thường xuyên, liên tục ...
Đọc Thêm

Lập và ký chứng từ kế toán

Lập và ký chứng từ kế toán Mọi phát sinh liên quan đến việc ghi sổ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ phát sinh. Chứng từ kế toán phải lập theo đúng mẫu ...
Đọc Thêm

Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán Chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp ...
Đọc Thêm

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan các cấp phải đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật kế toán. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng ...
Đọc Thêm

Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản Kiểm kê tài sản là việc xác định tại chỗ về số tiền tồn quỹ, sao kê xác định số thuế và các khoản còn nợ đọng của người nộp thuế, số hàng hóa còn tạm giữ trong kho, số hàng có quyết định tịch thu nhưng chưa xử lý còn lưu giữ ở đơn vị ...
Đọc Thêm

Mở, đóng kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mở, đóng kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu Mở kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là việc thiết lập trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với một kỳ kế toán xác định trong năm để cho phép cập nhật dữ liệu vào hệ thống kế toán theo phân quyền. Đóng kỳ ...
Đọc Thêm

Làm tròn số trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Làm tròn số trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu Đơn vị tính, chữ viết và chữ số trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải theo dõi theo nguyên tệ và được quy đổi ra đồng ...
Đọc Thêm

Nội dung của kế toán nghiệp vụ thuế

Nội dung của kế toán nghiệp vụ thuế Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu) là việc tổ chức hệ thống thông tin quản lý nội bộ của hệ thống Hải quan về thu thuế xuất khẩu, thuế nhập ...
Đọc Thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II bao gồm: Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm tên các Phần, Chương, ...
Đọc Thêm

Thực hiện tra soát, điều chỉnh thông tin 

Thực hiện tra soát, điều chỉnh thông tin  Nguyên tắc xử lý sai sót: Nguyên tắc xử lý thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư này. Trách nhiệm của người nộp thuế: Khi phát hiện thông tin bảo lãnh sai sót do ngân hàng phối hợp thu cấp, thì: a) Đề nghị với cơ quan ...
Đọc Thêm

Đối chiếu số liệu và xử lý sai sót 

Đối chiếu số liệu và xử lý sai sót  Nội dung đối chiếu: a) Đối chiếu chi tiết thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với bảng kê chứng từ nộp ngân sách do Kho bạc Nhà nước truyền sang đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; b) ...
Đọc Thêm

Xử lý thông tin ngân hàng phối hợp thu gặp sự cố

Xử lý thông tin ngân hàng phối hợp thu gặp sự cố Cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng phối hợp thu phải đăng ký Email nội bộ để thông báo các thông tin liên quan đến thu nộp ngân sách. Khi hệ thống gặp sự cố, các bên liên quan có trách nhiệm tìm nguyên nhân ...
Đọc Thêm

Trình tự thu nộp phí, lệ phí của cơ quan quản lý

Trình tự thu nộp phí, lệ phí của cơ quan quản lý Cơ quan quản lý cung cấp thông tin liên quan tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đến Cổng thông tin một cửa quốc gia, gồm: a) Tên và mã số thuế người nộp tiền phí, lệ phí; b) Số và tên tài khoản nộp phí, lệ ...
Đọc Thêm

Nộp tiền thuế tại cơ quan hải quan 

Nộp tiền thuế tại cơ quan hải quan  Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, đến cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để nộp tiền. Cơ quan hải quan nơi mở tờ khai sử dụng biên lai thu tiền để thu tiền của người nộp thuế, hạch toán kế toán thanh ...
Đọc Thêm

Nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước

Nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước Người nộp thuế xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai đầy đủ nhu cầu các thông tin về thu ngân sách trên bảng kê nộp thuế (theo mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này, hoặc lập tại chương trình trên Cổng thông ...
Đọc Thêm

Nộp thuế qua ngân hàng chưa phối hợp thu

Nộp thuế qua ngân hàng chưa phối hợp thu Người nộp thuế thực hiện: a) Lập 03 liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; b) Xác định số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, kê khai đầy đủ các thông tin về thu ngân sách theo mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư này, ...
Đọc Thêm

Nộp tiền thuế qua ngân hàng

Nộp tiền thuế qua ngân hàng Người nộp thuế kê khai các thông tin liên quan đến số tiền phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư này. Hệ thống của ngân hàng kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên Cổng thanh toán điện tử hải ...
Đọc Thêm

Nộp tiền thuế qua ngân hàng phối hợp thu

Nộp tiền thuế qua ngân hàng phối hợp thu Người nộp thuế kê khai các thông tin liên quan đến số tiền phải nộp cho từng loại tiền ghi trên bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT) hoặc lập tại chương trình kê khai nộp tiền trên Cổng thông tin điện tử hải quan gửi chi nhánh, điểm giao dịch ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan quản lý

Trách nhiệm của cơ quan quản lý Có phần mềm theo dõi phí, lệ phí, có khả năng kết nối và trao đổi thông tin với Cổng thanh toán điện tử hải quan thông qua một cửa quốc gia. Mở riêng tài khoản tiền gửi chuyên dùng để thu phí, lệ phí và các khoản thu khác qua một cửa ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Cung cấp thông tin dữ liệu về danh mục “Cơ quan Kho bạc Nhà nước hạch toán thu nộp tiền thuế” và danh mục “ngân hàng ủy nhiệm thu của Kho bạc Nhà nước” cho Tổng cục Hải quan đầy đủ, kịp thời. Truyền lại thông tin bảng kê chứng từ nộp ngân ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm ngân hàng phối hợp thu

Trách nhiệm ngân hàng phối hợp thu Cung cấp các dịch vụ thu nộp tiền thuế để người nộp thuế, người khai hải quan thực hiện giao dịch nộp tiền thuế tại quầy và bằng phương thức điện tử. Hướng dẫn người nộp thuế, người khai hải quan kê khai các thông tin phù hợp, đầy đủ các chỉ tiêu ...
Đọc Thêm

Điều kiện trao đổi thông tin

Điều kiện trao đổi thông tin Cổng thanh toán điện tử hải quan kết nối trực tiếp với hệ thống tập trung của Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối trực tiếp với hệ thống của cơ quan quản lý. Thông tin thu nộp tiền ở dạng ...
Đọc Thêm

Điều kiện ngân hàng tham gia phối hợp thu

Điều kiện ngân hàng tham gia phối hợp thu Ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đã triển khai hệ thống Core Banking. Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng đáp ứng kết nối và trao đổi thông tin 24/7 với Cổng thanh toán điện tử hải quan, đảm bảo an toàn, bảo mật ...
Đọc Thêm

Tài khoản nộp thuế, phí

Tài khoản nộp thuế, phí Tài khoản thu nộp ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan sử dụng để thu các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác phải nộp vào ngân sách nhà nước, trừ các khoản quy định tại khoản 2 Điều này. Tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan ...
Đọc Thêm

Hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại Điều 1 Thông tư này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm) nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư này ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hải quan

Kiểm tra hải quan Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới khi qua cửa khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Hàng hóa của cư dân biên giới không thuộc danh mục mua bán trao đổi cư dân biên giới, vượt định mức miễn thuế theo quy định tại Nghị ...
Đọc Thêm

hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới

hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới Thương nhân khi thực hiện mua gom hàng hóa của cư dân biên giới tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu phải lập bảng kê mua gom hàng hóa và khai báo trên tờ khai giấy (quy định tại phụ lục IV ...
Đọc Thêm

Thủ tục hải quan và quản lý thuế 

Thủ tục hải quan và quản lý thuế  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo pháp luật quản lý ...
Đọc Thêm

Ban hành danh mục

Ban hành danh mục Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm: 1. Danh mục 1: mã số hàng hóa nguyên ...
Đọc Thêm

Miễn, giảm thuế xuất khẩu

Miễn, giảm thuế xuất khẩu Miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giảm 50% mức thuế xuất khẩu (trường hợp mức thuế xuất khẩu sau ...
Đọc Thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất VN-EAEU FTA) và Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị

Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa trong thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kế toán khi đề nghị cơ ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu, gồm: a) Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam; b) Hàng hóa xuất khẩu do tổ chức, cá ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan Hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tùy từng trường hợp, người nộp thuế nộp thêm một trong các chứng từ ...
Đọc Thêm

Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế 

Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế  Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này. Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ...
Đọc Thêm

Miễn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường

Miễn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định ...
Đọc Thêm

Miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công

Miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được, được miễn thuế theo quy định tại khoản 22 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cơ sở ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với giống cây trồng

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu  Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ để xác định phương tiện vận tải ...
Đọc Thêm

Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu

Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất 

Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất  Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định được miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm: a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm: a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng

Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng Quà biếu, quà tặng được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc danh mục mặt hàng ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh Người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (trừ giấy thông hành dùng cho việc xuất cảnh, nhập cảnh), do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi ...
Đọc Thêm

Miễn thuế đối với hàng hóa 

Miễn thuế đối với hàng hóa  Hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm: a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự được nhập khẩu, tạm nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất ...
Đọc Thêm

Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế ...
Đọc Thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất ATIGA). Cột ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cơ quan hải quan, công chức hải quan. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Ban hành kèm theo Nghị định ...
Đọc Thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế ...
Đọc Thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ...
Đọc Thêm

Danh mục hàng hóa có xuất xứ

Danh mục hàng hóa có xuất xứ Ban hành kèm theo Nghị định này: Phụ lục I - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng ...
Đọc Thêm

Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ôtô đã qua sử dụng

Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ôtô đã qua sử dụng Xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc thuộc nhóm hàng 87.03 và xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng ...
Đọc Thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II bao gồm: Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm tên các Phần, Chương, ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cơ quan hải quan, công chức hải quan. Tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia. Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế

Trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế có trách nhiệm hoàn thuế cho đối tượng được hoàn thuế; trường hợp không có đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định ...
Đọc Thêm

Miễn thuế

Miễn thuế Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế

Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai; nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải quan, tính thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước ...
Đọc Thêm

Thu nhập khác

Thu nhập khác Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán ...
Đọc Thêm

Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá

Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá Ngoài việc chịu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này, hàng hóa nhập khẩu còn phải áp dụng một trong các biện pháp về thuế sau đây: Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo ...
Đọc Thêm

Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế

Phương pháp tính thuế và đồng tiền nộp thuế Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn ...
Đọc Thêm

Thủ tục miễn thuế

Thủ tục miễn thuế Trường hợp quy định tại các Khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế ...
Đọc Thêm

Miễn thuế

Miễn thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, ...
Đọc Thêm

Thuế tự vệ

Thuế tự vệ Điều kiện áp dụng thuế tự vệ: a) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; b) ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất

Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này, Biểu thuế xuất khẩu theo Danh Mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật này, Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định ...
Đọc Thêm

Trị giá tính thuế, thời Điểm tính thuế

Trị giá tính thuế, thời Điểm tính thuế Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thời Điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời Điểm tính thuế. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế Người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau đây: Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm: a) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ...
Đọc Thêm

Người nộp thuế

Người nộp thuế Người nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, bao gồm: 1.1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp) ...
Đọc Thêm

Đối tượng không chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế Hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này không thuộc diện chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau: Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu, bao gồm: 1.1. Hàng hóa do các cơ ...
Đọc Thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm: a) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu ...
Đọc Thêm

Giá tính thuế

Giá tính thuế Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra và hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng - Thuế ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. a) Đối với tàu bay, du thuyền quy định tại Điểm e Khoản ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều 6. Giá tính thuế Giá tính thuế tiêu ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; b) Rượu; c) Bia; d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế ...
Đọc Thêm

Miễn thuế tài nguyên

Miễn thuế tài nguyên Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên và Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên. Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác cành, ...
Đọc Thêm

Thuế suất thuế tài nguyên

Thuế suất thuế tài nguyên Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ ...
Đọc Thêm

Giá tính thuế tài nguyên

Giá tính thuế tài nguyên Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên. Xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hoà Xã ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên: a) Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế tài nguyên, bao gồm: Khoáng sản kim loại. Khoáng sản không kim loại. Dầu thô theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Dầu khí năm 1993. Khí thiên nhiên theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật ...
Đọc Thêm

Khung giá tính thuế tài nguyên

Khung giá tính thuế tài nguyên Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm: a) Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I); b) Khung giá tính thuế tài nguyên đối ...
Đọc Thêm

Khai thuế, nộp thuế.

Khai thuế, nộp thuế. Việc khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế cụ thể như sau: 1.1. Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường là tờ khai theo mẫu số 01/TBVMT ban hành ...
Đọc Thêm

Phương pháp tính thuế

Phương pháp tính thuế Thuế bảo vệ môi trường phải nộp được tính theo công thức sau: Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hoá tính thuế x Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá   Điều 5. Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ được hướng dẫn cụ thể như sau: Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: 1.1. Xăng, trừ etanol; 1.2. Nhiên liệu bay; 1.3. Dầu diezel; 1.4. Dầu hoả; 1.5 ...
Đọc Thêm

Hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường

Hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường Hồ sơ hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với trường hợp người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế theo quy định tại Điều 1 Thông tư này (đã ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ

Nguyên tắc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ Tiền ký quỹ phải được quản lý và sử dụng trên nguyên tắc bảo toàn vốn gốc, trả tiền lãi ký quỹ theo đúng quy định và tự cân đối bù đắp chi phí quản lý cho hoạt động nhận ký quỹ của bên nhận ký quỹ. Việc quản lý ...
Đọc Thêm

Số lượng hàng hoá tính thuế

Số lượng hàng hoá tính thuế Số lượng hàng hoá tính thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hoá tính thuế chỉ tính cho số lượng xăng, dầu, ...
Đọc Thêm

Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí

Kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: a) Người nộp phí thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với việc thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng hàng ...
Đọc Thêm

Các trường hợp miễn phí

Các trường hợp miễn phí Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau: Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào (chất rắn, chất lỏng, chất khí); Nước biển ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu phí

Đối tượng chịu phí Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định này là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Nước thải công nghiệp là nước thải từ: a) Cơ sở sản xuất, cơ sở chế ...
Đọc Thêm

Thời điểm tính thuế

Thời điểm tính thuế Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa. Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng. Đối ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: a) Xăng, trừ etanol; b) Nhiên liệu bay; c) Dầu diezel; d) Dầu hỏa; đ) Dầu mazut; e) Dầu nhờn; g) Mỡ nhờn. Than đá, bao gồm: a) Than nâu; b) Than an-tra-xít (antraxit); c) Than mỡ; d) Than đá khác. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC). Túi ni lông thuộc diện ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp mã số thuế

Thủ tục cấp mã số thuế Đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh: 2.1. Hồ sơ đăng ký cấp ...
Đọc Thêm

Giảm thuế

Giảm thuế Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc miễn, giảm thuế

Nguyên tắc miễn, giảm thuế Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN và hướng dẫn tại Thông tư này. 2.Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) là diện tích đất tính thuế, giá 1m2 đất tính thuế và thuế suất. Điều 5. Diện tích đất tính thuế: Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. Đất ở, bao gồm cả trường hợp đất ...
Đọc Thêm

Đăng ký, khai, tính và nộp thuế

Đăng ký, khai, tính và nộp thuế Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc khai thuế, nộp thuế tại cơ quan, cá nhân được ...
Đọc Thêm

Diện tích đất tính thuế

Diện tích đất tính thuế Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế ...
Đọc Thêm

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:” ...
Đọc Thêm

Đăng ký, khai, tính và nộp thuế

Đăng ký, khai, tính và nộp thuế Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp ở vùng sâu, ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất. Điều 6. Giá tính thuế Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất. Diện tích đất tính thuế được quy định như sau: a) Diện tích đất tính thuế là diện tích ...
Đọc Thêm

Đối tượng không chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm: Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có ...
Đọc Thêm

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng ...
Đọc Thêm

Hạn mức giao đất nông nghiệp

Hạn mức giao đất nông nghiệp Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông ...
Đọc Thêm

Dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai

Dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai Các dịch vụ công điện tử được thực hiện gồm đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; thực hiện các giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất; cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai. Cơ quan quản lý đất đai ...
Đọc Thêm

Đất sử dụng có thời hạn

Đất sử dụng có thời hạn Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, ...
Đọc Thêm

Hệ thống thông tin đất đai

Hệ thống thông tin đất đai Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu; theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quốc tế được công nhận tại Việt Nam. Hệ thống thông tin đất đai gồm các thành ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ...
Đọc Thêm

Tư vấn xác định giá đất

Tư vấn xác định giá đất Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu; b) Khi giải quyết khiếu nại ...
Đọc Thêm

Khung giá đất

Khung giá đất Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối ...
Đọc Thêm

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về ...
Đọc Thêm

Các khoản thu tài chính từ đất đai

Các khoản thu tài chính từ đất đai Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm: a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; b) Tiền thuê đất ...
Đọc Thêm

Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất

Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có ...
Đọc Thêm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước ...
Đọc Thêm

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy ...
Đọc Thêm

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Đăng ...
Đọc Thêm

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh ...
Đọc Thêm

Bố trí tái định cư cho người có đất

Bố trí tái định cư cho người có đất Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về ...
Đọc Thêm

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ; b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp ...
Đọc Thêm

Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp

Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; trường ...
Đọc Thêm

Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất 

Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất  Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có ...
Đọc Thêm

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất 

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất  Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bồi thường về đất 

Nguyên tắc bồi thường về đất  Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có ...
Đọc Thêm

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật này. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người có đất thu hồi ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục thu hồi đất 

Trình tự, thủ tục thu hồi đất  Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau: a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất. Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền thu hồi đất

Thẩm quyền thu hồi đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ ...
Đọc Thêm

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây: Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; Xây dựng căn cứ quân sự; Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, ...
Đọc Thêm

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất ...
Đọc Thêm

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Điều 53. Giao đất, cho thuê đất ...
Đọc Thêm

Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trách nhiệm báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau: a) Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập ...
Đọc Thêm

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: a) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện; c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, quận, thị ...
Đọc Thêm

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Điều 38. Quy hoạch, kế hoạch ...
Đọc Thêm

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy ...
Đọc Thêm

Thống kê, kiểm kê đất đai

Thống kê, kiểm kê đất đai Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và kiểm kê đất đai theo chuyên đề. Thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ được thực hiện theo quy định sau đây: a) Thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo đơn vị ...
Đọc Thêm

Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính

Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và các yếu ...
Đọc Thêm

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới ...
Đọc Thêm

Cơ quan quản lý đất đai

Cơ quan quản lý đất đai Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập ở tỉnh, ...
Đọc Thêm

Nhà nước quyết định thu hồi đất

Nhà nước quyết định thu hồi đất Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; c) Thu hồi ...
Đọc Thêm

Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Điều 21. Thực ...
Đọc Thêm

Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Quyết định mục đích sử dụng đất. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất. Quyết định giá đất. Quyết định trao quyền sử dụng đất ...
Đọc Thêm

Phân loại đất

Phân loại đất Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; b) Đất trồng cây lâu năm; c) Đất rừng sản xuất; d) Đất rừng phòng ...
Đọc Thêm

Người chịu trách nhiệm trước NN đối với việc sử dụng đất

Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất Người đứng đầu của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với việc sử dụng đất của tổ chức mình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với việc sử ...
Đọc Thêm

Sở hữu đất đai

Sở hữu đất đai Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. Điều 5. Người sử dụng đất Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, ...
Đọc Thêm

Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác ...
Đọc Thêm

Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy Nguyên tắc chuyển đổi Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang ...
Đọc Thêm

Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được ...
Đọc Thêm

Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử

Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện ...
Đọc Thêm

Nội dung của hoá đơn điện tử

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau: - Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép ...
Đọc Thêm

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này ...
Đọc Thêm

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí Phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu. Phạt tiền 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí Đối với hành vi lập chứng từ không ghi rõ các chỉ tiêu quy định trong chứng từ, trừ các chỉ tiêu xác định số tiền phí, lệ phí: a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm lần đầu; b) Phạt tiền từ ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về quản lý

Hành vi vi phạm quy định về quản lý Đối với hành vi sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước sai quy định của pháp luật: a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền phí, lệ phí sai quy định pháp luật có giá trị dưới 10.000.000 ...
Đọc Thêm

. Hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí

. Hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế; thời hạn nộp tiền phí, lệ phí. Phạt tiền từ 01 đến 03 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn 

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do thiên ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in

Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in Đối với hành vi vi phạm chế độ báo cáo về việc nhận in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo về việc nhận in hoá đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn

Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định. a) Các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử là ký hiệu hoá đơn, ký hiệu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt

Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt 1. Mọi hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính về hóa đơn gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên

Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên Hành vi không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, phương pháp thẩm định giá tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi không thực hiện đúng các quy trình thẩm định giá, phương pháp thẩm định giá theo quy định của Tiêu chuẩn ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm về đăng ký giá

Hành vi vi phạm về đăng ký giá Hành vi kê khai giá sai so với mẫu văn bản kê khai giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi nộp văn bản kê khai giá không đúng mẫu, không đủ các thành phần của ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá 

Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá  Báo cáo phục vụ công tác bình ổn giá quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là các báo cáo phải nộp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối ...
Đọc Thêm

Hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn Hóa đơn được xác định đã hủy - Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ ...
Đọc Thêm

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có quyền: a) Tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in để sử dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Thông tư này; b) Mua hóa đơn do Cục Thuế phát hành nếu thuộc đối tượng được ...
Đọc Thêm

Xử lý đối với hóa đơn đã lập

Xử lý đối với hóa đơn đã lập Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc ...
Đọc Thêm

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ủy nhiệm lập hóa đơn Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của ...
Đọc Thêm

Lập hóa đơn

Lập hóa đơn Nguyên tắc lập hóa đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, ...
Đọc Thêm

Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. Trường hợp tổ chức không phải là doanh ...
Đọc Thêm

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau: a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động ...
Đọc Thêm

Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa ...
Đọc Thêm

Tạo hóa đơn điện tử

Tạo hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tạo hóa đơn

Nguyên tắc tạo hóa đơn Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thể hiện bằng các hình thức hóa đơn hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều ...
Đọc Thêm

Loại và hình thức hóa đơn

Loại và hình thức hóa đơn Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Các loại hóa đơn: a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính Hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì hàng hóa nhập khẩu bị coi là hàng hóa nhập lậu: a) Hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, ...
Đọc Thêm

Phạm vi điều chỉnh       

Phạm vi điều chỉnh        Thông tư này quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: Hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu hoặc tại địa điểm ...
Đọc Thêm

Quy định về hóa đơn, chứng từ

Quy định về hóa đơn, chứng từ Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa phải có hóa đơn, chứng từ theo từng trường hợp cụ thể sau: a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng biên lai

Quản lý, sử dụng biên lai Lập biên lai Nội dung trên biên lai phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa. Biên lai phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn; Nội dung lập trên biên lai phải được thống nhất trên các liên ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tạo biên lai

Nguyên tắc tạo biên lai Cơ quan thuế, tổ chức thu phí, lệ phí được tạo biên lai theo hình thức đặt in, tự in và điện tử. Biên lai (loại không in sẵn mệnh giá) do Cục Thuế đặt in được bán cho các tổ chức thu phí, lệ phí theo giá đảm bảo bù đắp chi phí in ...
Đọc Thêm

Loại và hình thức biên lai

Loại và hình thức biên lai Biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Các loại biên lai a) Biên lai in sẵn mệnh giá là loại biên lai mà trên mỗi tờ biên lai đã ...
Đọc Thêm

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn 

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối ...
Đọc Thêm

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi khai không đúng điều kiện để được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hóa đơn được mua đã hết ...
Đọc Thêm

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ

Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ. Cung cấp chính xác thông tin cần thiết để người bán lập hóa đơn. Ký các liên hóa đơn đã ghi đầy đủ nội dung trong trường hợp mua hàng trực tiếp; trừ một số trường ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có quyền: a) Tạo hóa đơn để sử dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định này; b) Được mua hóa đơn do Cục Thuế phát hành; c) Sử dụng hóa ...
Đọc Thêm

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng Tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng. Tổ chức, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng ...
Đọc Thêm

Lập hóa đơn

Lập hóa đơn Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Bộ Tài chính quy định thứ tự lập hóa đơn đối với trường hợp ...
Đọc Thêm

Phát hành hóa đơn của Cục Thuế

Phát hành hóa đơn của Cục Thuế Hóa đơn do Cục Thuế đặt in để bán, cấp trước khi bán, cấp lần đầu phải lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn. Nội dung Tờ thông báo phát hành và hóa đơn mẫu được quy định như khoản 2 và 3 Điều 11. Tờ thông báo phát hành hóa đơn ...
Đọc Thêm

In hóa đơn đặt in

In hóa đơn đặt in Hóa đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc Cục Thuế với doanh nghiệp nhận in hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. Hợp đồng in hóa đơn được thể hiện bằng văn bản, trong ...
Đọc Thêm

Hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp ...
Đọc Thêm

Loại, hình thức và nội dung hóa đơn

Loại, hình thức và nội dung hóa đơn Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau: a) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan; b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính  1. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có thẩm quyền: a) Phạt tiền đến mức cao nhất đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng. 2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản. 2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: a) Không thanh lý hợp đồng in ...
Đọc Thêm

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu. 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chứng từ nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ phí

Hành vi vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ phí 1. Phạt tiền đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ để được áp dụng quy định miễn, giảm phí, lệ phí. Mức phạt là 20% tính trên số tiền được miễn, giảm. Mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tối đa là 50.000.000 ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí

Hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phí Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi sau đây: 1. Không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định; 2. Niêm yết hoặc thông báo không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo ngành thẩm định giá

Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo ngành thẩm định giá 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá có một trong các hành vi: a) Chậm gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức khóa đào ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá

Hành vi vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: a) Tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng thẩm định giá hoặc tài sản được thẩm định giá khi không được sự đồng ý của khách hàng thẩm định ...
Đọc Thêm

Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tếđể định giá mua bất hợp lý

Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tếđể định giá mua bất hợp lý 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán ...
Đọc Thêm

Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường

Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. 2. Phạt tiền từ ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kê khai giá sai so với mẫu văn bản kê khai giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây ...
Đọc Thêm

Hành vi không chấp hành đúng giá 

Hành vi không chấp hành đúng giá  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, trừ các hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 2. Phạt tiền ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá

Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo trong thời hạn dưới 05 ngày làm việc so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác bình ổn giá. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với ...
Đọc Thêm

Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng

Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng 1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn bao gồm: a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hành vi ...
Đọc Thêm

Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ Quy định miễn lệ phí trước bạ tại Điều 9 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ

Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ   Nhà, đất là 0,5%. Súng săn, súng thể thao là 2%. Tàu thuỷ, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%. Xe máy mức thu là 2%. Riêng: a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ   1- Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ. 2- Mức thu lệ phí trước bạ: số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau: Số tiền lệ ...
Đọc Thêm

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau: Nhà, đất là trụ sở của cơ ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ   Nhà, đất: a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ ...
Đọc Thêm

Đối với hồ sơ xóa nợ thuế

Đối với hồ sơ xóa nợ thuế Chi cục Thuế lập danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận; lập công văn gửi Cục Thuế đề nghị xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Cục Thuế tỉnh, thành phố có trách nhiệm a) Thẩm ...
Đọc Thêm

Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước

Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước Văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, trong đó xác nhận số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến nay còn nợ và chưa được giảm vốn nhà nước có ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền xóa nợ

Thẩm quyền xóa nợ Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 (năm) tỷ đồng đến ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Chủ dự án, nhà thầu chính

Trách nhiệm của Chủ dự án, nhà thầu chính Hàng hóa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi đã được miễn thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT nêu tại Điều 5, Điều 6 và Điều 10 Thông tư này nếu sử dụng ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với Chủ dự án

Chính sách thuế đối với Chủ dự án Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu. Chủ dự án ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, Luật Thuế ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án

Chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài làm việc cho dự án ODA và Ban quản lý dự án ODA thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp cá nhân là ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với Chủ dự án

Chính sách thuế đối với Chủ dự án Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế NK theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn ...
Đọc Thêm

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực hiện APA của người nộp thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Phạm vi giám sát thực hiện APA bao gồm: a) Xác định thực tế việc chấp hành các quy định tại APA đã ký (bao gồm cả phương pháp ...
Đọc Thêm

Ký kết và lưu hành APA

Ký kết và lưu hành APA Dự thảo APA sau khi đã được cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc được các cơ quan thuế có liên quan thống nhất toàn bộ nội dung được gọi là dự thảo cuối cùng và sẽ được tiến hành ký kết để lưu hành. Bản dự thảo APA cuối cùng phải bao ...
Đọc Thêm

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA Thời gian để Tổng cục Thuế thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức của người nộp thuế theo quy định. Trường hợp việc thẩm định hồ sơ đề ...
Đọc Thêm

Nộp hồ sơ chính thức

Nộp hồ sơ chính thức Hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức phải được gửi về Tổng cục Thuế trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được văn bản chấp thuận của Tổng cục Thuế về việc nộp hồ sơ APA chính thức. Trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng ...
Đọc Thêm

Trình tự giải quyết đề nghị áp dụng APA

Trình tự giải quyết đề nghị áp dụng APA Trình tự giải quyết đề nghị áp dụng APA bao gồm các giai đoạn sau: a) Tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức; b) Nộp hồ sơ chính thức; c) Thẩm định hồ sơ APA; d) Trao đổi, đàm phán các nội dung APA; đ) Ký kết và lưu ...
Đọc Thêm

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  Bên chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí có trách nhiệm kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí. Đối với trường hợp chuyển nhượng làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế Chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí là việc tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng phần vốn đầu tư của mình (bao gồm cả tài sản, tiền) tại các hợp đồng dầu khí, doanh nghiệp, xí nghiệp liên doanh dầu khí ở Việt Nam, sang tên, thay đổi quyền sở hữu hoặc ...
Đọc Thêm

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế = Thu nhập chịu thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên và thu nhập khác liên quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác và ...
Đọc Thêm

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Người nộp thuế thực hiện khai, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Ngoài ra, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: Điều 13. Thuế xuất ...
Đọc Thêm

Quyết toán thuế tài nguyên

Quyết toán thuế tài nguyên Đối với khai thác dầu thô: a) Xác định số tiền thuế tài nguyên phải nộp: a.1) Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ tính thuế: Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ tính thuế = Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày ...
Đọc Thêm

Kỳ tính thuế tài nguyên

Kỳ tính thuế tài nguyên - Trường hợp hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận thực hiện theo quy định hiện hành hoặc có thỏa thuận phân bổ sản lượng dầu, khí thực thành dầu, khí thuế tài nguyên được thực hiện theo quý, được tạm tính vào thời điểm lấy dầu khí và được ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định giá tính thuế

Nguyên tắc xác định giá tính thuế Đối với dầu thô, giá tính thuế theo quy định tại Thông tư này là giá bán dầu thô tại điểm giao nhận được xác định theo giao dịch sòng phẳng. “Giao dịch sòng phẳng” là việc bán tại thị trường Việt Nam và trên thị trường quốc tế bằng đồng tiền tự ...
Đọc Thêm

Người nộp thuế

Người nộp thuế Người nộp thuế là các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí. Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện khai thuế và người nộp thuế tự thực hiện nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định; hoặc Người nộp thuế ...
Đọc Thêm

Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước

Phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước Tàu thuyền neo đậu tại khu nước, vùng nước phải nộp phí sử dụng vị trí neo, đậu theo mức thu 5 đồng/GT/giờ. Tổ chức, cá nhân có tàu thuyền chở khách vào, rời khu vực hàng hải tối thiểu 4 chuyến/1 tháng/1 khu vực hàng hải áp ...
Đọc Thêm

Phí trọng tải tàu, thuyền

Phí trọng tải tàu, thuyền Mức thu phí trọng tải tàu, thuyền a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi phải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau: - Lượt vào: 250 đồng/GT; - Lượt rời: 250 đồng/GT. b) Tàu thuyền hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải ...
Đọc Thêm

Cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải

Cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải Tổng dung tích - Gross Tonnage (GT): là một trong các đơn vị cơ sở để tính phí, lệ phí hàng hải, trong đó: a) Đối với tàu thuyền chở hàng lỏng (Liquid Cargo Tankers), dung tích tính phí bằng 85% dung tích toàn phần lớn nhất ...
Đọc Thêm

Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải 

Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải  Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế gồm: a) Tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh vào, rời khu vực hàng hải; tàu thuyền nước ngoài vào hoạt động tại vùng biển Việt Nam không thuộc vùng nước ...
Đọc Thêm

Tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí

Tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí Người nộp phí, lệ phí bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan (sau đây gọi là Tờ khai) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được ...
Đọc Thêm

Kê khai, nộp phí, lệ phí

Kê khai, nộp phí, lệ phí Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn ngân hàng có uy tín để mở tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phục vụ hoạt động của Cơ quan đại diện, đảm bảo an toàn tiền ...
Đọc Thêm

Trường hợp miễn phí

Trường hợp miễn phí Miễn phí thẩm định và phân loại phim đối với chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia hoặc theo các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước ngoài về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Chương trình ...
Đọc Thêm

Người nộp phí

Người nộp phí Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính theo quy định tại Thông tư này. Điều 3. Tổ chức thu phí Bộ Thông tin và Truyền thông là tổ ...
Đọc Thêm

Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp

Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp Đối với trường hợp xe quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 2 nếu đã nộp phí thì chủ phương tiện được trả lại phí đã nộp hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau. 1.1. Đối với xe ô tô quy định tại điểm ...
Đọc Thêm

Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí Khi thu phí, tổ chức thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí theo quy định. Riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an, khi thu phí tổ chức thu phí cấp biên lai thu phí và vé “phí đường bộ toàn quốc”. a) Vé ...
Đọc Thêm

Mức thu phí

Mức thu phí Mức thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì tổ chức thu phí tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 ...
Đọc Thêm

Các trường hợp miễn phí

Các trường hợp miễn phí Miễn phí sử dụng đường bộ đối với các trường hợp sau đây: Xe cứu thương. Xe chữa cháy. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ gồm: a) Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác). b) Các xe ...
Đọc Thêm

Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau: Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc ...
Đọc Thêm

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) Nhà, đất mức thu là 0,5%. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao mức thu là 2%. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%. Xe máy mức thu là 2%. Riêng: a) Xe máy ...
Đọc Thêm

Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của ...
Đọc Thêm

Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá

Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá Giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy tại Bảng giá là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường theo quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 ...
Đọc Thêm

Người nộp phí và tổ chức thu phí

Người nộp phí và tổ chức thu phí Người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy xácnhận đủ điều kiện về bảo vệ môitrường trong nhập khẩu phế liệu làmnguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thôngtư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng ...
Đọc Thêm

Ghi nợ lệ phí trước bạ

Ghi nợ lệ phí trước bạ Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của ...
Đọc Thêm

Căn cứ tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...
Đọc Thêm

Người nộp lệ phí trước bạ

Người nộp lệ phí trước bạ Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí

Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại cho tổ chức thu phí quy định tại Điều 4 Nghị định này được xác định như sau: a) Số tiền phí được khấu trừ hoặc để lại = Số tiền phí thu được x Tỷ lệ để lại ...
Đọc Thêm

Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí

Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí, lệ phí Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phí ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm. Tổ chức, ...
Đọc Thêm

Phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ

Phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi phải tách, theo dõi riêng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí có liên quan đến các hợp đồng này (sau đây gọi là quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có chia lãi) ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: a) Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn khách ...
Đọc Thêm

Biên khả năng thanh toán tối thiểu

Biên khả năng thanh toán tối thiểu Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài là số lớn hơn của một trong hai kết quả tính toán sau: a) 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán; b) 12,5% của ...
Đọc Thêm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm: Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ sau khi đã trừ các khoản phải chi để giảm thu phát sinh trong ...
Đọc Thêm

Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trừ các khoản tiền dùng để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ đối với bảo hiểm phi nhân thọ, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc đầu tư Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: a) Vốn chủ sở hữu; b) Vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; c) Các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo ...
Đọc Thêm

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ

Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Dự phòng nghiệp vụ bao gồm: a) Dự phòng toán học: Được sử dụng để trả tiền bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Quản lý vốn chủ sở hữu

Quản lý vốn chủ sở hữu Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo đảm duy trì nguồn vốn chủ sở hữu đáp ứng các nguyên tắc sau: a) Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới ...
Đọc Thêm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài muốn chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp chuyển giao) phải nộp Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề ...
Đọc Thêm

Những hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm

Những hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Khuyến mại ...
Đọc Thêm

Tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần nhưng không được nhượng toàn bộ trách nhiệm đã nhận bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước, chi nhánh nước ngoài khác. Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi ...
Đọc Thêm

Bán sản phẩm bảo hiểm

Bán sản phẩm bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được quyền chủ động bán sản phẩm bảo hiểm dưới các hình thức sau: a) Trực tiếp; b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; c) Thông qua đấu thầu; d) Thông qua giao dịch điện tử; đ) Các hình thức khác phù hợp ...
Đọc Thêm

Hệ thống công nghệ thông tin

Hệ thống công nghệ thông tin Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chủ động thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản trị ...
Đọc Thêm

Chuyên gia tính toán dự phòng 

Chuyên gia tính toán dự phòng  Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a) Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này. b) Là thành viên (Associate) của ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc 

Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc  Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 3. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành

Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp. Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm: a) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình ...
Đọc Thêm

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: a) Trụ sở chính; b) Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (được gọi là Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm giải thể, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: a) Hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép mà không đề nghị gia hạn hoặc có đề nghị gia hạn nhưng không được tiếp tục ...
Đọc Thêm

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo đảm: a) Không gây thiệt ...
Đọc Thêm

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động

Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động được quy định trong Giấy phép phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b ...
Đọc Thêm

Mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp ...
Đọc Thêm

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản đề nghị đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; b) Văn bản của cấp có thẩm ...
Đọc Thêm

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được lập thành 03 bộ trong đó có 01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản bằng tiếng Việt và ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phê chuẩn. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp. Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt ...
Đọc Thêm

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn: Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều ...
Đọc Thêm

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm

Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn và lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế và dân cư; bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng những sản phẩm bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế; tạo lập môi trường ...
Đọc Thêm

Khen thưởng

Khen thưởng Tổ chức, cá nhân có thành tích trong kinh doanh bảo hiểm, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 124. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Các hành vi vi phạm pháp luật về ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính

Khả năng thanh toán, ký quỹ, dự phòng nghiệp vụ  Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải duy trì khả năng thanh toán theo quy định tại Điều 77 của Luật này. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải ký quỹ, trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều ...
Đọc Thêm

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Đơn xin đặt văn phòng đại diện; Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Hình thức hoạt động

Hình thức hoạt động ...
Đọc Thêm

Vốn pháp định, vốn điều lệ

Vốn pháp định, vốn điều lệ Chính phủ quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định. Điều 95. Ký quỹ ...
Đọc Thêm

Thu, chi tài chính

Thu, chi tài chính Thu, chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Điều 100. Năm tài chính ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 90. Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm: ...
Đọc Thêm

Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 85. Nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Khôi phục khả năng thanh toán Việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán chấm dứt trong các trường hợp sau đây: a) Hết hạn áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán; b) Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trở lại bình thường; c) Doanh nghiệp bảo hiểm đã được hợp nhất, ...
Đọc Thêm

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều 96 của Luật này và có ...
Đọc Thêm

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm. Điều 71 ...
Đọc Thêm

Công bố nội dung hoạt động

Công bố nội dung hoạt động Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố nội dung hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 68. Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị thu hồi giấy phép thành lập ...
Đọc Thêm

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập Các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm: Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ; Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 59. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm nhà ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ...
Đọc Thêm

Hình thức bồi thường

Hình thức bồi thường Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây: a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại; b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác; c) Trả tiền bồi thường. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Điều 41. Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo ...
Đọc Thêm

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không ...
Đọc Thêm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây: a) Bản thân bên mua bảo hiểm; b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên ...
Đọc Thêm

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Điều 26 ...
Đọc Thêm

Giải thích hợp đồng bảo hiểm

Giải thích hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm. Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Bên mua bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm Bên mua bảo hiểm có quyền: a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm; b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm; c) Đơn phương ...
Đọc Thêm

Quyền hạn của Người đại diện

Quyền hạn của Người đại diện Được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước xem xét chỉ định tham gia Hội đồng thành viên hoặc đề cử để tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan. Được Chủ sở hữu phần ...
Đọc Thêm

Người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Có đủ năng lực hành vi dân sự. Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả ...
Đọc Thêm

Chế độ hoạt động của Người đại diện

Chế độ hoạt động của Người đại diện Người đại diện làm việc theo chế độ: a) Chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp (Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc/Ban Giám đốc). b) Kiêm nhiệm trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Thời hạn ủy quyền cho Người ...
Đọc Thêm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Điều ...
Đọc Thêm

Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo ...
Đọc Thêm

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ bao gồm: a) Bảo hiểm trọn đời; b) Bảo hiểm sinh kỳ; c) Bảo hiểm tử kỳ; d) Bảo hiểm hỗn hợp; đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ; e) Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền lương kế hoạch

Quỹ tiền lương kế hoạch Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch (hoặc lao động định mức) và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều này. Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định căn cứ vào mức tiền lương bình quân ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Chủ sở hữu

Trách nhiệm của Chủ sở hữu Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý theo quy định tại Thông tư này đối với các công ty được phân công làm chủ sở hữu. Quyết định chuyển xếp lương đối với các viên chức quản lý chuyên ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên Quyết định chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm theo Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ; ...
Đọc Thêm

Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách

Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách được tính trên cơ sở số viên chức quản lý không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc, mức tiền lương thực hiện của viên chức quản ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định, trả lương, thù lao

Nguyên tắc xác định, trả lương, thù lao Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên ...
Đọc Thêm

Chuyển xếp lương

Chuyển xếp lương Viên chức quản lý chuyên trách được xếp lương theo chức danh hiện giữ và hạng công ty được xếp theo Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ. Hệ số ...
Đọc Thêm

Xác định quan hệ mức lương

Xác định quan hệ mức lương Công ty xác định quan hệ giữa mức lương thấp nhất, mức lương trung bình, mức lương cao nhất như sau: Mức lương thấp nhất áp dụng đối với chức danh, công việc có độ phức tạp thấp nhất trong điều kiện lao động bình thường, không được thấp hơn mức lương tối thiểu ...
Đọc Thêm

Chức danh nghề, công việc

Chức danh nghề, công việc Công ty thống kê, rà soát các chức danh nghề, công việc hiện tại của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động quản lý. Phân tích, đánh giá, sửa đổi tên chức danh nghề, công việc không phù hợp; bổ sung ...
Đọc Thêm

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp  Cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định bằng văn bản về vai trò, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của Người đại diện (nếu có) hoặc đơn vị/cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp (gọi tắt ...
Đọc Thêm

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp  Cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định bằng văn bản về vai trò, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của Người đại diện; quy chế phối hợp giữa đơn vị được giao là đầu mối tổng hợp kết quả giám sát với Người đại ...
Đọc Thêm

Giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết

Giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết Doanh nghiệp thực hiện giám sát công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Nội dung giám sát, đánh giá bao gồm: a) Tình hình sản xuất kinh doanh: Đánh giá biến động về doanh thu và lợi nhuận của ...
Đọc Thêm

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp Để thực hiện nội dung giám sát quy định tại Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện phân tích, đánh giá việc đầu tư vốn nhà nước để: Thành lập doanh nghiệp nhà nước. Bổ sung vốn điều lệ đối với ...
Đọc Thêm

Phân phối lợi nhuận 

Phân phối lợi nhuận  Doanh nghiệp nhà nước thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định sau: Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp vừa phát sinh lỗ sản xuất, kinh doanh được chuyển sang năm tiếp sau (thu nhập chịu thuế âm), vừa phát sinh lợi ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng vốn đầu tư

Chuyển nhượng vốn đầu tư Doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau: Chuyển nhượng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên: a) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước yêu cầu công ty ...
Đọc Thêm

Quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước

Quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước Việc quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định sau: Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ để quản lý, sử dụng các ...
Đọc Thêm

Ghi tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ghi tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Trường hợp đầu tư vốn nhà nước để thành lập mới doanh nghiệp nhà nước: a) Doanh nghiệp nhà nước thành lập mới, căn cứ số vốn nhà nước thực cấp (đối với doanh nghiệp thành lập mới không có dự án đầu tư xây dựng), vốn nhà nước đã ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Tổng giám đốc

Trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) Rà soát lại hoặc xây dựng mới định mức lao động, kế hoạch lao động, đánh giá tình hình sử dụng lao động; xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động và tổ chức tuyển dụng lao động theo quy định. Quý I hàng năm, xác định ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền lương thực hiện

Quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định theo công thức sau: Vth = TLbqth x Lthbq x 12 + Vđt       (10) Trong đó: - Vth: Quỹ tiền lương thực hiện. - TLbqth: Mức tiền lương bình quân thực hiện, xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế ...
Đọc Thêm

Yếu tố khách quan để xác định tiền lương

Yếu tố khách quan để xác định tiền lương Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận của công ty để loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm: a) Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá), ưu đãi ...
Đọc Thêm

Thực hiện kế hoạch lao động

Thực hiện kế hoạch lao động Căn cứ vào kế hoạch lao động đã được phê duyệt, Tổng giám đốc (Giám đốc) bố trí, sử dụng lao động; tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động với người lao động mới được tuyển dụng. Việc tuyển dụng, sử dụng lao động phải bảo đảm công khai, minh bạch theo ...
Đọc Thêm

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động Hàng năm, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức rà soát cơ cấu tổ chức, lao động để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: Rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty theo quy định tại Thông tư này đối với các công ty được phân công làm đại diện chủ sở hữu. Quyết định chuyển xếp lương, nâng ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên 

Trách nhiệm của Hội đồng thành viên  Quyết định chuyển xếp, nâng bậc lương đối với người quản lý công ty chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm; báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chuyển xếp, nâng bậc lương đối với người quản lý công ty chuyên trách thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của cơ ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty

Quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty Quỹ tiền thưởng hàng năm của người quản lý công ty (bao gồm chuyên trách và không chuyên trách) thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hướng dẫn của ...
Đọc Thêm

Tạm ứng tiền lương, thù lao

Tạm ứng tiền lương, thù lao Căn cứ vào quỹ tiền lương và quỹ thù lao kế hoạch, công ty tạm ứng tiền lương, thù lao cho người quản lý công ty theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. Đối với khoản tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, công ty trích, chuyển ...
Đọc Thêm

Mức tiền lương bình quân

Mức tiền lương bình quân Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định và có lợi nhuận kế hoạch bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch (sau khi xác định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản ...
Đọc Thêm

Xếp lại hạng công ty

Xếp lại hạng công ty Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ được chuyển đổi từ Tổng công ty nhà nước hoặc thành lập mới là Tổng công ty đang xếp lương theo hạng Tổng công ty thì không phải xếp lại hạng. Công ty đã được xếp hạng, xếp lương, vận dụng xếp lương theo ...
Đọc Thêm

Chuyển xếp lương

Chuyển xếp lương Người quản lý công ty chuyên trách được chuyển xếp lương theo chức danh đảm nhận và hạng công ty theo Bảng hệ số mức lương của người quản lý công ty chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ. Hệ ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn ...
Đọc Thêm

Trả lương, thù lao cho người quản lý

Mức tiền lương bình quân Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc của người đại diện vốn, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của các chức danh tương tự ...
Đọc Thêm

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty và mức tiền lương bình quân kế hoạch (tính theo tháng) của người quản lý công ty chuyên trách (bao gồm: thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc thành viên ...
Đọc Thêm

Tạm ứng tiền lương, đơn giá tiền lương

Tạm ứng tiền lương, đơn giá tiền lương Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty quyết định tạm ứng tiền lương để chi trả hàng tháng cho người lao động. Tùy theo yêu cầu thực tế, công ty xác định đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa ...
Đọc Thêm

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động

Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động Công ty rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tinh gọn, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ và có sự kết nối giữa ...
Đọc Thêm

Phân chia ngân sách nhà nước

Cổ tức và lợi nhuận được chia  - Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm tài chính tạm chia trong năm và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội ...
Đọc Thêm

Xử lý vi phạm  chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế

Xử lý vi phạm  chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ so với thời hạn quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư này thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo ...
Đọc Thêm

Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế

Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế Khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ: a) Hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải ...
Đọc Thêm

Quy trình đánh giá Người quản lý

Quy trình đánh giá Người quản lý Căn cứ thời điểm tiến hành đánh giá quy định tại Điều 11 Thông tư này, việc đánh giá Người quản lý được thực hiện như sau: Người quản lý tự nhận xét Người quản lý viết bản tự nhận xét theo nội dung, tiêu chí đánh giá và tự nhận xét mức ...
Đọc Thêm

Đối tượng nộp vào ngân sách nhà nước

Đối tượng nộp vào ngân sách nhà nước Doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ tại Chương này là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I Thông tư này (bao gồm ...
Đọc Thêm

Tiêu chí đánh giá Người đại diện

Tiêu chí đánh giá Người đại diện Tiêu chí đánh giá Người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Người đại diện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt được tất cả các tiêu chí sau: a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm được Bộ Quốc ...
Đọc Thêm

Phân loại đánh giá

Phân loại đánh giá Việc đánh giá Người quản lý và Người đại diện được phân loại theo 04 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Điều 13. Tiêu chí đánh giá Người quản lý Tiêu chí đánh giá Người quản lý hoàn thành xuất ...
Đọc Thêm

Trích lập quỹ tiền lương, thù lao 

Trích lập quỹ tiền lương, thù lao  Quý I hàng năm, công ty TNHH MTV thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP. Trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển ...
Đọc Thêm

Quy định về kiêm nhiệm chức danh

Quy định về kiêm nhiệm chức danh Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên a) Không phải là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải có quyết định thuyên chuyển, điều động ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trách nhiệm tổ chức thực hiện Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty: a) Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định, quyết định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch và tạm ứng tiền lương, thù lao cho viên chức quản lý. b) Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số viên chức quản lý chuyên trách và mức tiền lương bình quân thực hiện. Mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương được xác định trên cơ sở mức lương quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (sau đây gọi chung là viên chức quản lý chuyên trách). Viên chức quản lý chuyên ...
Đọc Thêm

Phân phối tiền lương

Phân phối tiền lương Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau và phân phối tiền lương cho người lao động theo quy chế trả lương của công ty. Quỹ dự phòng của công ty không được vượt quá 17% quỹ tiền ...
Đọc Thêm

Quản lý lao động

Quản lý lao động Công ty quyết định tuyển dụng, sử dụng lao động trên cơ sở rà soát lại lao động, xác định các vị trí, chức danh công việc, bảo đảm việc tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả, gắn với quá trình sắp xếp lao động và tái cơ cấu công ty. Căn cứ vào ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của công ty

Trách nhiệm của công ty Khi có quyết định giải thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể phải đăng báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số liên tiếp và được đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp (www.business.gov.vn) với các nội dung chủ yếu sau: a)Tên, địa chỉ công ty trách ...
Đọc Thêm

Quy trình giải thể công ty

Quy trình giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đủ các điều kiện giải thểquy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc có văn bản đề nghị giải thể công ty từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày ...
Đọc Thêm

Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau: a)Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; b)Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Quy trình chia, tách công ty 

Quy trình chia, tách công ty  Quy trình chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: a)Bộ quản lý ngành chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lập Hồ sơ đề nghị chia, tách theo quy định tại Điều 19 Nghị định này, gửi ...
Đọc Thêm

Quyết định tổ chức lại công ty

Quyết định tổ chức lại công ty Quyết định tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải quy định rõ việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức lại. Quyết định tổ chức lại, hợp đồng sáp nhập, hợp nhất công ty trách ...
Đọc Thêm

Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền 

Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền  Đối với trường hợp tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cùng một cơ quan hoặc cá nhân quyết định thành lập hoặc được giao quản lý (sau đây gọi tắt là cơ quan hoặc cá nhân quyết định thành lập), cơ quan hoặc cá nhân ...
Đọc Thêm

Tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Các hình thức tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi thành công ty cổ phần, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và chuyển đổi theo hình thức ...
Đọc Thêm

Quy trình thành lập công ty

Quy trình thành lập công ty Đối với việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: a)Công ty mẹ lập 05 bộ Hồ sơ gốc đề nghị thành lập công ty conlà công ty ...
Đọc Thêm

Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty 

Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty  Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là việc kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các quy định pháp lý, quy hoạch, chiến lược ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trình người quyết định thành lập gồm: a)Tờ trình đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; b)Đề án thành lập công ty trách nhiệm ...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại ...
Đọc Thêm

Nội dung công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Nội dung công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu Cơ quan đại diện chủ sở hữu công khai thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của cơ quan danh sách doanh nghiệp do mình thành lập hoặc được giao quản lý và phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ quan đại ...
Đọc Thêm

Nội dung công khai thông tin của Bộ Tài chính

Nội dung công khai thông tin của Bộ Tài chính Thực hiện công khai Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trước ngày 31 tháng 01 hằng năm. Thực hiện công khai Báo cáo Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm nhất 10 ngày ...
Đọc Thêm

Nội dung thông tin tài chính công khai theo định kỳ

Nội dung thông tin tài chính công khai theo định kỳ Doanh nghiệp thực hiện công khai Báo cáo tài chính sáu (06) tháng, Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước

Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát

Phương thức giám sát Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Việc giám sát tài chính thực hiện gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu do Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chức năng giám sát thông qua Người đại diện đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước. Cơ quan tài chính: a) Hằng năm, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo giám ...
Đọc Thêm

Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp

Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp Căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Nghị định này, cơ quan đại diện chủ sở hữu giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh ...
Đọc Thêm

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: - Tiêu chí 1. Doanh thu. - Tiêu chí 2. Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. - Tiêu chí 3. Nợ phải trả quá hạn, khả năng ...
Đọc Thêm

Quy trình xử lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

Quy trình xử lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu  Phối hợp doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá các nguyên nhân chính dẫn tới khả năng mất an toàn tài chính của doanh nghiệp. Phối hợp doanh nghiệp xây dựng phương án khắc phục các khó khăn tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp

Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp bao gồm: a) Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch: Có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát

Phương thức giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát gián tiếp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì, phối hợp với cơ ...
Đọc Thêm

Căn cứ giám sát

Chủ thể giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của công ty mẹ, công ty con, công ty do công ty mẹ và công ty con góp vốn (thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2010). Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì phối hợp với cơ quan ...
Đọc Thêm

Phương thức giám sát

Phương thức giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát tài chính công ty con, công ty liên kết bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát gián tiếp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì, phối hợp ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Công ty mẹ thực hiện giám sát tài chính đối với các công ty con, công ty liên kết. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính thực hiện giám sát gián tiếp đối với các công ty con, công ty liên kết quan trọng của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Cơ quan đại diện chủ sở hữu: a) Bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp là công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập ...
Đọc Thêm

Căn cứ thực hiện giám sát tài chính

Căn cứ thực hiện giám sát tài chính Quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm và năm (05) năm của doanh nghiệp, mục tiêu ...
Đọc Thêm

Chủ thể giám sát

Chủ thể giám sát Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu. Điều 6. Nội dung giám sát Nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh ...
Đọc Thêm

Thu tiền chuyển nhượng vốn, lợi nhuận

Thu tiền chuyển nhượng vốn, lợi nhuận Thu tiền chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: a) Tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm (đối với công ty cổ phần) và quyền góp vốn ...
Đọc Thêm

Cơ quan đại diện chủ sở hữu

Cơ quan đại diện chủ sở hữu Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thông qua người đại diện phần vốn nhà nước. Quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu thực ...
Đọc Thêm

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng của doanh ...
Đọc Thêm

Phân phối lợi nhuận

Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự ...
Đọc Thêm

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước Việc chuyển nhượng các khoản vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và phương thức chuyển nhượng vốn ...
Đọc Thêm

Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản

Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản Doanh nghiệp nhà nước được quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật, trong đó: a) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định các hợp ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản hoạt động

Đầu tư,  mua sắm tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước Việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong đó: a) Đối với ...
Đọc Thêm

. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong đó bao gồm đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29 ...
Đọc Thêm

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước 1. Đối với doanh nghiệp nhà nước thành lập mới mức vốn điều lệ được xác định theo nguyên tắc sau: a) Căn cứ quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc khi thực hiện đầu tư vốn nhà nước

Nguyên tắc khi thực hiện đầu tư vốn nhà nước Việc đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định này. Phương án mua lại một phần vốn của doanh nghiệp khác phải đảm bảo tỷ lệ vốn nhà ...
Đọc Thêm

Trình tự thủ tục cấp vốn đầu tư 

Trình tự thủ tục cấp vốn đầu tư  Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ mức vốn và nguồn vốn sử dụng để đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước 

. Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước  Nhà nước đầu tư bổ sung vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Luật Quản lý, sử ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt hồ sơ đề nghị đầu tư

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt hồ sơ đề nghị đầu tư Doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào mức vốn điều lệ xác định lại và vốn còn thiếu cần bổ sung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ  Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hoạt động và thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều ...
Đọc Thêm

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước  Doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao gồm: a) Dịch vụ bưu chính công ích; b) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); c) Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương thực hiện

Xác định quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch theo ...
Đọc Thêm

Quản lý lao động

Quản lý lao động Công ty phải xây dựng kế hoạch lao động hằng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý (đặc biệt là việc rà soát các đầu mối ...
Đọc Thêm

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được căn cứ vào số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nếu ...
Đọc Thêm

Về tiền thưởng, phúc lợi

Về tiền thưởng, phúc lợi Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty như sau: Quỹ khen thưởng, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương

Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương Chế độ phụ cấp lương để bù đắp các yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức độ thu hút lao động của công ty, nhưng chưa được tính đủ trong mức lương của thang lương, ...
Đọc Thêm

Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty

Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo khoản 2 và khoản 3 Điều này. Mức tiền lương bình quân kế ...
Đọc Thêm

Về tiền lương của người lao động

Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng ...
Đọc Thêm

Cơ quan giải quyết bồi thường 

Cơ quan giải quyết bồi thường  Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định ...
Đọc Thêm

Trả lại tài sản

Trả lại tài sản Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. Việc trả lại tài sản bị tạm giữ, tịch thu trái pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện ...
Đọc Thêm

Các chi phí khác được bồi thường

Các chi phí khác được bồi thường Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm: a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ...
Đọc Thêm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại. Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa ...
Đọc Thêm

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được xác định như sau: a) Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại ...
Đọc Thêm

Xác định thiệt hại

Xác định thiệt hại Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này và chi phí khác quy định tại Điều 28 của Luật này. Giá trị thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm thụ lý ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật; Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức yêu cầu; ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng một trong các biện pháp khắc ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường

Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường Tiếp nhận, thụ lý yêu cầu bồi thường. Phục hồi danh dự hoặc yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật này. Giải thích cho người yêu cầu bồi ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường

. Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường 1. Người yêu cầu bồi thường là người bị thiệt hại có quyền sau đây: a) Yêu cầu một trong các cơ quan quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật này giải quyết yêu cầu bồi thường và được thông báo kết quả giải quyết yêu cầu ...
Đọc Thêm

Hệ thống thông tin về tài sản công

Hệ thống thông tin về tài sản công Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tài sản công. Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Điều 126. Trách nhiệm xây ...
Đọc Thêm

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính quy định tại Điều 19 của Luật này bao gồm: 1. Bản án, quyết định hình sự của Tòa án có thẩm quyền xác định người tiến hành tố tụng trong ...
Đọc Thêm

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau đây: a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước

Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước Việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật này. 2. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi ...
Đọc Thêm

Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý như thông tin trong hồ sơ giấy. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phải ...
Đọc Thêm

Tài nguyên

Tài nguyên Tài nguyên quy định tại Mục này bao gồm: Tài nguyên nước; Tài nguyên rừng; Khoáng sản; Nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; Kho số viễn thông, kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; Tài nguyên khác. Điều 120. Quản lý, sử ...
Đọc Thêm

Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai

Thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai Việc thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, phí, lệ phí trước bạ đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về phí và lệ ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai

Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai Đất đai phải được thống kê, kiểm kê, ghi chép, theo dõi theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải hạch toán giá trị quyền sử dụng đất. Trường hợp được Nhà nước giao ...
Đọc Thêm

Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Giao cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện đặc chủng, tài sản khác liên quan ...
Đọc Thêm

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật bao gồm: a) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng ...
Đọc Thêm

Xử lý tài sản là kết quả của dự án

Xử lý tài sản là kết quả của dự án Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm, ban quản lý dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng được xác định trong dự án để đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp dự án không xác định cụ thể ...
Đọc Thêm

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước Tài sản phục vụ hoạt động của dự án. Tài sản là kết quả của dự án. Điều 101. Hình thành tài sản của dự án Hình thành tài sản phục vụ hoạt động của dự án: a) Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật hoặc cho phép sử ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại doanh nghiệp

Tài sản công tại doanh nghiệp Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều 98. Quản lý, sử dụng tài sản ...
Đọc Thêm

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư

Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư Việc đầu tư xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng Tài sản kết cấu hạ tầng được thanh lý trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản kết cấu hạ tầng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả; b) Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng cũ để đầu tư ...
Đọc Thêm

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện giữa các đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trong các trường hợp sau đây: a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý; b) Tài sản đã được ...
Đọc Thêm

Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng

Sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng Hình thức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất gắn với kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu ...
Đọc Thêm

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho tổ chức, cá nhân theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng. Tổ chức, cá nhân thuê ...
Đọc Thêm

. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo các phương thức sau đây: a) Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; b) Chuyển nhượng quyền thu phí ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng

Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng Việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan. Việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đã tính thành phần vốn nhà ...
Đọc Thêm

Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho đối tượng quản lý

Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho đối tượng quản lý Tài sản kết cấu hạ tầng hiện có chưa giao cho đối tượng quản lý. Tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng mới. Tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi theo quy định tại Điều 88 của Luật này. Tài sản kết ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại cơ quan dự trữ nhà nước

Tài sản công tại cơ quan dự trữ nhà nước Tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan dự trữ nhà nước bao gồm: a) Tài sản công phục vụ công tác quản lý của cơ quan dự trữ nhà nước; b) Hệ thống kho dự trữ quốc gia. Hàng hóa, vật tư thuộc Danh mục hàng dự ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ khác do Nhà nước giao, bao gồm: Tài ...
Đọc Thêm

Quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị – xã hội

Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm: a) Tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước; b) Tài sản đã có quyết định của cơ ...
Đọc Thêm

Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định  Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập được tính hao mòn. Các tài sản cố định sau đây tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao: a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ...
Đọc Thêm

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện ...
Đọc Thêm

Sử dụng tài sản công 

. Sử dụng tài sản công  Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất; b) Tài sản được ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công 

Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công  Việc thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật này. Điều 54. Sử dụng, quản lý vận hành tài sản công tại đơn vị sự ...
Đọc Thêm

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: a) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật này; b) Tài sản được đầu ...
Đọc Thêm

. Quản lý, sử dụng số tiền thu được

. Quản lý, sử dụng số tiền thu được Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Chi phí có ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây: a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không ...
Đọc Thêm

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: a) Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng; b) Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế; c) Tài sản được sử dụng ...
Đọc Thêm

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại cơ quan nhà nước

Thống kê, kế toán báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà nước Tài sản công phải được thống kê, kế toán kịp thời, đầy đủ về hiện vật, giá trị theo quy định của pháp luật về thống kê, pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Tài sản công là tài sản cố định ...
Đọc Thêm

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Quản lý vận hành tài sản công tại cơ quan nhà nước Phương thức quản lý vận hành tài sản công bao gồm: a) Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công trực tiếp thực hiện quản lý vận hành tài sản công được giao quản lý, sử dụng; b) Cơ quan, đơn vị được ...
Đọc Thêm

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nước được thuê tài sản phục vụ hoạt động khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nhà nước không có tài sản để giao theo quy định ...
Đọc Thêm

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước được đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau đây: a) Cơ quan nhà nước chưa có trụ sở làm việc hoặc trụ sở làm việc hiện có không bảo đảm điều kiện làm việc theo quy ...
Đọc Thêm

Hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước

Hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước Nguồn hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước bao gồm: a) Tài sản bằng hiện vật do Nhà nước giao; b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Việc hình ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây: a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; b) Xe ô tô; c) Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan

Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có các quyền sau đây: a) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao; b) Giám sát, kiểm ...
Đọc Thêm

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ. Quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: a) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan ...
Đọc Thêm

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý việc giao tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. Giao tài sản công cho cơ quan, ...
Đọc Thêm

Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công Giao quyền sử dụng tài sản công. Cấp quyền khai thác tài sản công. Cho thuê tài sản công. Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công. Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết. Sử dụng ...
Đọc Thêm

Phân loại tài sản công

Phân loại tài sản công Tài sản công tại Luật này được phân loại như sau: Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản ...
Đọc Thêm

Giám sát nội bộ của doanh nghiệp 

Giám sát nội bộ của doanh nghiệp  Doanh nghiệp thực hiện giám sát nội bộ những nội dung sau đây: a) Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; b) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn ...
Đọc Thêm

Giám sát của Quốc hội

Giám sát của Quốc hội Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định, của pháp luật về hoạt động giám sát của ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với ...
Đọc Thêm

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình. Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhânsở hữu website thương mại điện tử

Trách nhiệm của thương nhânsở hữu website thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Danh sách các website thương mại điện tử khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử các danh sách sau: a) Danh sách các website thương mại điện tử có vi phạm quy định của pháp luật; b) Danh sách các website ...
Đọc Thêm

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và duy trì cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có các chức năng sau: a) Cung cấp dịch vụ công ...
Đọc Thêm

Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hoạt động đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử Điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử: a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam; ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung

Nguyên tắc chung Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương. Các thương nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động sau phải có giấy phép do Bộ Công Thương cấp: a) Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ ...
Đọc Thêm

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh ...
Đọc Thêm

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau: Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân. Có website ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

Trách nhiệm của thương nhân cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến. Xây dựng hệ thống kỹ ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Trách nhiệm của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp. Điều 43. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản của ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Cung cấp đầy đủ thông tin ...
Đọc Thêm

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm  tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

Trách nhiệm  tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục này và ...
Đọc Thêm

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết ...
Đọc Thêm

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử

Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm: Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website ...
Đọc Thêm

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng có công bố thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này mà khách hàng vẫn không được trả lời thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng chấm dứt hiệu lực. Việc trả ...
Đọc Thêm

Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được coi là ...
Đọc Thêm

. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận cụ thể Một thông báo bằng chứng từ điện tử về đề nghị giao kết hợp đồng mà không có bên nhận cụ thể thì chỉ là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng. Thông báo đó chưa được coi là đề nghị giao kết ...
Đọc Thêm

Giá trị pháp lý như bản gốc

Giá trị pháp lý như bản gốc Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau: a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được khởi ...
Đọc Thêm

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia Nhà nước có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển minh bạch, bền vững thông qua Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Nội dung hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền ...
Đọc Thêm

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập ...
Đọc Thêm

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Bản sao Giấy ...
Đọc Thêm

Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau: Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
Đọc Thêm

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Các tài liệu ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm ...
Đọc Thêm

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Hồ sơ 01 bộ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có ...
Đọc Thêm

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau: Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế ...
Đọc Thêm

Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo

Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên vai áo Cấp hiệu gắn trên vai nền màu xanh đen, bề mặt vải có các gân nổi, xung quanh có đường viền nhỏ màu vàng. Đầu nhỏ cấp hiệu đính khuy bằng kim loại có ngôi sao năm cánh nổi, mép khuy viền bông lúa xung quanh. Cấp hiệu gắn trên ...
Đọc Thêm

Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách

Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách Người quản lý công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có ...
Đọc Thêm

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường Phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm: Xe ô tô chở người, xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng, xe ...
Đọc Thêm

Ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngạch công chức Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường. Công chức ...
Đọc Thêm

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ

Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng hóa bị lưu giữ để thanh toán các khoản nợ; ...
Đọc Thêm

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển

Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa trong các trường hợp sau đây: Người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng. Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ...
Đọc Thêm

Hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển

Hồ sơ quyết định mua, bán, đóng mới tàu biển Hồ sơ quyết định mua tàu biển, gồm: a) Tờ trình về mua tàu biển, trong đó nêu rõ kết quả lựa chọn tàu biển; b) Dự án mua tàu biển đã được phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt dự án; c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ...
Đọc Thêm

Quy trình thực hiện việc bán tàu biển

Quy trình thực hiện việc bán tàu biển Việc bán tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy trình sau: a) Xác định giá bán khởi điểm và dự kiến các chi phí liên quan đến giao dịch bán tàu biển; b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án bán tàu biển. Dự án bán tàu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển

Nguyên tắc mua, bán, đóng mới tàu biển Việc mua, bán, đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù; quy trình, thủ tục mua, bán, đóng mới tàu biển được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp Luật. Tàu biển được mua, bán, đóng mới ...
Đọc Thêm

Quy định chung về xóa đăng ký

Quy định chung về xóa đăng ký Tàu biển Việt Nam được xóa đăng ký tại Việt Nam trong các trường hợp quy định tại Điều 25 Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015. Chủ tàu phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu biển trong thời hạn quy định đối với một số trường hợp sau: a) ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn

Thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam được cấp cho tàu biển đăng ký không thời hạn có đủ các Điều kiện và đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam theo thủ ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi

Thủ tục đăng ký nội dung thay đổi Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này, chậm nhất sau 30 ngày, chủ tàu phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng

Thủ tục đăng ký tàu biển đang đóng Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng: a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng được cấp 01 bản chính theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng không có ...
Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời

Thủ tục đăng ký tàu biển tạm thời Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam: a) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam được cấp 01 bản chính cho chủ tàu đăng ký tàu biển tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ...
Đọc Thêm

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài 

Giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài  Tuổi của tàu biển, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau: a) Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn: Không quá 10 năm; b) Các loại tàu ...
Đọc Thêm

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện chức năng của cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam. Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam. Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế ...
Đọc Thêm

Tái áp dụng biện pháp tự vệ

Tái áp dụng biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ đã được áp dụng với một loại hàng hóa có thể được tái áp dụng đối với hàng hóa đó theo quy định sau đây: a) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp dụng từ 04 năm trở lên, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp Chỉ tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương liên quan đến quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ...
Đọc Thêm

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương Nhà nước có chính sách phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp sau đây: a) Hoạt động tín dụng do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) Xúc ...
Đọc Thêm

Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp

Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với hàng hóa Hàng hóa đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xảy ra chiến tranh, tham gia chiến tranh, xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Xác định hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam và mức độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu. Xác định thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước. Xác định mối quan hệ nhân quả ...
Đọc Thêm

Biện pháp tự vệ

Biện pháp tự vệ Biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp tự vệ) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Áp dụng biện pháp chống trợ cấp Việc áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. Mức thuế chống trợ cấp tạm thời không được vượt quá mức trợ cấp trong kết luận sơ bộ. Thời hạn áp dụng thuế ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa được xác định có trợ cấp theo quy định tại Điều 84 và Điều 85 của Luật này và mức trợ cấp được xác định cụ ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống trợ cấp) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Xác định hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam và biên độ bán phá giá bao gồm: a) Xác định giá thông thường; b) Xác định giá xuất khẩu; c) Thực hiện việc so sánh công bằng giữa giá thông thường với giá xuất ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá Biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống bán phá giá) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được xác định bị bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng ...
Đọc Thêm

Bên liên quan trong vụ việc điều tra

Bên liên quan trong vụ việc điều tra Bên liên quan trong vụ việc điều tra bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài sản xuất, xuất khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bị điều tra; b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra; c) Hiệp hội nước ngoài có đa số ...
Đọc Thêm

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra trong các trường hợp sau đây: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tự nguyện rút hồ sơ; Kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra xác định ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại Áp dụng trong phạm vi, mức độ cần thiết, hợp lý, có thời hạn nhằm bảo vệ, ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Chỉ được áp dụng sau khi đã tiến hành điều tra minh bạch, công bằng, phù hợp với quy ...
Đọc Thêm

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng phải kiểm tra bao gồm: a) Hàng hóa phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này; b) Hàng hóa có tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Áp dụng biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phải áp dụng các biện ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu Áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam. Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, trừ biện pháp cấm nhập ...
Đọc Thêm

Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa

Quản lý hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài Thương nhân được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, ...
Đọc Thêm

ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI Điều 48. Quản lý hoạt động đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài Thương nhân được nhận làm đại lý mua bán hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Cho phép quá cảnh hàng hóa

Cho phép quá cảnh hàng hóa Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép quá cảnh đối ...
Đọc Thêm

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ...
Đọc Thêm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Giấy chứng nhận lưu hành tự do Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành ...
Đọc Thêm

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: a) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho thương nhân; b) Chứng từ tự chứng nhận ...
Đọc Thêm

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Điều 26. Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất định. Điều ...
Đọc Thêm

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN Điều 20. Biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể. Hạn ngạch ...
Đọc Thêm

Biện pháp hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu

Biện pháp hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu Hạn chế xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng nhằm hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa, quyền xuất khẩu hàng hóa của thương nhân. Hạn chế nhập ...
Đọc Thêm

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý ngoại thương Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, cản trở hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, xâm phạm quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân quy định tại Điều 5 ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương

Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và ...
Đọc Thêm

Hình thức giải quyết tranh chấp

Hình thức giải quyết tranh chấp Thương lượng giữa các bên. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì ...
Đọc Thêm

Phạt vi phạm

Phạt vi phạm Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này. Điều 301. Mức phạt vi phạm Mức phạt đối với vi ...
Đọc Thêm

Từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng

Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; nếu các bên không có thoả thuận hoặc không thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được ...
Đọc Thêm

Các loại chế tài trong thương mại

Các loại chế tài trong thương mại Buộc thực hiện đúng hợp đồng. Phạt vi phạm. Buộc bồi thường thiệt hại. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. Huỷ bỏ hợp đồng. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước ...
Đọc Thêm

Quyền của thương nhân nhận quyền

Quyền của thương nhân nhận quyền Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại; Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân ...
Đọc Thêm

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức ...
Đọc Thêm

Chấp nhận hàng hoá cho thuê

Chấp nhận hàng hoá cho thuê Bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây: a) Không từ chối hàng hoá cho thuê; b) Xác nhận sự phù hợp của hàng ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê

Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó. Trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, bên cho thuê có trách ...
Đọc Thêm

Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng hoá Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Điều 270. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê Trừ ...
Đọc Thêm

Quyền của khách hàng

Quyền của khách hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các quyền sau đây: Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thoả thuận; Yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ...
Đọc Thêm

Chứng thư giám định

Chứng thư giám định Chứng thư giám định là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký, họ ...
Đọc Thêm

Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Điều 255. Nội dung giám định Giám định ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên cung ứng dịch ...
Đọc Thêm

Thời gian quá cảnh

Thời gian quá cảnh Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh. Đối với trường hợp hàng hóa được ...
Đọc Thêm

Quá cảnh hàng hóa

Quá cảnh hàng hóa Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá ...
Đọc Thêm

Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây: a) Tổn ...
Đọc Thêm

Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc ...
Đọc Thêm

Sửa đổi hồ sơ dự thầu

Sửa đổi hồ sơ dự thầu Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu. Trong quá trình đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu ...
Đọc Thêm

Bảo đảm dự thầu

Bảo đảm dự thầu Bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do ...
Đọc Thêm

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá, chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định như sau: Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và chi phí ...
Đọc Thêm

Đăng ký quyền sở hữu

Từ chối mua Trừ trường hợp có thoả thuận khác, sau khi tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá, người mua hàng bị ràng buộc trách nhiệm; nếu sau đó người mua hàng từ chối mua hàng thì phải được người bán hàng chấp thuận, nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá ...
Đọc Thêm

Đấu giá không thành

Đấu giá không thành Cuộc đấu giá được coi là không thành trong các trường hợp sau đây: Không có người tham gia đấu giá, trả giá; Giá cao nhất đã trả thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên. Điều 203. Văn bản bán đấu giá hàng hoá Văn bản bán đấu giá hàng ...
Đọc Thêm

Những người không được tham gia đấu giá

Những người không được tham gia đấu giá Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá

Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá Tổ chức đấu giá hàng hoá theo đúng nguyên tắc, thủ tục do pháp luật quy định và theo phương thức đấu giá thoả thuận với người bán hàng. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá đấu giá ...
Đọc Thêm

Gia công trong thương mại

Gia công trong thương mại Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên đại lý

Nghĩa vụ của bên đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây: Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định; Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng ...
Đọc Thêm

Quyền của bên giao đại lý

Quyền của bên giao đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây: ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng; Ấn định giá giao đại lý; Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định ...
Đọc Thêm

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Điều ...
Đọc Thêm

Uỷ thác mua bán hàng hóa

Uỷ thác mua bán hàng hóa Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác. Điều 156. Bên nhận uỷ thác Bên ...
Đọc Thêm

Môi giới thương mại

Môi giới thương mại Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng ...
Đọc Thêm

Thời hạn đại diện cho thương nhân

Thời hạn đại diện cho thương nhân Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận. Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc ...
Đọc Thêm

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức Được tạm xuất, tái nhập hàng hoá và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại. Phải tuân thủ các quy định về việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Được bán, tặng ...
Đọc Thêm

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi trực tiếp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài về hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh phải tuân theo các quy định về xuất ...
Đọc Thêm

Hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua ...
Đọc Thêm

Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu

Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng ...
Đọc Thêm

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, ...
Đọc Thêm

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 111. Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền ...
Đọc Thêm

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật này phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: a) Tuân ...
Đọc Thêm

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Điều 103. Quyền quảng cáo thương mại Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; ...
Đọc Thêm

Thông tin phải thông báo công khai

Thông tin phải thông báo công khai Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây: a) Tên của hoạt động khuyến mại; b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các ...
Đọc Thêm

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Điều ...
Đọc Thêm

Khuyến mại

Khuyến mại Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thương nhân trực tiếp khuyến ...
Đọc Thêm

Thời hạn hoàn thành dịch vụ

Thời hạn hoàn thành dịch vụ Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này; Bảo quản và giao ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng dịch vụ

Hình thức hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Điều 75. Quyền cung ứng ...
Đọc Thêm

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá 

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá  Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng. Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng. Sử dụng giá giả ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thoả thuận. Bên giữ quyền chọn mua ...
Đọc Thêm

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao ...
Đọc Thêm

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Nhận hàng Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng. Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại ...
Đọc Thêm

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau: Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán; Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh ...
Đọc Thêm

Yêu cầu thông báo

Yêu cầu thông báo Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên ...
Đọc Thêm

Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng ...
Đọc Thêm

Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng

Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra. Trừ trường hợp ...
Đọc Thêm

Thời hạn giao hàng

Thời hạn giao hàng Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và ...
Đọc Thêm

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ ...
Đọc Thêm

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định ...
Đọc Thêm

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào ...
Đọc Thêm

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Chính phủ thống nhất quản lý việc cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài đầu tư ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền của Chi nhánh Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt ...
Đọc Thêm

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân

Thương nhân Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp ...
Đọc Thêm

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có thể bị Thẩm phán quyết định thay đổi nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật Phá sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý ...
Đọc Thêm

Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên

Thông báo tham gia vụ việc phá sản của Quản tài viên Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản thông báo tham gia vụ việc phá sản cho Thẩm ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản lý Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động nghề nghiệp do Quản tài viên mà doanh nghiệp cử quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định này. Người đại diện theo pháp luật ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thành lập và hoạt động theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật Phá sản. Việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tuân theo quy định của ...
Đọc Thêm

Hình thức hành nghề của Quản tài viên

Hình thức hành nghề của Quản tài viên Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm: a) Hành nghề với tư cách cá nhân; b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh ...
Đọc Thêm

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Luật Phá sản. Khi phát hiện hoặc có căn ...
Đọc Thêm

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm: a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và quản ...
Đọc Thêm

Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm

Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định thu hồi lại tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã do thực hiện giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 59 ...
Đọc Thêm

Xử lý tranh chấp tài sản 

Xử lý tranh chấp tài sản  Trong quá trình giải quyết phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ việc phá sản phải xem xét tách phần tài sản đang ...
Đọc Thêm

Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp

Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Những người được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật này có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã ...
Đọc Thêm

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn 1 Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau: a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh ...
Đọc Thêm

Hoàn trả khoản vay đặc biệt

Hoàn trả khoản vay đặc biệt Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức ...
Đọc Thêm

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, ...
Đọc Thêm

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ 

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ  Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý ...
Đọc Thêm

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh ...
Đọc Thêm

Ban đại diện chủ nợ

Ban đại diện chủ nợ Ban đại diện chủ nợ có từ 03 đến 05 thành viên do các chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên. Ban đại diện chủ nợ thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị chủ ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật này, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia ...
Đọc Thêm

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau: a) Ngày, tháng, năm; b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản; c) Tên, địa chỉ của doanh ...
Đọc Thêm

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập ...
Đọc Thêm

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc Trường hợp đình chỉ thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật này thì tùy từng trường hợp, Tòa án nhân dân đang tiến hành th