TIN TỨC

Về tiền lương của người lao động

Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng ...
Đọc Thêm

Cơ quan giải quyết bồi thường 

Cơ quan giải quyết bồi thường  Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định ...
Đọc Thêm

Trả lại tài sản

Trả lại tài sản Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. Việc trả lại tài sản bị tạm giữ, tịch thu trái pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính được thực hiện ...
Đọc Thêm

Các chi phí khác được bồi thường

Các chi phí khác được bồi thường Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm: a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ...
Đọc Thêm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại. Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa ...
Đọc Thêm

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được xác định như sau: a) Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại ...
Đọc Thêm

Xác định thiệt hại

Xác định thiệt hại Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này và chi phí khác quy định tại Điều 28 của Luật này. Giá trị thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm thụ lý ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật; Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức yêu cầu; ...
Đọc Thêm

Phạm vi trách nhiệm bồi thường 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường  Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng một trong các biện pháp khắc ...
Đọc Thêm